Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου

Άνοιγμα Οικογενειακής Μερίδας λόγω γάμου

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Δήμος

Η διαδικασία διεκπεραιώνεται και μέσω ΚΕΠΔικαιολογητικά

α. Aίτηση / υπεύθυνη Δήλωση (χορηγείται από την υπηρεσία και το ΚΕΠ)

β. Αστυνομική Ταυτότητα

γ. Εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που δεν παρευρεθεί ο ίδιος)

δ. Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων δύο (2) ετών (προϋπόθεση για το άνοιγμα μερίδας η διετής διαμονή στο Δήμο πριν το άνοιγμα αυτής)

ε. Αντίγραφο λογαριασμού ΔΕΗ / ΟΤΕ

στ. Πιστοποιητικό Γέννησης

ζ. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου

η. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

Παρατηρήσεις

Στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να συμπεριληφθεί το παρακάτω κείμενο :

«Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι δεν έχω ανοίξει οικογενειακή μερίδα σε άλλο δήμο»

Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα λόγω διαζυγίου

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τους ενδιαφερόμενους για τη μεταφορά σε νέα Οικογενειακή Μερίδα λόγω διαζυγίου είναι τα παρακάτω:

Αίτηση (υπάρχει στο Δήμο)

Ληξιαρχική Πράξη Γάμου με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του Γάμου (Δικαστική Απόφαση και Διαζευκτήριο εάν ο γάμος ήταν θρησκευτικός).

Εάν υπάρχουν παιδιά, ελέγχεται και το θέμα της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των παιδιών, για να γραφούν αυτά ανάλογα στην ονομαστική μερίδα της / του συζύγου. Στην προκειμένη περίπτωση απαιτείται και η κατάθεση του ιδιωτικού συμφωνητικού των δύο γονέων, καθώς και της δικαστικής απόφασης λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό (εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό) ή μόνον η δικαστική απόφαση επιμέλειας, εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄αντιδικία.Μεταφορά σε νέα οικογενειακή μερίδα γίνεται και για άλλες αιτίες (πχ απόκτηση εκτός γάμου τέκνου, υιοθεσία τέκνου κ.α).

Στις περιπτώσεις αυτές τα δικαιολογητικά διαφέρουν για κάθε περίπτωση και κρίνεται προτιμότερο οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή απευθείας με τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημοτικής Κατάστασης του Δήμου

Δείτε και:

Χορήγηση Βεβαίωσης Μόνιμης Κατοικίας