Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αναβύσσου του Δήμου Σαρωνικού

Αριθμ. 225/201 – ΦΕΚ B 2126 – 11.07.2016
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού (ημέρα Τετάρτη), της Ζ Αττικής

ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 22η/23- 6-2016 θέμα 9ο)
αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αναβύσσου, του Δήμου Σαρωνικού, της Ζ Αττικής, ημέρα Τετάρτη, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, επί της οδού Αγίου Κυπριανού, από την Λεωφόρο Καραμανλή έως την οδό Αγίου Δημητρίου

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως