Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Τσακός του Δήμου Αγίας Παρασκευής

Αριθμ. απόφ. 267/2015 – ΦΕΚ B 2080 – 23.09.2015
Χωροθέτηση λαϊκής αγοράς Τσακός του Δήμου Αγίας Παρασκευής (Γ Αθηνών), ημέρα Δευτέρα
ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
(συνεδρίαση 28η/10−09−2015 θέμα 7°)
αποφασίζει ομόφωνα:

Τη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Τσακός Αγίας Παρασκευής, ημέρα Δευτέρα της Γ Αθηνών ως εξής:
Α) οδός Σπάρτης (από Γραβιάς έως Αθ. Διάκου) από 01/01 έως 30/06 έκαστου έτους και
Β) οδός Περικλέους (από πλατεία Ύδρας μέχρι την οδό Δήμητρος) από 01/07 έως 31/12 έκαστου έτους.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
Ο Πρόεδρος του ΠΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΧΙΝΑΣ