Διαγραφή Δελτίου Ανεργίας

Διαγραφή Δελτίου Ανεργίας

Σε ποιες περιπτώσεις διαγράφεται το δελτίο ανεργίας μου;

Το δελτίο ανεργίας διαγράφεται στις εξής περιπτώσεις:

  • Σε περίπτωση ανάληψης εργασίας είτε με τη μεσολάβηση του ΟΑΕΔ είτε με ενέργειες του ίδιου του ανέργου
  • Σε περίπτωση μη αποδοχής προσφερόμενης και κατάλληλης των προσόντων του θέσης εργασίας
  • Σε περίπτωση μη ανανέωσης του δελτίου ανεργίας σε διάστημα έως και 5 (πέντε) ημερών μετά την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης ισχύος του δελτίου ανεργίας
  • Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας του ανέργου στην αγορά εργασίας (π.χ. ασθένεια, μετάβαση στο εξωτερικό, κ.ά.)

 

Είμαι άνεργος και εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ εδώ και 5 μήνες. Έχω υποδειχθεί σε πρόγραμμα κατάρτισης. Θα διακοπεί η ανεργία μου;

Σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 30 του ως άνω νόμου, «η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνεργων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα ανωτέρω μητρώα. Κατά συνέπεια το δελτίο ανεργίας δεν θα διαγράφεται λόγω κατάρτισης. Ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης δεν υπολογίζεται ως χρόνος ανεργίας». Κατά συνέπεια η συμμετοχή των εγγεγραμμένων στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που περιλαμβάνουν θεωρία και πρακτική άσκηση και τα οποία υλοποιούνται βάσει κανονιστικού πλαισίου (υπουργική απόφαση, προκήρυξη κ.λ.π.), δεν αποτελεί λόγο διαγραφής τους από τα εν λόγω μητρώα. Ωστόσο, ο χρόνος επαγγελματικής κατάρτισης δεν θα λογίζεται ως χρόνος ανεργίας. Αυτό σημαίνει ότι στις βεβαιώσεις χρόνου ανεργίας που εκδίδονται από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού (ΟΠΣ) θα αναγράφεται το χρονικό διάστημα ανεργίας καθώς και το χρονικό διάστημα της κατάρτισης.

 

Πηγή: oaed.gr