Διάθεση Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την ΕΜΥ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 138/2014 – ΦΕΚ A 229 – 15.10.2014

Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ).

1. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) έχει την ευθύνη σχεδίασης και εφαρμογής της πολιτικής διάθεσης μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών σε τρίτους.

2. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών καθορίζεται η κατανομή των εσόδων της ΕΜΥ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια της Αεροναυτιλίας (EUROCONTROL) καθώς και από την παροχή δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών στους αντίστοιχους ΚΑΕ του προϋπολογισμού της, το αντίτιμο για τη χορήγηση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, η μέθοδος αναπροσαρμογής των τιμών, ο τρόπος είσπραξης και απόδοσης στην ΕΜΥ του αντιτίμου και των τελών για τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, τους ειδικότερους όρους των συμβάσεων με αντικείμενο τη διάθεση μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών, για τις οποίες ισχύουν, κατά τα λοιπά, οι κείμενες διατάξεις και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, για την υλοποίηση της πολιτικής διάθεσης
μετεωρολογικών δεδομένων, προϊόντων και υπηρεσιών.