Ηλεκτρονικά η αναγνώριση των εμβολιασμών στο εξωτερικό

Ηλεκτρονικά η αναγνώριση των εμβολιασμών στο εξωτερικό (το πιστοποιητικό ή τις δόσεις εμβολιασμού)

 

Τη δυνατότητα να καταχωρίσουν ψηφιακά το πιστοποιητικό ή τις δόσεις εμβολιασμού που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό έχουν οι άνω των 60 ετών Έλληνες πολίτες που διαμένουν μόνιμα στο εξωτερικό και διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού που δεν μπορεί να επαληθευτεί ψηφιακά.

 

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί:

• είτε μέσα από την υπηρεσία «Καταχώριση δόσεων εμβολιασμού εκτός Ελλάδας»

• είτε μέσω του myKEPlive

 

Οι συγκεκριμένες υπηρεσίες διατίθενται για πολίτες οι οποίοι πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

• είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού

• έχουν γεννηθεί έως την 31-12-1961

• δεν ανήκουν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ) κατοίκων εξωτερικού και

• διαθέτουν πιστοποιητικό/βεβαίωση εμβολιασμού από χώρα η οποία δεν συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID.

Σημειώνεται ότι ολοκληρώνοντας μία από τις δύο διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω, οι πολίτες άνω των 60 θεωρούνται εμβολιασμένοι (άρα δεν τους επιβάλλεται πρόστιμο), πλην όμως δεν αποκτούν δικαίωμα έκδοσης βεβαίωσης ή πιστοποιητικού εμβολιασμού από την Ελλάδα.

«Καταχώριση δόσεων εμβολιασμού εκτός Ελλάδας»

Πρόκειται για τη νέα υπηρεσία που υλοποίησαν τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υγείας, με τη συμβολή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενου φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Τα στοιχεία των πολιτών αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η είσοδος στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση κωδικών Taxisnet. Στη συνέχεια, ο ενδιαφερόμενος εισάγει τον ΑΜΚΑ ή τον ΠΑΚΜΑ του και επισυνάπτει το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εμβολιασμού του. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αξιολόγηση των εγγράφων σε δεύτερο χρόνο.

myKEPlive

Η υπηρεσία σχεδιάστηκε, αναπτύχθηκε και υποστηρίζεται παραγωγικά από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η διαδικασία ακολουθεί ακριβώς τα ίδια βήματα με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχονται μέσω του MyKEPlive. Η μόνη διαφορά είναι ότι τα αιτούμενα δικαιολογητικά για την απόδειξη πραγματοποίησης του εμβολιασμού πρέπει να έχουν αποσταλεί πριν από την προγραμματισμένη βιντεοκλήση. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

• είτε πιστοποιητικό σε οποιαδήποτε γλώσσα και υπεύθυνη δήλωση

• είτε βεβαίωση εμβολιασμού στην ελληνική ή την αγγλική γλώσσα.

Την ημέρα και ώρα του ραντεβού ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στην τηλεδιάσκεψη μέσω του συνδέσμου που του έχει αποσταλεί και επιδεικνύει στον υπάλληλο του ΚΕΠ το έγγραφο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (την ταυτότητα ή το διαβατήριό του). Μετά την ταυτοποίηση, ο υπάλληλος εξετάζει τα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί από τον συναλλασσόμενο με email και προβαίνει στην καταχώρισή του στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού.

Σημειώνεται ότι η υπηρεσία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από πολίτη ο οποίος δεν διαθέτει προσωπικούς κωδικούς Taxisnet. Στην προκειμένη περίπτωση μπορεί ένας τρίτος από το οικογενειακό ή φιλικό του περιβάλλον που διαθέτει κωδικούς Taxisnet να προγραμματίσει το ραντεβού.

Υπενθυμίζεται ότι οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι δεν ανήκουν στη ΔΟΥ κατοίκων εξωτερικού και εμβολιάστηκαν σε χώρα που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID μπορούν να καταχωρίζουν τις δόσεις του εμβολιασμού τους στο anagnorisi.emvolio.gov.gr

 

Πιστοποιητικά εμβολιασμού και νόσησης. Πόσο χρονικό διάστημα ισχύουν

 

  

 

Σχετικά:

Αριθμ. 1115 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 31/08.01.2022
Ηλεκτρονική καταγραφή εμβολιασμών και περιστατικών νόσησης από κορωνοϊό COVID-19 εκτός Ελλάδας στο Μητρώα εμβολιασμένων και νοσησάντων εξωτερικού

 

Αριθμ. 5570 – ΦΕΚ Τεύχος B 40/11.01.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5570/1.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης «Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των αιτούντων αναμνηστική δόση» (Β’ 5637).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΥΓΕΙΑΣ – ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ – ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

1. Το θέμα της υπ’ αρ. 5570/1.12.2021 (Β’ 5637) κοινής υπουργικής απόφασης αντικαθίσταται ως εξής: «Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID- 19 από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)».

2. Η υπ’ αρ. 5570/1.12.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 5637) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1
Διαδικασία στα ΚΕΠ για τον προγραμματισμό δόσης εμβολιασμού

1. Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον μία δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να υποβάλουν αίτηση προγραμματισμού της επόμενης δόσης σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας αφότου προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 της παρ. 1 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020. Η καταχώριση πραγματοποιείται εφόσον έχει λάβει χώρα διενέργεια εμβολιασμού, με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιονδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

2. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, που περιέχουν τις πληροφορίες της παρ. 1 και δύνανται να είναι:

α) ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις και ειδικότερα:

αα) Είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021, το οποίο φέρει μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό και κρυπτογραφική ψηφιακή
υπογραφή,

αβ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά COVID-19 της οποίας έχει εκδοθεί εκτελεστική πράξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953, αγ) είτε ψηφιακό πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, για τα πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις της οποίας έχει εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α’ 95), ή β) μη ψηφιακά επαληθεύσιμα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις.

3. Στα ψηφιακά πιστοποιητικά ή τις βεβαιώσεις COVID-19 της υποπερ. αγ’ της περ. α’ και της περ. β’ της παρ. 2, θα πρέπει να περιέχονται τα ακόλουθα δεδομένα:
α) όνομα,
β) επώνυμο,
γ) ημερομηνία γέννησης,
δ) στοχευόμενη νόσος,
ε) είδος εμβολίου,
στ) σκεύασμα εμβολίου,
ζ) κάτοχος αδείας κυκλοφορίας ή παρασκευαστής του εμβολίου,
η) αριθμός σε σειρά εμβολιασμών/δόσεων, και
θ) ημερομηνία συνεδρίας εμβολιασμού με αναφορά της ημερομηνίας της τελευταίας ληφθείσας δόσης.

4. Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η καταχώριση, ο εμβολιασμός θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με έναν από τους κάτωθι τύπους εμβολίων:

Pfizer BioNtech   mRNA Comirnaty
Moderna   mRNA Spikevax
Astra Zeneca/Oxford   ChAdOx1 nCoV (ΑZD1222) Vaxzevria
Johnson & Johnson/Janssen   Ad26.COV2.S
Sinovac/Coronavac   Αδρανοποιημένο Inactivated whole virus vaccine
Gamaleya (Sputnik)   Ad26/Ad5 Gam-COVID-Vac, Sputnik vaccine
Cansino Biologics   AD5-nCOV, trade-name Convidecia
Sinopharm   Αδρανοποιημένο (Βeijing Institute of Biological Products)
Covishield Serun Institute of India Pvt.Ltd   ChAdOx1_ nCoV-19
BBV152 COVAXIN Bharat Biotech, India   Whole virion inactivated

5. Κατά τα λοιπά, ως προς τη διαδικασία προγραμματισμού των συνεδριών εμβολιασμού εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 1042/14.1.2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (Β’ 86).

Άρθρο 1Α
Διόρθωση εσφαλμένης καταχώρισης σειράς δόσεων εμβολιασμού

1. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 1 δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να αιτηθούν διόρθωση της σειράς δόσεων που έχουν καταχωρισθεί στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020, εφόσον αυτές δεν αντιστοιχούν, κατά χρονολογική σειρά και αριθμό, με τις δόσεις που αναγράφονται στα προσκομιζόμενα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1.

2. Μετά την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας διόρθωσης από υπάλληλο των Κ.Ε.Π., τα καταχωρισθέντα δεδομένα μεταπίπτουν, αυτοματοποιημένα, από το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19 στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55Α του ν. 4764/2020, κατά περίπτωση.

Άρθρο 2
Διαδικασία στα ΚΕΠ για φυσικά πρόσωπα άνω των εξήντα (60) ετών

1. Ειδικά τα φυσικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους εντός της Ελληνικής Επικράτειας και έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961, και δεν υπάγονται στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. και για να υποβάλουν αίτηση καταχώρισης στα Μητρώα της παρ. 1 του άρθρου 1 της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού που έχει διενεργηθεί σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιονδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

2. Με την υποβολή της σχετικής αίτησης επισυνάπτονται τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις της παρ. 2 του άρθρου 1.

3. Εφόσον το επισυναπτόμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση δεν είναι ψηφιακά επαληθεύσιμο πρέπει προσκομίζεται σε πρωτότυπη μορφή ή σε μορφή ακριβούς αντιγράφου.

Επιπλέον των παραπάνω επισυνάπτονται:

α) υπεύθυνη δήλωση του φυσικού προσώπου περί γνησιότητας του επισυναπτόμενου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και
β) έγγραφο αποδεικτικό της ταυτότητάς του.

Το ως άνω επισυναπτόμενο πιστοποιητικό ή βεβαίωση πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα.».

«Άρθρο 2Α
Διαδικασία στα ΚΕΠ για φυσικά πρόσωπα άνω των εξήντα (60) ετών με τηλεδιάσκεψη ή μέσω ηλεκτρονικού αιτήματος στην εφαρμογή e-kep.gov.gr

1. Τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό, έχουν γεννηθεί έως και την 31.12.1961 και υπάγονται σε Δ.Ο.Υ. Εσωτερικού δύνανται, μόνο εφόσον διαθέτουν μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση κατά την έννοια της περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 1, να υποβάλλουν αίτηση για να καταχωριστούν στο Μητρώο εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 με μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό:

α) είτε με τηλεδιάσκεψη, μέσω της πλατφόρμας «myKEPlive.gov.gr», κατόπιν ταυτοποίησης του αιτούντος φυσικού προσώπου σύμφωνα με το άρθρο 6 της υπό στοιχεία 20530 ΕΞ/21.07.2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3030),

β) είτε με υποβολή αίτησης, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής «e-kep.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), κατόπιν αυθεντικοποίησης του αιτούντος φυσικού προσώπου, με τη χρήση κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), και καταχώρισης του Α.Μ.Κ.Α.

2. Κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης είτε στην πλατφόρμα «myKEPlive.gov.gr» είτε στην εφαρμογή «e-kep.gov.gr», το φυσικό πρόσωπο συνυποβάλλει υποχρεωτικά το μη ψηφιακά επαληθεύσιμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση της παρ. 1.

3. Το υποβληθέν πιστοποιητικό ή βεβαίωση, θα πρέπει να είναι είτε στην ελληνική είτε στην αγγλική γλώσσα.

4. Μαζί με το ως άνω πιστοποιητικό, το φυσικό πρόσωπο συνυποβάλλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνει:

α) ότι διαμένει στο εξωτερικό,

β) ότι υπάγεται σε Δ.Ο.Υ. εσωτερικού,

γ) τις δόσεις του εμβολίου που πραγματοποιήθηκαν με αναγνωρισμένο από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλιο σύμφωνα με το άρθρο 1, καθώς και τις ημερομηνίες πραγματοποίησής τους, αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω της πλατφόρμας «myKEPlive.gov.gr», ή ότι τα δηλωθέντα στοιχεία σχετικά με τον εμβολιασμό του είναι ακριβή, αν η αίτηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής «e-kep.gov.gr»,

δ) ότι το υποβληθέν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού είναι γνήσιο.

5. Η κατά την παρ. 1 καταχώριση των στοιχείων που περιέχονται στο υποβληθέν πιστοποιητικό ή βεβαίωση εμβολιασμού και στα δικαιολογητικά που το συνοδεύουν ολοκληρώνεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, μετά τη λήψη τους.»

Αριθμ. 1535 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 356/03.02.2022
Τροποποίηση της υπ’ αρ. 5570/1.12.2021 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης –Διαδικασία καταχώρισης στα Μητρώα Εμβολιασμένων Εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19 από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)– (Β’ 5637)