Κατάργηση των ρυθμίσεων για την άδεια οδήγησης άνω των 74 ετών

Κατάργηση των ρυθμίσεων για την άδεια οδήγησης άνω των 74 ετών

Επανέρχεται το παλαιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων για την άδεια οδήγησης

 Με τον νόμο 4625/2019 καταργούνται οι ρυθμίσεις για τους νέους υποψήφιους οδηγούς και τους ηλικίας άνω των 74 ετών, καθώς και για τις σχολές οδηγών, επανέρχεται σε ισχύ το παλαιό σύστημα εξέτασης υποψηφίων οδηγών, αλλά παράλληλα συστήνεται επιτροπή, η οποία το αργότερο εντός εννέα μηνών θα συντάξει νέο, σύγχρονο και εφαρμόσιμο σύστημα σύμφωνα με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Καταργείται επίσης η υποχρεωτική επανεξέταση των οδηγών με ηλικία άνω των 74 ετών για να υπάρχει εναρμόνιση με ότι ισχύει σε σχεδόν όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συγκροτούνται όμως εκ νέου οι Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές, προκειμένου να υπάρχει ουσιαστικότερος ιατρικός έλεγχος των ηλικιωμένων.

Νόμος 4625/2019 – ΦΕΚ Τεύχος A 139/31.08.2019
Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες επείγουσες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Άρθρο 1
Ρυθμίσεις θεμάτων θεωρητικών εξετάσεων και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών

1. Δύο (2) ημέρες από τη δημοσίευση του παρόντος:

αΚαταργούνται τα άρθρα 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 και 14 και οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 του νόμου 4599/2019 «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών για τη χορήγηση αδειών οδήγησης οχημάτων, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» (Α’ 40) και οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 αναριθμούνται σε 2 και 3 αντίστοιχα.

β. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) και της απόφασης 50984/7947/2013 «Άδεια οδήγησης, εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων» (Β’ 3056) του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων όπως τροποποιούνται με τον παρόντα νόμο.

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Καθορίζεται, από την 1η Νοεμβρίου 2019:

α. μηνιαία αποζημίωση ύψους διακοσίων πενήντα (250) ευρώ για τους υπαλλήλους – εξεταστές που συμμετέχουν στο έργο των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών,

β. η αποζημίωση αυτή καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου-εξεταστή, στις δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς, δεν θα είναι μικρότερος των πέντε (5) μηνιαίως,

γ. σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών η παραπάνω αποζημίωση περιορίζεται αναλόγως,

δ. οι υπάλληλοι-εξεταστές υποχρεούνται, όταν υπάρχουν υπηρεσιακές ανάγκες, να πραγματοποιούν και περισσότερες των πέντε (5) συμμετοχών. Γ ια τις πέραν των πέντε (5) συμμετοχών στο έργο αυτό, δεν καταβάλλεται αποζημίωση,

ε. το έργο αυτό πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.»

3. Στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών συμμετέχουν:

αα) οι υπάλληλοι – εξεταστές, οι οποίοι έχουν αποκτήσει, οποιαδήποτε χρονική στιγμή έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4599/2019, δικαίωμα διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς, υπό την προϋπόθεση της περιοδικής επιμόρφωσής τους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις,

ββ) οι υπάλληλοι που εντάσσονται εφεξής στο υπόψη έργο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και οι οποίοι ανήκουν οργανικά και υπηρετούν στις Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της χώρας καθώς και στις Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αυτή ορίζεται στο π.δ. 123/2017 (Α’ 151) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών» για την περιοχή χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής.

4. Έναν (1) μήνα από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών διενεργείται από δύο (2) υπαλλήλους – εξεταστές.

Έως και την 30η Απριλίου 2020, στο πλαίσιο διασφάλισης της εξυπηρέτησης των υποψηφίων οδηγών και οδηγών και της ομαλής υλοποίησης της διαδικασίας διενέργειας δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς ανά την Επικράτεια, με αιτιολογημένη απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, δύναται να διενεργούνται οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς από έναν (1) εξεταστή.

Άρθρο 2
Σύσταση επιτροπής για την αναμόρφωση του πλαισίου εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών συστήνεται επιτροπή με αντικείμενο την επεξεργασία και υποβολή ολοκληρωμένης εισήγησης για την αναμόρφωση του πλαισίου που διέπει την εκπαίδευση και εξέταση υποψηφίων οδηγών και οδηγών και τη χορήγηση αδειών οδήγησης. Το έργο της επιτροπής αυτής ολοκληρώνεται εντός χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από τη σύστασή της, με δυνατότητα παράτασης του εν λόγω διαστήματος για τρεις (3) επιπλέον μήνες με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών.

Άρθρο 3
Σύσταση Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών

1. Στις έδρες των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας, συστήνονται Δευτεροβάθμιες Ιατρικές Επιτροπές (Δ.Ι.Ε.) για την ιατρική εξέταση υποψηφίων οδηγών ή οδηγών. Οι Δ.Ι.Ε. έχουν αρμοδιότητα στο σύνολο της περιοχής αρμοδιότητας της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η συγκρότηση Δ.Ι.Ε., η οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών παραπέμπει τους υποψήφιους οδηγούς ή οδηγούς προς ιατρική εξέταση στις Δ.Ι.Ε. όμορης περιοχής.

Οι Δ.Ι.Ε. είναι αρμόδιες για την εξέταση των κατόχων άδειας οδήγησης οι οποίοι έχουν συμπληρώσει την ηλικία των ογδόντα (80) ετών και επιθυμούν να την ανανεώσουν καθώς και για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται, η σύσταση και η συγκρότηση των Δ.Ι.Ε., οι αρμοδιότητές τους, η διαδικασία λειτουργίας τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναγκαία για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζεται η αποζημίωση των μελών των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.), όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (Α’ 176).

4. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 52 του ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (Α’ 120) προστίθενται περιπτώσεις γ’ και δ’ ως εξής:

«γ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), ισούται με το τριπλάσιο του ποσού που ισχύει κάθε φορά ως κατώτατο όριο αμοιβής των συμβεβλημένων με το Δημόσιο ιατρών για επίσκεψη στο ιατρείο τους.

Η καταβολή του ποσού αυτού δεν απαιτείται, σε περίπτωση που η ιατρική εξέταση διενεργείται μετά από παραπομπή στο πλαίσιο εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 13 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» (Κ.Ο.Κ.) (Α’ 57) ή στην περίπτωση παραπομπής για επανεξέταση κατά την κρίση της οικείας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών.

δ. Το ποσό που καταβάλλεται από τον υποψήφιο οδηγό ή οδηγό στους ιδιώτες ιατρούς που διενεργούν την ιατρική εξέταση ή το ποσό που καταβάλλεται για την ιατρική εξέταση από Δευτεροβάθμια Ιατρική Επιτροπή (Δ.Ι.Ε.), δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Υποδομών και Μεταφορών.»

5. Έως την έναρξη της λειτουργίας των Δευτεροβάθμιων Ιατρικών Επιτροπών (Δ.Ι.Ε.), οι ιατρικές εξετάσεις διενεργούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του π.δ. 51/2012.

Άρθρο 4
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2696/1999 (Α’ 57) και του π.δ. 51/2012 (Α’ 101)

1. Οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου 40 του ν. 2696/1999 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» καταργούνται.

2. Στο άρθρο 97 του ν. 2696/1999, η παράγραφος 3 αναριθμείται σε 4 και προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:

«3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, οχήματα ειδικής κατηγορίας που έχουν χαρακτηριστεί είτε ως ειδικοί ελκυστήρες, είτε ως μηχανήματα έργων – μετατοπιστικά βαρέων αντικειμένων και κυκλοφορούν αποκλειστικά εντός εγκαταστάσεων λιμένων ή αερολιμένων δύναται να οδηγούνται από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης κατηγορίας CE ή από οδηγούς κατόχους αδειών οδήγησης μηχανημάτων έργων.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 2006, όπως τροπο- ποιήθηκε με τις Οδηγίες 2008/65/ΕΚ της Επιτροπής της 27ης Ιουνίου 2008, 2009/113/ΕΚ της Επιτροπής της 25ης Αυγούστου 2009 και 2011/94/ΕΕ της Επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2011» καταργείται, η παράγραφος 4 του άρθρου 7 του π.δ. 51/2012 αναριθμείται σε παράγραφο 3.

4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 17 του π.δ. 51/2012 τροποποιείται ως ακολούθως:

«4. Ιατρός, ο οποίος κρίνει ικανό υποψήφιο οδηγό ή οδηγό που δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας του Παραρτήματος ΙΙΙ, παραπέμπεται από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στα αρμόδια όργανα για ενδεχόμενη παράβαση της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 3418/2005 «Κώδικας Ιατρικής Δεοντολογίας» (Α’ 287) ή/και των άρθρων 217 και 221 του Ποινικού Κώδικα και επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τους νόμους αυτούς κυρώσεις.

Παράλληλα και ανεξάρτητα από τις κυρώσεις αυτές, καταγγέλλεται, από την αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, η σύμβασή του. Ο συγκεκριμένος ιατρός δεν δικαιούται πλέον να συμβληθεί με καμία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών για διενέργεια ιατρικής εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών.»

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις

1. Έως και την 31η Οκτωβρίου 2019 εξακολουθεί να καταβάλλεται στους υπαλλήλους – εξεταστές και στα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών η μηνιαία αποζημίωση που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 4599/2019.

2. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου ορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2019.