Δικαιώματα συνδρομητών και έλεγχος χρεώσεων σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο

Δικαιώματα συνδρομητών και έλεγχος χρεώσεων σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο

ΕΕΤΤ: Διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή με τον νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών (Αριθμ. 834/2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4262/06.12.2017)

Ο νέος Κανονισμός Γενικών Αδειών, που εξέδωσε η ΕΕΤΤ, καθορίζει τις υποχρεώσεις των παρόχων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και δίνει έμφαση στην προάσπιση των δικαιωμάτων των συνδρομητών και στον έλεγχο των χρεώσεών τους σε τηλεφωνία και Διαδίκτυο.

Οι σημαντικότερες υποχρεώσεις που επιβάλλει ο νέος Κανονισμός, μεταξύ άλλων, αφορούν στα ακόλουθα θέματα:Συμβάσεις ορισμένου χρόνου: Ο πάροχος δεν θα έχει δικαίωμα, στη διάρκεια του ορισμένου χρόνου της σύμβασης, να αυξάνει το πάγιο ή να μειώνει τον χρόνο ομιλίας/όγκο δεδομένων του προγράμματος υπηρεσιών.

Αύξηση προθεσμίας για καταγγελία σύμβασης: Αυξάνεται το χρονικό περιθώριο που έχει στη διάθεσή του ο συνδρομητής για την καταγγελία της σύμβασης αζημίως, σε περίπτωση μονομερούς τροποποίησης των συμβατικών όρων ή των τιμολογίων από τον πάροχο. Η παραπάνω προθεσμία καθορίζεται, για ορισμένου ή αορίστου χρόνου σύμβαση, είτε στους τρεις μήνες, εάν ακολουθείται μηνιαίος κύκλος τιμολόγησης, είτε στους τέσσερις μήνες, για διμηνιαίο κύκλο τιμολόγησης, από την ημερομηνία εφαρμογής των τροποποιήσεων.

Έλεγχος υπέρογκων χρεώσεων: Οι συνδρομητές θα μπορούν να επιλέγουν τη δυνατότητα διακοπής της υπηρεσίας σε περίπτωση που ο λογαριασμός υπερβαίνει συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, με βάση τρεις κατηγορίες επιλογών.

Αποστολή λογαριασμών: Σε όλες τις νέες συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των ανανεώσεων των υφιστάμενων συμβάσεων, ο συνδρομητής θα ερωτάται να επιλέξει εξαρχής εάν επιθυμεί να λαμβάνει τον λογαριασμό σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Σε περίπτωση που ο συνδρομητής δεν επιλέξει και εφόσον η σύνδεσή του περιλαμβάνει υπηρεσίες Διαδικτύου, ο λογαριασμός θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά.

Δωρεάν γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών: Οι συνδρομητές θα μπορούν να καλούν τη γραμμή εξυπηρέτησης βλαβών, που διαθέτουν οι πάροχοι, χωρίς χρέωση από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας.

Αυτόματη πίστωση λογαριασμού σε περίπτωση βλαβών: Εφόσον η βλάβη υπερβαίνει τις δύο εργάσιμες ημέρες από την ημέρα δήλωσής της, ο πάροχος θα πιστώνει αυτόματα τον συνδρομητή, εντός τετραμήνου από την άρση της βλάβης και χωρίς να απαιτείται σχετική αίτηση, με το τμήμα του παγίου που αντιστοιχεί στη χρονική περίοδο διακοπής των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι, η απαγόρευση της αύξησης του παγίου στις συμβάσεις ορισμένου χρόνου και η ρύθμιση για την αποστολή ηλεκτρονικών λογαριασμών τίθενται άμεσα σε ισχύ. Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ μετά την πάροδο έξι μηνών, χρόνος που απαιτείται προκειμένου οι πάροχοι να προετοιμαστούν επαρκώς, ώστε να ανταποκριθούν στις νέες υποχρεώσεις τους.

Κορυφαία προτεραιότητα για την ΕΕΤΤ παραμένει η προάσπιση των δικαιωμάτων και η πρόσβαση των καταναλωτών σε ανταγωνιστικές επιλογές υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Για περισσότερες πληροφορίες:
για την ΕΕΤΤ
Γρηγόρης Καρίμαλης
Τμ. Δημοσίων Σχέσεων
Τ: 210 6151013
E: [email protected]Αριθμ. 834/2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4262/06.12.2017

Κανονισμός Γενικών Αδειών.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)
αποφασίζει:
Α. Τροποποιεί και κωδικοποιεί την απόφαση της ΕΕΤΤ 676/41/20-12-2012 «Κανονισμός Γενικών Αδειών», (ΦΕΚ 298/Β ́/14-2-2013) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με τις αποφάσεις της ΕΕΤΤ ΑΠ 693/12/4.6.2013 (ΦΕΚ 1529/Β ́/21-6-2013), ΑΠ 701/64/23-12-2013 (ΦΕΚ 179/Β ́/31-1-2014) και ΑΠ 721/0060/12-6-2014 (ΦΕΚ 1786/Β ́/30-6-2014), ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σκοπός
1. Ο παρών Κανονισμός ρυθμίζει τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις για την παροχή δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών υπό καθεστώς Γενικών Αδειών, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4070/2012, όπως εκάστοτε ισχύει.
2. Η εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, δεν περιορίζει τις υποχρεώσεις τις οποίες τυχόν έχουν οι πάροχοι δικτύων ή/και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με δικαιώματα χρήσης που αφορούν στην χορήγηση αποκλειστικής ή μη χρήσης συχνοτήτων, αριθμών ή δορυφορικών τροχιών.
3. Λέξεις ή φράσεις οι οποίες χρησιμοποιούνται στον παρόντα Κανονισμό, έχουν την έννοια η οποία τους δίνεται στο ν. 4070/2012 ως ισχύει και στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων (ΦΕΚ 105/27-1-2016). Σε περίπτωση που οι ανωτέρω λέξεις ή φράσεις δεν ορίζονται εκεί, θα φέρουν την έννοια που τους αποδίδεται στο σχετικό δευτερογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε περίπτωση που δεν ορίζονται και εκεί, θα φέρουν την έννοια που τους αποδίδεται στον Διεθνή Κανονισμό Ραδιοεπικοινωνιών όπως εκάστοτε ισχύουν.
4. Για τις ανάγκες του παρόντος ως πρόσωπο θεωρείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Δείτε αναλυτικά τον Κανονισμό Γενικών Αδειών της ΕΕΤΤ (Αριθμ. 834/2 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4262/06.12.2017)

Δείτε επίσηςΕΕΤΤ. Οδηγός καταναλωτή για τηλεφωνία και Διαδίκτυο