Το νέο μισθολόγιο όλων των ιατρών και οδοντιάτρων ΕΣΥ

Νόμος 4999/2022 – ΦΕΚ Τεύχος Α 225/07.12.2022
Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας

Άρθρο 54
Μισθολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας, των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών

1. Για τη μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντιάτρων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), των έμμισθων ειδικευόμενων ιατρών και των επικουρικών ιατρών, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο Μ.Κ. (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

3. Για τη μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

4. Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη συντελείται α) με πράξη του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου, για τους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και τους επικουρικούς ιατρούς, β) με πράξη του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας (Υ.ΠΕ.), για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της, και γ) με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), για τους ιατρούς που υπηρετούν στις υπηρεσίες του. Οι πράξεις αυτές δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλι-ξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Επιπλέον, για τους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. υπολογίζεται και η αναφερόμενη στο άρθρο 27 του ν. 4461/2017 (Α’ 38) προϋπηρεσία. Δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται α) με απόφαση του Διοικητή του οικείου Νοσοκομείου, για τους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ., τους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και τους επικουρικούς ιατρούς, β) με πράξη του Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ., για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που υπηρετούν στις αποκεντρωμένες μονάδες της, και γ) με πράξη του Προέδρου του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), για τους ιατρούς που υπηρετούν στις υπηρεσίες του. Τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Συντο-νιστή Διευθυντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων ενενήντα οκτώ (1.998) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εβδομήντα ενός (71) ευρώ.

7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Διευθυντή διαμορφώνεται σε ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά (67) ευρώ.

8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ.1 του Επιμελητή Α’ διαμορφώνεται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.
Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ.

9. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Επιμελη-τή Β’ διαμορφώνεται σε ποσοστό εβδομήντα οκτώ τοις εκατό (78%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. 1 του Συντονιστή Διευθυντή, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα πέντε (55) ευρώ.

10. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των ειδικευόμενων ιατρών διαμορφώνεται σε ποσοστό εξήντα τρία τοις εκατό (63%) επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Συντονιστή Διευθυντή και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

11. Πέρα από τον βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων, στους υπαγόμενους στο παρόν άρθρο χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, κίνητρα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. α) Στους ιατρούς και οδοντιάτρους του Ε.Σ.Υ., στους έμμισθους ειδικευόμενους ιατρούς και στους επικουρικούς ιατρούς, χορηγείται επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, οριζόμενο ως εξής:
αα) Συντονιστής Διευθυντής και Διευθυντής, τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ,
αβ) Επιμελητής Α’, τετρακόσια δεκαπέντε (415) ευρώ, αγ) Επιμελητής Β’, τετρακόσια (400) ευρώ, αδ) Ειδικευόμενος, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

β) Από την 1η.1.2023 το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου χορηγείται προσαυξημένο:
βα) κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο παρόν άρθρο, απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των Νοσοκομείων και έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση,
ββ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%) σε ιατρικό προσωπικό που υπάγεται στο παρόν άρθρο, απασχολείται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας ή Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών των Νοσοκομείων και δεν έχει την αντίστοιχη εξειδίκευση,
βγ) κατά σαράντα τοις εκατό (40%) στους ιατρούς που ασκούνται, προκειμένου να αποκτήσουν την εξειδίκευση στην εντατική θεραπεία και την εντατική νοσηλεία νεογνών, καθώς και σε αυτούς που παρατείνουν τον χρόνο παραμονής τους στα εκπαιδευτικά κέντρα που ασκούνται και μετά από την ολοκλήρωση του νόμιμου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης.

γ) Η προσαύξηση της περ. β) δεν καταβάλλεται σωρευτικά με οποιοδήποτε από τα οικονομικά κίνητρα των υποπαρ. Β’ και Γ’.

δ) Το επίδομα νοσοκομειακής απασχόλησης και ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου καταβάλλεται, εφόσον οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους όπου δικαιολογείται η καταβολή του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Β. α) Από την 1η.1.2023 χορηγείται, στους ιατρούς που έχουν εξειδικευθεί στην επείγουσα ιατρική και υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στους ιατρούς που ασκούνται για την απόκτηση της εξειδίκευσης της επείγουσας ιατρικής και στους ιατρούς άνευ τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο ως εξής:
αα) στους ιατρούς που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., οι οποίοι κατέχουν τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, τετρακόσια (400) ευρώ,
αβ) στους ιατρούς που ασκούνται, προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ,
αγ) στους ιατρούς που ασκούνται, προκειμένου να λάβουν την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής και οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά από το πέρας του προβλεπόμενου χρόνου άσκησης για την απόκτηση της εξειδίκευσης, ως παρατασιακοί εξειδικευόμενοι, διακόσια πενήντα (250) ευρώ,
αδ) στους ιατρούς που υπηρετούν σε Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., χωρίς να έχουν λάβει την εξειδίκευση της επείγουσας ιατρικής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β) Η καταβολή του οικονομικού κινήτρου προσέλκυσης και παραμονής διακόπτεται, αν οι δικαιούχοι της υποπερ. αδ) της περ. α) δεν λάβουν τον τίτλο εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, εντός οκτώ (8) μηνών από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου κατά περίπτωση χρόνου υπηρεσίας, σύμφωνα με τις περ. Α’, Β’ και Δ’ του άρθρου 1α της υπό στοιχεία Γ5α/Γ.Π.οικ.64845/29.8.2018 (Β’ 3958) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, περί της απόκτησης τίτλου εξειδίκευσης στην επείγουσα ιατρική, ή εντός οκτώ (8) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, σε περίπτωση που έχουν ήδη συμπληρώσει τον προβλεπόμενο χρόνο υπηρεσίας.

γ) Το οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής καταβάλλεται από τον φορέα, στον οποίο οι δικαιούχοι υπηρετούν ή έχουν τοποθετηθεί για άσκηση προς απόκτηση της εξειδίκευσης.

δ) Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του κινήτρου αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Γ. α) Από την 1η.1.2023, χορηγείται στους ιατρούς που κατέχουν ή ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας και υπηρετούν σε αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., μηνιαίο οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας, οριζόμενο ως εξής:

αα) στους ιατρούς ειδικότητας αναισθησιολογίας, τετρακόσια (400) ευρώ,
αβ) στους επικουρικούς ιατρούς και στους ιατρούς τριετούς θητείας ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές/αναισθησιολογικά τμήματα Νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, τετρακόσια (400) ευρώ,
αγ) στους ιατρούς που ειδικεύονται στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας, καθώς και στους ιατρούς, οι οποίοι παρατείνουν την παραμονή τους, μετά από το πέρας του χρόνου ειδίκευσής τους, ως παρατασιακοί ειδικευόμενοι, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β) Το οικονομικό κίνητρο άγονης ειδικότητας καταβάλλεται από τον φορέα, στον οποίο οι δικαιούχοι υπηρετούν ή στον οποίο έχουν τοποθετηθεί για άσκηση στην ειδικότητα.

γ) Από την 1η.1.2023 το οικονομικό κίνητρο του άρθρου 32 του ν. 4816/2021 (Α’ 118) παύει να καταβάλλεται. Τα ποσά του επιδόματος που αφορούν σε μήνες άσκησης στην ειδικότητα της αναισθησιολογίας πριν από την 1η.1.2023 και δεν έχουν καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία αυτή, χορηγούνται εφάπαξ μέχρι την 31η.3.2023. To άρθρο 3 του π.δ. 131/1987 (Α’ 73) καταργείται από την 1η.1.2023.

δ) Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, οι οποίες δικαιολογούν τη χορήγηση του κινήτρου αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Δ. α) Από την 1η.1.2023 χορηγείται, στους ιατρούς που υπηρετούν στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), μηνιαίο οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής, οριζόμενο σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β) Το οικονομικό κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής καταβάλλεται από το Ε.Κ.Α.Β.

γ) Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του κινήτρου αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Ε. Στους ειδικευμένους ιατρούς και οδοντίατρους του Ε.Σ.Υ. χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές, σύμφωνα με το π.δ. 131/1987 και την παρ. 8 του άρθρου 30 του ν. 1397/1983 (Α’ 143). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μέχρι την 30ή.6.2023, καθορίζονται εκ νέου οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης οικονομικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή σε προβληματικές και άγονες περιοχές, με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών. Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του δευτέρου εδαφίου η αποζημίωση που χορηγείται ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε προβληματικές και άγονες περιοχές εξακολουθεί να καταβάλλεται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την 27η.6.2022.

ΣΤ. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015.

Ζ. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
αα) για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ,
αβ) για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.

β) Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα χορηγείται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Η. α) Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
αα) Προϊστάμενοι της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων, εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ, αβ) Προϊστάμενοι Τομέων της Ιατρικής Υπηρεσίας των
Νοσοκομείων, εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ, αγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων της Ιατρικής Υπηρεσίας των Νοσοκομείων – επιστημονικά υπεύθυνοι και υπεύθυνοι για τον συντονισμό της επιστημονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας και λοιπών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, εκατόν τριάντα (130) ευρώ.

β) Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.
12. Στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, περί εξαίρεσης από το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του ίδιου άρθρου, το πρώτο εδάφιο αντικαθίσταται, το δεύτερο εδάφιο βελτιώνεται νομοτεχνικά και η περ. β) διαμορφώνεται ως εξής:
«β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στον καταληκτικό βασικό μισθό (Μ.Κ. 16) του Συντονιστή Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 2,06, στρογγυλοποιούμενο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Στα όρια των αποδοχών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. δεν συνυπολογίζονται οι αμοιβές τους από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων των Ε.Λ.Κ.Ε.Α. των Υγειονομικών Περιφερειών.».

13. Τα κίνητρα των υποπαρ. Β’ και Γ’ της παρ. 11 δεν καταβάλλονται σωρευτικά.

14. Οι επικουρικοί ιατροί λαμβάνουν τις αποδοχές και την αποζημίωση εφημεριών του Επιμελητή Β’ του Ε.Σ.Υ., πλην των κινήτρων που έχουν θεσπιστεί για την προσέλκυση, εγκατάσταση και παραμονή των ιατρών του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας και κρατικά θεραπευτήρια που έχουν την έδρα τους σε προβληματικές και άγονες περιοχές. Για την κατάταξη και εξέλιξή τους στα μισθολογικά κλιμάκια, που αντιστοιχούν στον βαθμό του Επιμελητή Β’, αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία που ορίζεται στην παρ. 5.

15. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρό-ντος άρθρου και του άρθρου 57, καθώς και των παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 55
Μισθολόγιο ιατρών και οδοντιάτρων Δημόσιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

1. Για τη μισθολογική κατάταξη των ιατρών και οδοντι-άτρων Δημόσιας Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και των ιατρών Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας των Περιφερειών και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο Μ.Κ. (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

3. Για τη μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

4. Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλι-ξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Διευθυ-ντή ορίζεται στο ποσό των χιλίων οκτακοσίων ενενήντα οκτώ (1.898) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά (67) ευρώ.

7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του βαθμού Α’ προσδιορίζεται με βάση το Μ.Κ. 1 του Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,947, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τεσσάρων (64) ευρώ.

8. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του βαθμού Β’ και του Ιατρού Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας προσδιορίζεται με βάση το Μ.Κ. 1 του Διευθυντή, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0,821, στρογγυλοποιημένο στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των πενήντα πέντε (55) ευρώ.

9. Πέρα από τον βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων, στους υπαγόμενους στο παρόν άρθρο χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. α) Επίδομα ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου, οριζόμενο ως εξής:
αα) Διευθυντής, διακόσια πενήντα (250) ευρώ, αβ) Βαθμός Α’, διακόσια δέκα (210) ευρώ, αγ) Βαθμός Β’ και Ιατρός Γενικής Ιατρικής και Βιοπαθολογίας, διακόσια (200) ευρώ.
β) Το επίδομα ειδικών συνθηκών άσκησης ιατρικού έργου καταβάλλεται, εφόσον οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους που δικαιολογείται η καταβολή του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών και υπαλλήλων, με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015.

Γ. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
αα) για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ, αβ) για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.

β) Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα χορηγείται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Δ. α) Επίδομα θέσης ευθύνης, στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, οριζόμενο κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
αα) Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν ενενήντα πέντε (195) ευρώ.
αβ) Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Διοίκησης, εκατόν πενήντα έξι (156) ευρώ. αγ) Προϊστάμενοι Τμημάτων Διοίκησης, εκατόν τριάντα (130) ευρώ.
β) Οι προϋποθέσεις χορήγησης είναι ίδιες με αυτές που προβλέπονται στις παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015.

Ε. Το μηνιαίο επίδομα επιφυλακής της παρ. 4 του άρθρου 16 του ν. 3172/2003 (Α’ 197), εξακολουθεί να καταβάλλεται στους δικαιούχους της διάταξης αυτής και ορίζεται σε ποσοστό είκοσι οκτώ τοις εκατό (28%) επί του βασικού τους μισθού. Το επίδομα αυτό περικόπτεται σε περίπτωση απομάκρυνσης του γιατρού για οποιονδήποτε λόγο, όπως μετακίνηση, απόσπαση, μετάθεση, μετάταξη, διάθεση, από τα καθήκοντα, τα οποία δικαιολογούν τη χορήγησή του, καθώς και σε κάθε περίπτωση χορήγησης θεσμοθετημένης άδειας, όπως αναρρωτικής, άδειας κύησης και λοχείας, εκπαιδευτικής, ανατροφής παιδιών, εκτός από τις περιπτώσεις χορήγησης κανονικής ή συνδικαλιστικής άδειας.

10. Οι υπαγόμενοι στο παρόν άρθρο εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει.

11. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρό-ντος άρθρου, καθώς και των παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 56
Μισθολόγιο μόνιμων αγροτικών ιατρών και ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου

1. Για τη μισθολογική κατάταξη των μόνιμων αγρο-τικών ιατρών και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο Μ.Κ. (Μ.Κ. 1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

3. Για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαγόμενων στο πα-ρόν άρθρο από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

4. Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλι-ξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και ο χρόνος άσκησης για την απόκτηση ιατρικής ειδικότητας. Δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 των μονίμων αγροτικών ιατρών και των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου ορίζεται στο ποσό των χιλίων διακοσίων δέκα εννέα (1.219) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των σαράντα τριών (43) ευρώ.

7. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

8. Πέρα από τον βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων, στους υπαγόμενους στο παρόν άρθρο χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

Α. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015.

Β. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
αα) για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ, αβ) για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας,
τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.
β) Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα χορηγείται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού ή υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

Γ. Στους μόνιμους αγροτικούς ιατρούς και τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, υπόχρεους και επί θητεία, χορηγείται αποζημίωση ως κίνητρο προσέλκυσης και παραμονής σε παραμεθόριες, προβληματικές και άγονες περιοχές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών, που εκδίδεται μέχρι την 30ή.6.2023, καθορίζονται οι δικαιούχοι, το ύψος και οι προϋποθέσεις χορήγησης του κινήτρου, με κριτήριο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της νησιωτικότητας και της ορεινότητας των περιοχών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης, επιδόματα, κίνητρα και παροχές που καταβάλλονταν σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4354/2015 και την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016 (Α’ 21) συνεχίζουν να καταβάλλονται στους ίδιους δικαιούχους, στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και τις προϋποθέσεις που ίσχυαν κατά την 27η.6.2022. Από την 1η.1.2023 επί συρροής αξιώσεων καταβάλλεται μόνο η παροχή της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 4368/2016.

9. Οι υπαγόμενοι στο παρόν άρθρο εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

10. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του παρό-ντος άρθρου και του άρθρου 57, καθώς και των παροχών που προβλέπονται στις εφαρμοζόμενες διατάξεις του άρθρου 73, δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 57
Εφημερίες – Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 45 ν. 3205/2003

Στην παρ. 9 του άρθρου 45 του ν. 3205/2003 (Α’ 297), το πρώτο εδάφιο τροποποιείται ως προς τις αποδοχές που συνυπολογίζονται για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου αποδοχών, το δεύτερο εδάφιο τροποποιείται ως προς το ανώτατο όριο των αποδοχών της οργανικής θέσης και των πρόσθετων αμοιβών και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:
«9. Το σύνολο των πρόσθετων αμοιβών ή άλλων απολαβών των ιατρών, περιλαμβανομένων και των αποζημιώσεων από Εφημερίες, δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβεί κατά μήνα τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, χωρίς συνυπολογισμό σε αυτές της οικογενειακής παροχής. Το σύνολο των αποδοχών της οργανικής τους θέσης και των πρόσθετων αμοιβών τους κατά μήνα δεν μπορεί να υπερβεί το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών των Ιατρών του Ε.Σ.Υ., όπως κάθε φορά ισχύει.».

Άρθρο 58
Μισθολόγιο ιατροδικαστών του Υπουργείου Δικαιοσύνης

1. Για τη μισθολογική κατάταξη των υπαγόμενων στο παρόν άρθρο, ορίζονται δεκαέξι (16) μισθολογικά κλιμάκια (Μ.Κ.) για κάθε βαθμίδα με εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 16.

2. Για τη μισθολογική εξέλιξη απαιτείται υπηρεσία ενός (1) έτους στο πρώτο Μ.Κ. (Μ.Κ.1) και δύο (2) έτη για κάθε επόμενο.

3. Για τη μισθολογική εξέλιξη από το κατώτερο Μ.Κ. στο αμέσως ανώτερο απαιτείται να έχει συμπληρωθεί ο καθορισμένος χρόνος υπηρεσίας στο κατώτερο Μ.Κ.

4. Η μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη συντελείται με πράξη του αρμόδιου για τον διορισμό οργάνου, που δεν δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

5. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλι-ξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015 (Α’ 176), καθώς και ο χρόνος απόκτησης ιατρικής ειδικότητας. Δεν υπολογίζεται η στρατιωτική υπηρεσία κληρωτού και εφέδρου, καθώς και ο χρόνος φοίτησης σε σχολές. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. Τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

6. Ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 του Ιατροδικα-στή Α’ Τάξεως ορίζεται στο ποσό των χιλίων εννιακοσίων τριών (1.903) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων Μ.Κ. μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα επτά (67) ευρώ.

7. Ο μηνιαίος βασικός μισθός των λοιπών βαθμών της ιεραρχίας των ιατροδικαστών διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Ιατροδικαστή Α’ Τάξεως, ως εξής:
α) Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως, ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%),
β) Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως, ενενήντα τοις εκατό (90%),
γ) Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως, ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).

8. Όλοι οι ως άνω βασικοί μισθοί στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.

9. Πέρα από τον βασικό μισθό των προηγούμενων παραγράφων, στους υπαγόμενους στο παρόν άρθρο χορηγούνται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:
Α. α) Ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόμενο ως εξής:
αα) Ιατροδικαστής Α’ Τάξεως, χίλια εκατό (1.100) ευρώ, αβ) Ιατροδικαστής Β’ Τάξεως, χίλια (1.000) ευρώ, αγ) Ιατροδικαστής Γ’ Τάξεως, εννιακόσια (900) ευρώ, αδ) Ιατροδικαστής Δ’ Τάξεως, οκτακόσια (800) ευρώ.
β) Το ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας καταβάλλεται, εφόσον οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στους χώρους όπου δικαιολογείται η καταβολή του. Σε περίπτωση απομάκρυνσης των λειτουργών με απόσπαση, μετακίνηση, διάθεση ή εκπαιδευτική άδεια μεγαλύτερη των δύο (2) μηνών, από τα καθήκοντα, τις θέσεις, τους χώρους και τις συνθήκες, που δικαιολογούν τη χορήγηση του επιδόματος αυτού, διακόπτεται ισοχρόνως και η καταβολή του με βεβαίωση του οικείου προϊσταμένου.

Β. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015

Γ. α) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών, οριζόμενο ως εξής:
αα) για κατόχους διδακτορικού διπλώματος, εβδομήντα πέντε (75) ευρώ, αβ) για κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος ετήσιας, τουλάχιστον, φοίτησης, σαράντα πέντε (45) ευρώ.

β) Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών παρέχεται για τίτλους που έχουν χορηγηθεί με ξεχωριστές σπουδές, μετά από τη λήψη του πτυχίου ανώτατης εκπαίδευσης. Προκειμένου για κατόχους τίτλων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, το επίδομα παρέχεται μετά από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους προς τους μεταπτυχιακούς τίτλους που απονέμονται από τα Πανεπιστήμια και τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Το επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών χορηγείται μόνο στην περίπτωση που το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του λειτουργού, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσης κατά την πλήρωση και την περιγραφή της εργασίας από τον οργανισμό της υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο ή άλλο αρμόδιο όργανο. Η καταβολή του επιδόματος ανατρέχει στον χρόνο κατάθεσης της αίτησης και των σχετικών τίτλων στο αρμόδιο όργανο για τη συνάφειά τους. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) των ανωτέρω τίτλων, καταβάλλεται το επίδομα που προβλέπεται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.

10. Οι υπαγόμενοι στο παρόν άρθρο εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.

11. Πέραν των παροχών και αποζημιώσεων του πα-ρόντος δεν δικαιολογείται η χορήγηση άλλων μισθολογικών παροχών με οποιαδήποτε ονομασία και από οποιαδήποτε πηγή.

Άρθρο 59
Διασφάλιση αποδοχών

1. Τυχόν υφιστάμενη κατά την 27η.6.2022 προσωπι-κή διαφορά αποδοχών της παρ. 1 του άρθρου 155 του ν. 4472/2017 (Α’ 74) των υπαγομένων στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κεφαλαίου συμψηφίζεται μόνο με την προκύπτουσα από τις διατάξεις αυτού αύξηση του ύψους του καταβαλλόμενου βασικού μισθού (Μ.Κ.).

2. Για την εφαρμογή του παρόντος νόμου οι τακτικές μηνιαίες αποδοχές του υπαγόμενου σε αυτόν προσωπικού αποτελούνται από τον βασικό μισθό, τα επιδόματα και τις παροχές που καθορίζονται από τις διατάξεις του νόμου αυτού. Δεν περιλαμβάνονται στην έννοια των μηνιαίων τακτικών αποδοχών οι αποζημιώσεις εφημεριών.

Άρθρο 60
Επέκταση πεδίου εφαρμογής μισθολογικών διατάξεων

1. Τα άρθρα 54, 57, 59, η παρ. 8 του άρθρου 72 και τα άρθρα 73, 74 και 75 έχουν εφαρμογή και στο ιατρικό προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ».

2. Από την 1η.1.2023 το κίνητρο άγονης ειδικότητας της υποπαρ. Γ’ της παρ. 11 του άρθρου 54 καταβάλλεται και στους ιατρούς μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ειδικότητας αναισθησιολογίας που υπηρετούν σε αναισθησιολογικές κλινικές ή αναισθησιολογικά τμήματα νοσοκομείων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

 

 

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στον Οδηγό του Πολίτη (odigostoupoliti.eu). Επιτρέπεται η αναδημοσίευση (όχι αυτολεξεί) του περιεχομένου του παρόντος άρθρου, μόνο με αναφορά, με ενεργό σύνδεσμο (link)(https://www.odigostoupoliti.eu), της πηγής προέλευσης