Δικαιολογητικά έκδοσης και ανανέωσης ατομικής ερασιτεχνικής άδειας αλιείας

ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: οικεία Λιμενική Αρχή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Αίτηση για την ατομική άδεια αλιείας. (Υπόδειγμα 1)
2. Υπεύθυνη δήλωση του αρθ. 8 Ν.1599/86
3. Έντυπο ερασιτεχνικής ατομικής άδειας αλιείας από τη Λιμενική Αρχή (20 EURO).
4. Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών (03) EURO.
5. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ επτά (07) EURO.
6. Δύο φωτογραφίες ενδιαφερομένου.
7. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
8. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
9. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια
Υπηρεσία.

Η χρονική διάρκεια ισχύος της άδειας αυτής είναι διετής.

Η ερασιτεχνική άδεια αλιείας χορηγείται σε Έλληνες πολίτες, πολίτες ΕΕ και μόνο σε ομογενείς.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ: 

1. Τριπλότυπο ΜΤΝ τριών (03) EURO.
2. Τετραπλότυπο ΕΚΟΕΜΝ πέντε (05) EURO.
3. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ενδιαφερομένου.
4. Αριθμός Φορολογικού Μητρώου ενδιαφερομένου.
5. Αυτοπρόσωπη παρουσία ή ετέρου ατόμου με  εξουσιοδότηση θεωρημένη από Δημόσια Υπηρεσία.