Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας

Αριθμ. 10522/117908 – ΦΕΚ B 2622 – 02.10.2014

Κατάρτιση Εθνικού Καταλόγου των Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν Μακροοργανισμούς και αδειοδότηση εγχώριων μονάδων παρασκευής Σκευασμάτων Φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς».

α) Καθορίζονται οι πληροφορίες και οι μελέτες που καταθέτουν οι ενδιαφερόμενοι όσον αφορά την εγγραφή στον εθνικό κατάλογο των σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
β) Καθορίζεται το πλαίσιο κυκλοφορίας των σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
γ) Καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την αδειοδότηση μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
δ) Ορίζονται οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την εγγραφή στον εθνικό κατάλογο των σκευασμάτων φυτοπροστασίας
που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
ε) Ορίζονται οι αρμόδιες αρχές αξιολόγησης των αιτήσεων των ενδιαφερομένων για την αδειοδότηση μονάδων παρασκευής σκευασμάτων φυτοπροστασίας
που περιέχουν μακρο−οργανισμούς.
στ) Ορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου εφαρμογής των διατάξεων της παρούσας απόφασης.