Που και πως γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού

Που και πως γίνεται η δήλωση γέννησης του παιδιού

Κάθε γέννηση που λαμβάνει χώρα ως γεγονός στα όρια Δήμου, πρέπει να δηλώνεται στο Ληξιαρχείο του ΔήμουΠότε γίνεται η δήλωση γέννησης

Η δήλωση γέννησης για να είναι εμπρόθεσμη πρέπει να γίνει εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τον τοκετό.

Η παραπάνω προθεσμία ισχύει και για τον προσδιορισμό δημοτικότητας τέκνου εντός γάμου σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΚΔΚ.

Εκπρόθεσμη δήλωση (Σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4144/2013)

Από την 11η (ενδέκατη) μέχρι και την 100η (εκατοστή) ημέρα η γέννηση δηλώνεται με την καταβολή προστίμου ποσού 100 ευρώ

Μετά την παρέλευση της εκατοστής ημέρας η γέννηση δηλώνεται με καταβολή προστίμου ποσού 300 ευρώ

Τα προαναφερόμενα πρόστιμα καταβάλλονται κατόπιν απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Από ποιόν δηλώνεται το παιδί

Υπόχρεοι για την δήλωση γέννησης είναι:

Ο πατέρας, ο γιατρός, η μαία, η μητέρα και κάθε τρίτος που παραστάθηκε στον τοκετό.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη δήλωση γέννησης του παιδιού

1. Για Έλληνες πολίτες

 • Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.
 • Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων, που ήδη πρέπει να υπάρχει από τη τέλεση του γάμου ή Σύμφωνου Συμβίωσης των γονέων.
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και των δύο γονέων.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων.
 • Δελτία ταυτότητας των γονέων.
 • Το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Ο Ασφαλιστικός Φορέας (αν υπάρχει)2. Για πολίτες τρίτης χώρας

 • Δελτίο γέννησης από το νοσοκομείο ή την κλινική, το οποίο συντάσσεται και υπογράφεται από το μαιευτήρα ιατρό και συνυπογράφεται από την κλινική ή το νοσοκομείο και αυτού που έδωσε τις πληροφορίες προκειμένου να συνταχθεί η δήλωση γέννησης.
 • Διαβατήρια και των δύο γονέων
 • Το ΑΦΜ και το ΑΜΚΑ των δύο συζύγων. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει θα προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης.
 • Εάν υφίσταται Ασφαλιστικός Φορέας.
 • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων επίσημα μεταφρασμένη
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο

(Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα από τη μεταφραστική Υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών ή την αντίστοιχη Ελληνική προξενική αρχή της χώρας έκδοσης του πιστοποιητικού, ή από Έλληνα δικηγόρο, ή από πτυχιούχο μεταφραστή του τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου και όχι από μεταφραστικά γραφεία)

Ποια έγγραφα θεωρούνται ότι είναι νόμιμα μεταφρασμένα

Προσδιορισμός Δημοτικότητας
Για τον προσδιορισμό της δημοτικότητας του 1ου τέκνου απαιτείται η παρουσία και των δύο γονέων ενώπιον του Ληξίαρχου του τόπου κατάρτισης της σχετικής Ληξιαρχικής πράξης, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία γέννησης. Σε διαφορετική περίπτωση το τέκνο εγγράφεται στη μερίδα του πατέρα.

Δήλωση στο Δημοτολόγιο
Η δήλωση της Γέννησης γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μέσω του συστήματος ΔΗΔΙΛ άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο.