Ληξιαρχικές πράξεις του Συμφώνου Συμβίωσης

Ληξιαρχικές πράξεις του Συμφώνου Συμβίωσης

Αριθ. ΤΑΔΚ 39/2016 – ΦΕΚ B 71 – 22.01.2016

Αποτύπωση ληξιαρχικών πράξεων συμφώνου συμβίωσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων του Ν. 4356/2015/24.12.2015 (ΦΕΚ 181 Α ́).
2. Την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ’ αριθ. Φ.131360/12476/08.05.2013 (ΦΕΚ 1107 Β ́) «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων».
3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ούτε του Προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, αποφασίζουμε:

1. Τροποποιούμε την απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών υπ’ αριθ. Φ.131360/12476/08.05.2013 (ΦΕΚ 1107 Β ́) «Καθορισμός του τύπου και του τρόπου τήρησης των ληξιαρχικών βιβλίων των Ληξιαρχείων», ως προς το Παράρτημα Ι αυτής και ειδικότερα ως προς τον τύπο της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.
2. Οι Ληξιαρχικές πράξεις που καταρτίζονται με βάση τον Ν. 4356/2015/24.12.2015 καταχωρίζονται στο Πληροφοριακό σύστημα του άρθρου 8Α του Ν. 4144/2013/18.04.2013 (ΦΕΚ 88 Α ́).
3. Τα συμβαλλόμενα μέρη καταχωρίζονται με τη σειρά που αναγράφονται στο συμβολαιογραφικό έγγραφο.
4. Στο Παράρτημα Ι επισυνάπτονται υποδείγματα της Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης καθώς και Αποσπάσματα αυτής, όπως αυτά θα παράγονται από το Πληροφοριακό Σύστημα.
Τα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι αναρτώνται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών www.ypes.gr.
5. Αποσπάσματα Ληξιαρχικών Πράξεων Συμφώνων Συμβίωσης, οι οποίες είχαν καταρτιστεί στο Πληροφοριακό Σύστημα, πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας, θα ακολουθούν εφεξής το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι της παρούσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Υποδείγματα

Ληξιαρχική Πράξη Συμφώνου Συμβίωσης

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/71_2016-lp-gia-symf-symv-01.pdf”]

Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/71_2016-lp-gia-symf-symv-2.pdf”]

Απόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Συμφώνου Συμβίωσης με Θρήσκευμα

[gview file=”https://www.odigostoupoliti.eu/wp-content/uploads/2016/01/71_2016-lp-gia-symf-symv-03.pdf”]