Δήμος Χίου. Πρόσληψη πτυχιούχου Νομικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ1/2016 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΠΕ ΝΟΜΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» του Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο 2014 – 2020», στο Δήμο Χίου