ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ. Πρόσληψη είκοσι επτά (27 ) ατόμων

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά είκοσι επτά (27 ) ατόμων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών της υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου μας

Το κείμενο της προκήρυξης