ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ. Προσλήψεις

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης από ιδίους πόρους στα πλαίσια εφαρμογής του Σχεδίου Οικονομικής Εξυγίανσης
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες