Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος ΣΩΤΗΡΙΑ. Πρόσληψη δικηγόρου

Γενικό Νοσοκομείο Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών ΣΩΤΗΡΙΑ. Προκήρυξη για πλήρωση, με επιλογή, μιάς θέσης Δικηγόρου παρ΄Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής