Προσλήψεις στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου – 8 θέσεις εργασίας

Προσλήψεις στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου

O δήμος Ιερής Πόλης Μεσολογγίου ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ 2 μηνών.

1 ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ.

6 ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΟΙ.

1 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ- ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ.Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας (Ταχ. Δ/νση: Ραζή Κότσικα 12 Μεσολόγγι) εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων του Ν.Π.

Η υποβολή των αιτήσεων από 12/02/2018 έως 14/02/2018.

Πληροφορίες Γρηγοροπούλου Αγγελική Τηλ: 26310-22129

Πρόσληψη (5) ατόμων

Από το Πνευματικό Κοινωνικό & Αθλητικό Κέντρο του Δήμου Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, ανακοινώνεται η πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης απασχόλησης ) πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, σε ειδικότητες με αντίστοιχα τυπικά προσόντα.

4  ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ.

1  ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους στα γραφεία της υπηρεσίας (Ταχ. Δ/νση: Ραζή Κότσικα 12 Μεσολόγγι) στο Τμήμα Προσωπικού (υπεύθυνη κυρία Κωνσταντίνα Παπαγεωργίου) εντός προθεσμίας πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα του Πνευματικού Κέντρου.

Η υποβολή των αιτήσεων ξεκινά από 4/10/2017 και θα διαρκέσει έως και την 10η Οκτωβρίου 2017 (ώρα 11.00 π.μ.). Τα έντυπα της αίτησης και οι υπεύθυνες δηλώσεις θα δίνονται από την υπηρεσία, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως φωτοαντίγραφα ταυτότητας και τίτλου σπουδών καθώς επίσης τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.

Πρόσληψη (2) ατόμωνΟ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δυο (2) ατόμων, για την υλοποίηση της Πράξης «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΣ ΠΟΛΗΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ – ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ», στον Δήμο Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου που εδρεύει στο Μεσολόγγι Ν. Αιτωλοακαρνανίας και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης.

1 ΠΕ Διοικητικού/Οικονομικού
1 ΔΕ Βοηθητικού Προσωπικού

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, Σταυροπούλου 31, Τ.Κ. 30200 Μεσολόγγι Ν. Αιτωλοακαρνανίας, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών-Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κας Γκιάφη Μαρίας (τηλ. επικοινωνίας: 2631360988).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στην υπηρεσία μας εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.