ΔΗΜΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ. Πρόσληψη 3 ατόμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες