Προσλήψεις στον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου – 36 θέσεις εργασίας

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κορδελιού-Ευόσμου ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε καλεί όσους επιθυμούν να ασχοληθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας οκτώ (8) μηνών για το έτος 2017-2018 να εκδηλώσουν ενδιαφέρον υποβάλλοντας αίτηση για 36 (τριάντα έξη) ωρομισθίους, επιμορφωτές, καθηγητές, παιδαγωγούς, εισηγητές ανάλογων προσόντων για την κάλυψη των αναγκών των επιμορφωτικών, εκπαιδευτικών και παιδαγωγικών τμημάτων, για χρονικό διάστημα έως οκτώ μήνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κορδελιού-Ευόσμου (Εθν. Αντίστασης 56 , 3ος όροφος, Ελευθέριο-Κορδελιό). Τηλ. : 2313300337, κατά τις ώρες 09:30 π.μ. – 13:30 μ.μ. από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 24 Σεπτεμβρίου 2017 .Οι ενδιαφερόμενοι δύναται να υποβάλλουν, τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή (εφόσον παραληφθούν από την υπηρεσία την ημερομηνία και ώρα που προβλέπεται από την παρούσα).

Η παρούσα δημοσιεύεται σε (2) εφημερίδες της Θεσσαλονίκης , αναρτάται στον Πίνακα Ανακοινώσεων της ΔΗ.Κ.Ε.Κ-Ε και στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου (www. Kordelio-evosmos.gr)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία (5) πέντε ημερών στα γραφεία της Επιχείρησης, από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων.