ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ. Προσλήψεις

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Λοκρών, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης -Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών- με κωδικό ΟΠΣ 5002345
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες