Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Μυκόνου

Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο δήμο Μυκόνου

Πλήρωση με επιλογή μίας (1) θέσης δικηγόρου με σχέση έμμισθης εντολής στο Δήμο Μυκόνου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Ο δικηγόρος που θα προσληφθεί θα καταλάβει κενή οργανική θέση, κατηγορίας ειδικών θέσεων του Δήμου Μυκόνου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

1. Αντικείμενο της απασχόλησης του ανωτέρω δικηγόρου θα είναι η κάλυψη όλων των νομικών θεμάτων του Δήμου Μυκόνου, η υπεράσπιση των συμφερόντων αυτού , των υπηρεσιών του και των ΝΠΔΔ αυτού, εξωδίκως και ενώπιον των Δικαστηρίων ή άλλων Αρχών σε όλες τις υποθέσεις τους καθώς και η παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων προς τα πολιτικά όργανα διοίκησης του Δήμου (Δημοτικό Συμβούλιο, Επιτροπές, Δήμαρχος κ.λ.π.)

2. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται στο Δημαρχείο Μυκόνου, στο γραφείο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για χρόνο που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπάρχουσες υπηρεσιακές συνθήκες, εφόσον δεν παρίσταται ανάγκη παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

3. Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών οι αποδοχές τους καθορίζονται σύμφωνα με την παρ.10 του άρθρου 9 του Ν. 4354/15.

4. Ο προσληφθείς θα υπόκειται στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία θα υπάγεται οργανικά στο Δήμο Μυκόνου και θα ακολουθεί την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία υπηρεσιακή εξέλιξη.

5. Ο δικηγόρος που θα επιλεγεί θα πρέπει να πληροί τα ακόλουθα κριτήρια :

α) Να είναι δικηγόρος – μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Σύρου και να έχει την έδρα του στη Μύκονο. Μόνον ελλείψει αιτήσεως δικηγόρου που να πληροί την προϋπόθεση αυτή μπορεί να γίνει δεκτή αίτηση υποψηφιότητας από άλλη έδρα.

β) Να είναι Δικηγόρος με δικαίωμα παράστασης στον Άρειο Πάγο. Μόνον ελλείψει αιτήσεως δικηγόρου με αυτήν την ιδιότητα γίνονται δεκτές αιτήσεις υποψηφίων δικηγόρων παρ΄ Εφέταις.

γ) Να κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο της νομικής επιστήμης των Νομικών Σχολών διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένο ισότιμο Σχολής της αλλοδαπής.

δ) Να έχει ενεργή δικηγορική προϋπηρεσία, η οποία αποδεικνύεται με την κατάσταση παραστάσεων του αντίστοιχου Δικηγορικού Συλλόγου.

ε) Να έχει αποδεδειγμένη απασχόληση σε Ο.Σ.Α. α΄ βαθμού.

στ) Να έχει καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας κράτους μέλους της Ε.Ε.. Η καλή γνώση δεύτερης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

ζ) Να έχει πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Τ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου,

η) Να έχει εκπληρώσει (οι άνδρες) τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές και να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχει καταδικασθεί για λιποταξία με τελεσίδικη απόφαση.

θ) Να μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή υποδικία ή να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

ι) Να είναι υγιείς και αρτιμελείς (σε βαθμό που να μην εμποδίζεται η άσκηση των καθηκόντων τους).

ια) Να μην έχει κώλυμα κατά τις διατάξεις του Ν. 1256/82 και του Κώδικα Δικηγόρων.

ιβ) Να μην κατέχει άλλη έμμισθη θέση.
Υποψήφιες/οι που κατέχουν άλλη έμμισθη θέση κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων του Κώδικα Δικηγόρων, μπορούν να εμφανισθούν ως υποψήφιες/οι, αν συνυποβάλλουν μαζί με την αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, υπεύθυνη δήλωση ότι, εφόσον προσληφθούν στη θέση που προκηρύσσεται με την παρούσα, θα παραιτηθούν από την έμμισθη θέση μου κατέχουν. Κρίσιμος χρόνος για τον έλεγχο της συνδρομής των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων είναι ο χρόνος λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

6. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Δήμο Μυκόνου ή να αποστείλουν αίτηση με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο στο Δήμο Μυκόνου, Ακτή Καμπάνη, ΣΚ 84600, στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών – Γραφείο Προσωπικού, υπεύθυνη κα Στέλλα Μπέλτσιου τηλ 2289360124 κατά τις εργάσιμες μέρες και από ώρα 08.30 έως 14.00, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τοπικό τύπο, αίτηση υποψηφιότητας

Η προκήρυξη