Προσλήψεις στο δήμο Νικολάου Σκουφά

Πρόσληψη προσωπικού για την αντιµετώπιση κατεπειγουσών αναγκών του Ν.Π.∆.∆.«Κέντρο Προσχολικής Αγωγής και Κοινωνικής Μέριµνας ∆ήµου Νικολάου Σκουφά»
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες

Περί Προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού ορισμένου χρόνου για το έτος 2017
Το κείμενο της απόφασης με τις λεπτομέρειες