ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ. Πρόσληψη επιστημονικού συνεργάτη

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες