Προσλήψεις στον Δήμο Θέρμου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

για όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία της υπηρεσίας μας του Δήμου Θέρμου έως και 15/05/2017.

Αριθμός θέσεων
Το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αρίθ. 41/2017 απόφασή του, καθόρισε τον αριθμό των θέσεων ως εξής:
α. Αρδευτικό δίκτυο (Υδραύλακας) Πουλίτσας δύο (2) θέσεις Υδρονομέα.
β. Αρδευτικό δίκτυο (Υδραύλακας) Πουρνάρας δύο (2) θέσεις Υδρονομέα.
γ. Αρδευτικό δίκτυο (Υδραύλακας) Μαυροβρού μία (1) θέση Υδρονομέα.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επομένη ημέρα της ανάρτησης στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού μας καταστήματος.

Ο Δήμος Θέρμου προσλαμβάνει τους υδρονομείς άρδευσης με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την επιλογή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε πέντε (5) μήνες, με ημερομηνία έναρξης την 15/05/2017 και ημερομηνία λήξης την 15/10/2017.

Οι επιμέρους όροι εργασίας θα καθορισθούν με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης εργασίας.

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες