Προσλήψεις στον Δήμο Ζηρού – 6 θέσεις εργασίας

Ο δήμος Ζηρού ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό συνολικού αριθμού έξι (6) ατόμων ΥΕ16 Εργάτες καθαριότητας (συνοδοί απορριμματοφόρου),

για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών – πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μέχρι δύο (2) μήνες.

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Ζηρού (Δ/νση: Πλ. Γ. Γεννηματά – Φιλιππιάδα – 2 ος όροφος – Γραφείο 2)
μέσα σε προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης της παρούσας στο χώρο ανακοινώσεων του καταστήματος της έδρας του Δήμου και των Δημοτικών Ενοτήτων Θεσπρωτικού, Ανωγείου και Κρανέας, δηλαδή από 09/10/2017 έως και 13/10/2017.