Πρόσληψη νομικών συμβούλων στο Υπουργείο Εξωτερικών

Προκήρυξη πλήρωσης, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) θέσεων νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή στο Γραφείο Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
αποφασίζουμε:

Προκηρύσσεται η πλήρωση, με ειδική διαδικασία επιλογής, τεσσάρων (4) κενών θέσεων νομικών συμβούλων με ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο με σχέση έμμισθης εντολής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Στελέχωση του αυτοτελούς γραφείου Νομοθετικής Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Εξωτερικών το οποίο υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Εξωτερικών και οι αρμοδιότητες του οποίου είναι αυτές που ορίζονται στην παρ. 2 του άρθρου 16Α του Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 3566/2007 «Κύρωση ως Κώδικα του “Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών”» (Α 117), όπως προστέθηκε με τον Ν. 4451/2017.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Οι υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1. Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια.
2. Να μην έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013).
3. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές και να μην έχουν καταδικασθεί για λιποταξία.
4. Να μην έχουν στερηθεί, λόγω καταδίκης, τα πολιτικά τους δικαιώματα.
5. Να μην έχουν καταδικασθεί για κακούργημα, όπως και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, καταπίεση, δωροδοκία, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής. Επίσης να μην υφίσταται εναντίον τους εκκρεμής δίκη για κακούργημα ή για κάποιο από τα προαναφερόμενα πλημμελήματα. Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος, για τα οποία εκδόθηκε καταδικαστική απόφαση ή διατάχθηκε παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα, δεν αίρει το ανωτέρω κώλυμα. Η αποκατάσταση και η χάρη δεν αίρουν το ανωτέρω κώλυμα, εκτός εάν το εκδιδόμενο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 του Συντάγματος, Π.Δ. αίρει και το κώλυμα αυτό.6. Να μην τελούν σε στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση.
7. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης τους, σύμφωνα με την περίπτωση η. της παραγράφου 1 του άρθρου 66 του Ν.3566/2007. Σημειώνεται ότι για την πρόσληψή τους θα απαιτηθεί η προσκόμιση στη ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών δύο (2) γνωματεύσεων (i) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (ii) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, με τις οποίες να πιστοποιείται η υγεία τους.
8. Να είναι κάτοχοι Πτυχίου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου σχολής της αλλοδαπής.
9. Να έχουν ειδίκευση στο δημόσιο δίκαιο, ιδίως στο διοικητικό δίκαιο ή στο δημοσιονομικό/ δημοσιολογιστικό δίκαιο ή στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων ή στο υπαλληλικό δίκαιο, που αποδεικνύεται από την κατοχή σχετικού μεταπτυχιακού τίτλου Νομικού Τμήματος Νομικής Σχολής της χώρας ή αναγνωρισμένου ισότιμου Σχολής της αλλοδαπής, διάρκειας τουλάχιστον ενός ακαδημαϊκού έτους. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός τίτλος συμπληρώνει ή ενσωματώνεται στο βασικό τίτλο σπουδών, δε λογίζεται ως μεταπτυχιακός τίτλος για την εφαρμογή της παρούσας.
10. Να έχουν τουλάχιστον πενταετή (5) εργασιακή εμπειρία.
11. Να μην έχουν τιμωρηθεί πειθαρχικά.
12. Να μην κατέχουν άλλη έμμισθη θέση σε φορέα του ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Τα ανωτέρω θα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου, επί ποινή αποκλεισμού της συμμετοχής του, τόσο κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά το χρόνο πρόσληψης.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ- ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ- ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή σε κλειστό φάκελο και την ένδειξη «για τη διαδικασία επιλογής τεσσάρων (4) Νομικών Συμβούλων» στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΣΤ1 Διεύθυνση Προσωπικού και Διοικητικής Οργάνωσης, Ακαδημίας 1, 10671 Αθήνα-γραφείο 208, τηλ.: 210-3681139), αίτηση συμμετοχής, την οποία μπορούν να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες της Αθήνας.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων που αποστέλλονται ταχυδρομικώς κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος, μετά την αποσφράγισή του, επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75) και η ανακρίβεια των δηλουμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές κυρώσεις.1. Οι αποδοχές των νομικών συμβούλων με έμμισθη εντολή καθορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στη σχέση έμμισθη εντολής των νομικών συμβούλων του Υπουργείο Εξωτερικών εφαρμόζονται οι διατάξεις του Οργανισμού του ν. 3566/2007.
2. Το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών των νομικών συμβούλων του Υπουργείου Εξωτερικών, που προκύπτει με βάση τη σχέση έμμισθης εντολής, θα καταβάλλεται από το Υπουργείο Εξωτερικών προς τους αρμόδιους φορείς, ως επιπλέον ποσό αυτού των μηνιαίων αποδοχών τους.

Η προκήρυξη