Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου)
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσία Απόθεσης & Τεκμηρίωσης Γεωγραφικών και Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 3 «Υπηρεσία Απόθεσης & Τεκμηρίωσης Γεωγραφικών & Κοινωνικοοικονομικών Δεδομένων» της Πράξης «Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Δικαιούχος της Πράξης το Πανεπιστήμιο Αιγαίου-Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας) με επιστημονικά υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Καρανικόλα, επίκουρο καθηγητή του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης του ΑΠΘ προτίθεται να αναθέσει σε ένα (1) άτομο για διάστημα έως τις 12/02/2015 (ημερομηνία λήξης του εν λόγω έργου) και σε περίπτωση παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής και με συνολικό προϋπολογισθέν ποσό 2.460,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των νόμιμων κρατήσεων), με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, Κτίριο Εδρών, 1ος όροφος, Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ 54124, ώρες 11:00-13:00, έως τις 28/07/2014. Οι προτάσεις θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 994582.

Το κείμενο της πρόσκλησης