Δημόσια ΚΤΕΟ, Ιδιωτικά και ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων

Αριθμ. 41557/5065 – ΦΕΚ Β 2200 – 06.09.2013
Τροποποίηση των αποφάσεων καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ, των τεχνικών προδιαγραφών του συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ και των τεχνικών προδιαγραφών αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 και της παρ. 3 του άρθρου 41 του ν. 2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημοσίων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 268), όπως ισχύει.
β. του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» που κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).
γ. Του άρθρου 1 του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) ? Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».
δ. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).
ε. Της υπ’ αριθμ. 329/2013 απόφασης Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου» (ΦΕΚ Β΄ 1655), όπως ισχύει.
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Τα άρθρα 9 και 10 της υπ’ αριθμ. 20794/2222/3?5?2012 απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ» (ΦΕΚ Β΄ 1466), όπως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:
1. Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 9 καταργείται.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 55332/5732/2012 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3469), καταργείται.

Άρθρο 2
Τα άρθρα του Κεφαλαίου Γ΄ «Μηχανογράφηση Δημοσίων ΚΤΕΟ» της υπ’ αριθμ. 20794/2222/3?5?2012 απόφασης «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ» (ΦΕΚ Β’ 1466), όπως ισχύει, τροποποιούνται ως εξής:
1. Το άρθρο 14 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Λειτουργία Γραμματείας – Ταμείου
2.1. Σκοπός της λειτουργίας είναι η εισαγωγή στο Μ.Σ. του ΚΤΕΟ των λοιπών τεχνικών στοιχείων του οχήματος και ο έλεγχος των στοιχείων της αδείας κυκλοφορίας και των προβλεπομένων δικαιολογητικών.

2.2. Περιγραφή της λειτουργίας

(α) Ο πολίτης παραδίδει στον υπάλληλο του ΚΤΕΟ την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.

(β) Ο υπάλληλος εισάγει στο τερματικό του τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή τον χαρακτηριστικό αριθμό ελέγχου που χορηγήθηκε στην πύλη.

(γ) Γίνεται αυτόματη άντληση από το σύστημα και εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, βάσει του «Αρχείου Αδειών Κυκλοφορίας», στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ επιτρέπει την άντληση στοιχείων Αδειών Κυκλοφορίας μόνο κατά τη λειτουργία Γραμματείας – Ταμείου, για οχήματα που έχουν εισέλθει στο ΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο.

(δ) Σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι καταγεγραμμένο στο ανωτέρω αρχείο, τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας εισάγονται από τον υπάλληλο στο Μ.Σ. του ΚΤΕΟ και αποστέλλονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία ελέγχου στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Μετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου, το ΚΤΕΟ αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (φαξ) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και του εκδοθέντος Δ.Τ.Ε. στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που τηρεί το φάκελο του οχήματος. Η τελευταία προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και εφόσον το όχημα είναι νόμιμο καταχωρείται στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας, ειδάλλως ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Εισαγωγή στοιχείων από την άδεια κυκλοφορίας στο Μ.Σ. του ΚΤΕΟ επιτρέπεται και σε περιπτώσεις αδυναμίας άντλησης στοιχείων από το Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας λόγω αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(ε) Εφόσον απαιτείται γίνεται άντληση και εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων της έγκρισης τύπου του οχήματος από το «Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων (ΤΑΟ)», στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση από τη Δ.Ο.Π. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(στ) Γίνεται αυτόματη άντληση από το σύστημα, βάσει του αριθμού κυκλοφορίας ή του αριθμού πλαισίου του οχήματος, και εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων του τελευταίου τεχνικού ελέγχου του, που είναι καταχωρισμένος σε αυτό. Τα στοιχεία που αντλούνται είναι: ο κωδικός ΚΤΕΟ, ο αριθμός Δ.Τ.Ε., η ημερομηνία έκδοσης Δ.Τ.Ε., η ημερομηνία επόμενου ελέγχου, το τελικό αποτέλεσμα, οι κωδικοί ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και η ένδειξη χιλιομετρητή (οδομέτρου). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα στοιχεία του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου. Εισαγωγή των στοιχείων προηγούμενου τεχνικού ελέγχου από τον υπάλληλο στο Μ.Σ. του ΚΤΕΟ βάσει του Δ.Τ.Ε. που προσκομίζει ο πολίτης, επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που αυτό έχει εκδοθεί από Δημόσιο ΚΤΕΟ πριν την 4-1-2013 ή σε περίπτωση αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Αν το Δ.Τ.Ε. που προσκομίζει ο πολίτης έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης Δ.Τ.Ε. του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου που αντλήθηκε από το σύστημα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και έχει εκδοθεί από Δημόσιο ΚΤΕΟ μετά την 4-1-2013 ή από ΙΚΤΕΟ ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης, τότε το ΚΤΕΟ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση το ΚΤΕΟ διενεργεί τον τεχνικό έλεγχο.
Σε περίπτωση που η ένδειξη χιλιομετρητή είναι μικρότερη από εκείνη που είναι καταγεγραμμένη κατά τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, σημειώνεται στο χώρο παρατηρήσεων το εξής: «Ένδειξη χιλιομετρητή προηγ. Δ.Τ.Ε.: ΧΧΧΧΧΧ”, όπου ΧΧΧΧΧΧ η ένδειξη χιλιομετρητή από το προηγούμενο Δ.Τ.Ε.

(ζ) Εμφανίζεται στην οθόνη κατάλογος με τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχου και δίπλα σε κάθε ένα από αυτά θέση επιβεβαίωσης. Ο υπάλληλος ελέγχει τις θέσεις επιβεβαίωσης με βάση τα παραδοθέντα από τον πολίτη έγκυρα δικαιολογητικά. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης από τον υπάλληλο νέων δικαιολογητικών καθώς και σημείωσης τυχόν παρατηρήσεων. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η λειτουργία της Γραμματείας πρέπει να έχουν ελεγχθεί όλες οι θέσεις επιβεβαίωσης.

(η) Εμφανίζεται αυτόματα το ποσόν που πρέπει να καταβληθεί με ανάλυση του κόστους του κανονικού ελέγχου, του κόστους του τυχόν εκπροθέσμου ελέγχου, και του συνολικού ποσού.»

β. Η παράγραφος 6, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. 55332/5732/2012 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3469), αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Λήψη φωτογραφικού υλικού

α. Γενικές απαιτήσεις
i. Έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (κάμερες) με σύστημα προστασίας από εξωτερικές παρεμβάσεις (αλλαγή οπτικού πεδίου, κατεύθυνσης), συνδεδεμένες με το μηχανογραφικό σύστημα του ΚΤΕΟ, εγκαθίστανται σε όλες τις γραμμές ελέγχου ελαφρών, βαρέων και δικύκλων.

ii. Οι φωτογραφίες είναι μορφής JPEG, διαστάσεων 640 * 480 εικονοστοιχείων (pixels), και η ονομασία του κάθε αρχείου είναι «ΚΚΚ_ΑΑΑΑΑΑΑ_ΦΦ_ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ», όπου ΚΚΚ ο αριθμός του ΚΤΕΟ, ΑΑΑΑΑΑΑ ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ΦΦ ο αριθμός φωτογραφίας, όπως αυτός ορίζεται ακολούθως και ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ η ημερομηνία και η ώρα λήψης της φωτογραφίας (π.χ. 135_ΑΑΑ1234_01_20.01.2011.1354.jpg). Στην περίπτωση αναρίθμου οχήματος αντί του αριθμού κυκλοφορίας αναγράφεται ο πλήρης αριθμός πλαισίου του οχήματος.

iii. Οι κάμερες εμφανίζουν υποχρεωτικά σε ένα άκρο της ψηφιακής φωτογραφίας την ημερομηνία και ώρα λήψης της φωτογραφίας (π.χ. ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ).

iv. Δεν είναι επιτρεπτή η επεξεργασία των φωτογραφιών από κανενός είδους λογισμικό.

v. Οι φωτογραφίες απαιτείται να είναι ευκρινείς.

vi. Πρέπει να διασφαλίζεται από το ΚΤΕΟ η τήρηση όλων των απαιτήσεων λήψης του φωτογραφικού υλικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

vii. Στον ελεγκτή παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επαλήθευσης της ορθής λήψης της κάθε φωτογραφίας, ώστε αν απαιτηθεί να λάβει νέα εγκαίρως, πριν μετακινηθεί το όχημα.

β. Σταθερές φωτογραφικές μηχανές (κάμερες)

i. Μία κάμερα εγκαθίσταται σε σταθερό σημείο πλησίον της αρχής της γραμμής ελέγχου, εξωτερικά ή παρακείμενα του συστήματος αυτόματης γραμμής, με σκόπευση προς τη θέση όπου επί το πλείστον διενεργείται μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων. Η κάμερα αυτή φωτογραφίζει κατά το δυνατόν ολόκληρη την εμπρόσθια πλευρά του οχήματος, κατά την έναρξη του τεχνικού ελέγχου (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=01).

ii. Δεύτερη κάμερα εγκαθίσταται σε σταθερό σημείο με σκόπευση προς την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Η κάμερα αυτή φωτογραφίζει κατά το δυνατόν ολόκληρη την οπίσθια πλευρά του οχήματος, κατά το πέρας του τεχνικού ελέγχου (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=02).

iii. Στις φωτογραφίες που λαμβάνονται από τις ανωτέρω κάμερες απαιτείται να είναι ευανάγνωστες οι πινακίδες κυκλοφορίας του ελεγχόμενου οχήματος αλλά και να εμφανίζεται ελάχιστο οπτικό πεδίο παραπλεύρως του προς έλεγχο οχήματος για την ταυτοποίηση του ΚΤΕΟ.

iv. Για κάθε αυτοτελές όχημα (επιβατικό, φορτηγό, λεωφορείο, δίκυκλο), που δεν είναι μέρος συνδυασμού οχημάτων ή αρθρωτού λεωφορείου, οι ανωτέρω φωτογραφίες ΦΦ=01 και ΦΦ=02 απεικονίζουν την εμπρόσθια και την οπίσθια πλευρά του οχήματος, όπως ορίστηκαν ανωτέρω.

v. Για κάθε συνδυασμό οχημάτων — ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο ή ελκυστήρα (τράκτορα) με επικαθήμενο — και ανεξάρτητα αν έχει τον ίδιο ή διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας, καθώς και για κάθε αρθρωτό λεωφορείο:
• στη φωτογραφία ΦΦ=01 απεικονίζεται η εμπρόσθια πλευρά του ρυμουλκού ή του τράκτορα ή του εμπρόσθιου τμήματος του αρθρωτού λεωφορείου
• στη φωτογραφία ΦΦ=02 απεικονίζεται η οπίσθια πλευρά του ρυμουλκούμενο ή του επικαθήμενου ή του οπίσθιου τμήματος του αρθρωτού λεωφορείου

γ. Κινητή (φορητή) φωτογραφική μηχανή (κάμερα)
i. Οι λάκκοι επιθεώρησης των γραμμών ελέγχου των ελαφρών και των βαρέων οχημάτων ή ο ανυψωτήρας των γραμμών ελέγχου των ελαφρών οχημάτων και των δικύκλων, είναι εφοδιασμένοι με κινητή κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών των ελεγχόμενων οχημάτων. Η κάμερα αυτή είναι ασύρματη ή ενσύρματη, ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη ή προσαρτημένη στο χειριστήριο του τζογομέτρου ή σε φορητή συσκευή καταχώρησης [personal digital assistant (PDA)]. Εάν δεν διαθέτει αυτοτελή φωτισμό το προς φωτογράφηση αντικείμενο πρέπει να φωτίζεται, π.χ με το φακό του χειριστηρίου του τζογομέτρου.

ii. Για κάθε όχημα πλην δικύκλων, ρυμουλκουμένων – ημιρυμουλκουμένων και οπίσθιου τμήματος αρθρωτού λεωφορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ήτοι ολόκληρης της εμπρόσθιας πλευράς του οχήματος, με ευανάγνωστη την πινακίδα κυκλοφορίας του (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=03).

iii. Για κάθε ρυμουλκούμενο – ημιρυμουλκουμένων και οπίσθιο τμήμα αρθρωτού λεωφορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ήτοι ολόκληρης της οπίσθιας πλευράς του οχήματος, με ευανάγνωστη την πινακίδα κυκλοφορίας του (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=03).

iv. Για κάθε δίκυκλο, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ολόκληρης της μίας πλευράς (αριστερής ή δεξιάς) του δικύκλου υπό κατάλληλη γωνία έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστος ο αριθμός κυκλοφορίας της πινακίδας του (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=03).

v. Για κάθε όχημα πέραν των ανωτέρω περιγραφομένων φωτογραφιών επιτρέπεται η λήψη πρόσθετων φωτογραφιών, κατά την κρίση του ελεγκτή οι οποίες θα θεμελιώνουν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή προβλήματα του οχήματος. Αυτές θα αποθηκεύονται και δεν θα αποστέλλονται.(αριθμός φωτογραφιών ΦΦ=04 και άνω).
δ. Ακολουθεί πίνακας με τον απαιτούμενο αριθμό φωτογραφιών ανάλογα με το είδος του διενεργούμενου ελέγχου
ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1 Κατά τον διενεργούμενο για πρώτη φορά στο όχημα έλεγχο, ήτοι ένα (1) έτος ή τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα (από την κυκλοφορία στην Ελλάδα σαν καινούργιο) Όλες οι προβλεπόμενες ανωτέρω φωτογραφίες

2 Κατά τον πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, πριν από την ταξινόμησή τους για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά ως μεταχειρισμένα, καθώς και για τα εκποιούμενα ως ανάριθμα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή από άλλο φορέα οχήματα, πριν από την ταξινόμησή τους για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Όλες οι προβλεπόμενες ανωτέρω φωτογραφίες

3 Κατά τον διενεργούμενο για επόμενη φορά στο όχημα έλεγχο, στη λήξη του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) Όλες οι προβλεπόμενες ανωτέρω φωτογραφίες

4 Κατά τους επανελέγχους των ανωτέρω ελέγχων 1, 2 και 3 Οι δύο φωτογραφίες των σταθερών καμερών
ΦΦ=01 και ΦΦ=02

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Αρχικοί και Επανέλεγχοι Οι δύο φωτογραφίες των σταθερών καμερών ΦΦ=01 και ΦΦ=02

2. Οι περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 15 αντικαθίστανται ως εξής:
«(α) Ασφαλή σύνδεση με χρήση αποκλειστικού κωδικού χρήστη, κωδικού ασφαλείας και πιστοποιητικού (user id, password, client certificate)»
«(β) Αυτόματη προώθηση των αποτελεσμάτων τεχνικού ελέγχου των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμμών, τα οποία είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή από την κεντρική μονάδα της αυτόματης γραμμής, καθώς και του ονόματος και της ημερομηνίας και ώρας δημιουργίας του αρχείου μετρήσεων, στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που γίνονται από την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Το ΚΤΕΟ οφείλει να παραδώσει στη Δ.Ο.Π. εκτελέσιμο ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο να δέχεται ως είσοδο το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο (ή αρχεία) της αυτόματης γραμμής ελέγχου του, και να εξάγει τα δεδομένα του αρχείου εισόδου σε αρχείο εξόδου συγκεκριμένης μορφής. Το εκτελέσιμο θα συνοδεύεται από τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα και οδηγίες μεταγλώττισης (compilation), όπως γλώσσα προγραμματισμού και έκδοση, ακριβή σύνταξη των εντολών μεταγλώττισης και εκτέλεσης, περιβάλλον εκτέλεσης/μεταγλώττισης. Οι τεχνικές λεπτομέρειες των απαιτουμένων και ο τρόπος αποστολής τους καθορίζονται με εγκύκλιο της Δ.Ο.Π. Η Δ.Ο.Π. απαγορεύεται να κοινοποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία σε τρίτους».
«(γ) Αποστολή του φωτογραφικού υλικού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, πλην των φωτογραφιών της περίπτωσης γ.v. της παρ. 6 του άρθρου 14»
«(ε) Τα αρχεία τύπου XML που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο συμπεριλαμβάνουν και το φωτογραφικό υλικό της παρ. 6 του άρθρου 14 (πλην της περίπτωσης γ.v) καθώς και τον μοναδικό κωδικό συσχέτισης που έχει επιστραφεί από το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κατά την επιτυχή αποστολή των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο (β). Σε περίπτωση εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου, στα αρχεία τύπου XML που αποστέλλονται, συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία των εντύπων παραβόλων (σειρά, αριθμός, ποσό) ή των διπλότυπων Δ.Ο.Υ. (τύπος Α ή Β σειρά, αύξων αριθμός, ημερομηνία έκδοσης και ποσό). Τα ανωτέρω στοιχεία εκτυπώνονται στο χώρο των παρατηρήσεων του Δ.Τ.Ε.»

3. Το άρθρο 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 16
Διόρθωση δεδομένων ελέγχου
1. Το ΚΤΕΟ είναι υπεύθυνο για την πληρότητα και ορθότητα των δεδομένων που αποστέλλει στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Το XML αρχείο δεδομένων ελέγχου υφίσταται έλεγχο από το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ πριν την αποστολή του στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ο έλεγχος συνίσταται στο ότι έχουν συμπεριληφθεί όλα τα δεδομένα που προβλέπεται να αποστέλλονται στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ότι τα δεδομένα αυτά είναι σωστά.

2. Στην περίπτωση που εντοπιστούν λανθασμένα δεδομένα μετά την έκδοση του Δ.Τ.Ε., απαιτείται επανέκδοσή του. Η εφαρμογή ακυρώνει το λανθασμένο Δ.Τ.Ε. και εκδίδει νέο, το οποίο παραδίδεται από το ΚΤΕΟ στον πολίτη χωρίς καμία επιβάρυνσή του. Επανέκδοση του Δ.Τ.Ε. απαιτείται όταν υπάρχουν λάθη στα δεδομένα, όπως ενδεικτικά στην ένδειξη χιλιομετρητή, στους οπτικούς ελέγχους, κ.α.. Σε περίπτωση που γίνει επανέκδοση Δ.Τ.Ε. απαιτείται επανυποβολή του αρχείου XML που περιλαμβάνει το σύνολο των ορθών δεδομένων.

3. Στην περίπτωση που δεν έπρεπε να εκδοθεί το Δ.Τ.Ε. επειδή το ΚΤΕΟ δεν είχε δικαίωμα να προβεί σε αυτόν τον έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το ΚΤΕΟ οφείλει να προβεί στην ακύρωση του Δ.Τ.Ε. και στην επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος αυτού στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Για ακυρώσεις Δ.Τ.Ε. το ΚΤΕΟ ενημερώνει σχετικά το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στοιχείων διακίνησης Δ.Τ.Ε.»

4. Το άρθρο 17 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η μηχανογραφική εφαρμογή του ΚΤΕΟ δεν επιτρέπει την τροποποίηση μετρήσεων που προέρχονται από την αυτόματη γραμμή. Επιπλέον είναι προστατευμένη με τους ενδεδειγμένους τεχνικά τρόπους από τον υπεύθυνο του μηχανογραφικού συστήματος που την έχει προμηθεύσει, ο οποίος εγγυάται τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 της παρούσας, και οφείλει να καταγγέλλει κάθε προσπάθεια παραβίασης του λογισμικού από τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπεύθυνος του μηχανογραφικού συστήματος καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής Περιφέρειας) κατά τις γενικές διατάξεις.»
β. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ κρατάει όλα τα δεδομένα των τεχνικών ελέγχων καθώς και εκείνα που ανταλλάσει με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. επί τρία (3) χρόνια στο μαγνητικό δίσκο και επί πέντε (5) χρόνια σε αρχεία backup. Εάν λόγω αιτιολογημένης μη επικοινωνίας το Μ.Σ. του ΚΤΕΟ δεν καταφέρει να αποστείλει επιτυχώς στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. δεδομένα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εντός των οριζόμενων χρονικών ορίων, το ΚΤΕΟ οφείλει να τα αποστέλλει μέσω του Μ.Σ. τους αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό».

Άρθρο 3
Η υπ’ αριθμ. 24996/2840/2011 απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές συστήματος μηχανογράφησης Ιδιωτικών ΚΤΕΟ. Συγκέντρωση επεξεργασία και αποστολή στοιχείων των διενεργουμένων τεχνικών ελέγχων» (ΦΕΚ Β΄ 1123), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. Το άρθρο 2 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Λειτουργία Γραμματείας – Ταμείου
2.1. Σκοπός της λειτουργίας είναι η εισαγωγή στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ των λοιπών τεχνικών στοιχείων του οχήματος και ο έλεγχος των στοιχείων της αδείας κυκλοφορίας και των προβλεπομένων δικαιολογητικών.
2.2. Περιγραφή της λειτουργίας
(α) Ο πολίτης παραδίδει στον υπάλληλο του ΙΚΤΕΟ την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχου, όπως αυτά ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις.

(β) Ο υπάλληλος εισάγει στο τερματικό του τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος ή τον χαρακτηριστικό αριθμό ελέγχου που χορηγήθηκε στην πύλη.

(γ) Γίνεται αυτόματη άντληση από το σύστημα και εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, βάσει του «Αρχείου Αδειών Κυκλοφορίας», στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση από το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ επιτρέπει την άντληση στοιχείων Αδειών Κυκλοφορίας μόνο κατά τη λειτουργία Γραμματείας – Ταμείου, για οχήματα που έχουν εισέλθει στο ΙΚΤΕΟ για τεχνικό έλεγχο.

(δ) Σε περίπτωση που το όχημα δεν είναι καταγεγραμμένο στο ανωτέρω αρχείο, τα στοιχεία της άδειας κυκλοφορίας εισάγονται από τον υπάλληλο στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ και αποστέλλονται μαζί με τα λοιπά στοιχεία ελέγχου στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Μετά το τέλος του τεχνικού ελέγχου, το ΙΚΤΕΟ αποστέλλει με τηλεομοιοτυπία (φαξ) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας και του εκδοθέντος Δ.Τ.Ε. στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών που τηρεί το φάκελο του οχήματος. Η τελευταία προβαίνει σε έλεγχο νομιμότητας και εφόσον το όχημα είναι νόμιμο καταχωρείται στο μητρώο αδειών κυκλοφορίας, ειδάλλως ενημερώνονται άμεσα οι αρμόδιες αρχές. Εισαγωγή στοιχείων από την άδεια κυκλοφορίας στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ επιτρέπεται και σε περιπτώσεις αδυναμίας άντλησης στοιχείων από το Αρχείο Αδειών Κυκλοφορίας λόγω αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(ε) Εφόσον απαιτείται γίνεται άντληση και εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων της έγκρισης τύπου του οχήματος από το «Τεχνικό Αρχείο Οχημάτων (ΤΑΟ)», στο οποίο έχει δοθεί πρόσβαση από τη Δ.Ο.Π. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.

(στ) Γίνεται αυτόματη άντληση από το σύστημα, βάσει του αριθμού κυκλοφορίας ή του αριθμού πλαισίου του οχήματος, και εμφάνιση στην οθόνη του τερματικού των στοιχείων του τελευταίου τεχνικού ελέγχου του, που είναι καταχωρισμένος σε αυτό. Τα στοιχεία που αντλούνται είναι: ο κωδικός ΚΤΕΟ, ο αριθμός Δ.Τ.Ε., η ημερομηνία έκδοσης Δ.Τ.Ε., η ημερομηνία επόμενου ελέγχου, το τελικό αποτέλεσμα, οι κωδικοί ελλείψεων που διαπιστώθηκαν και η ένδειξη χιλιομετρητή (οδομέτρου). Τα στοιχεία αυτά αποτελούν τα στοιχεία του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου. Εισαγωγή των στοιχείων προηγούμενου τεχνικού ελέγχου από τον υπάλληλο στο Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ βάσει του Δ.Τ.Ε. που προσκομίζει ο πολίτης, επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση που αυτό έχει εκδοθεί από Δημόσιο ΚΤΕΟ πριν την 4-1-2013 ή σε περίπτωση αιτιολογημένης μη επικοινωνίας με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Αν το Δ.Τ.Ε. που προσκομίζει ο πολίτης έχει ημερομηνία έκδοσης μεταγενέστερη της ημερομηνίας έκδοσης Δ.Τ.Ε. του προηγούμενου τεχνικού ελέγχου που αντλήθηκε από το σύστημα του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. και έχει εκδοθεί από Δημόσιο ΚΤΕΟ μετά την 4-1-2013 ή από ΙΚΤΕΟ ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης, τότε το ΚΤΕΟ ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές. Σε κάθε περίπτωση το ΙΚΤΕΟ διενεργεί τον τεχνικό έλεγχο.
Σε περίπτωση που η ένδειξη χιλιομετρητή είναι μικρότερη από εκείνη που είναι καταγεγραμμένη κατά τον προηγούμενο τεχνικό έλεγχο, σημειώνεται στο χώρο παρατηρήσεων το εξής: “Ένδειξη χιλιομετρητή προηγ. Δ.Τ.Ε.: ΧΧΧΧΧΧ”, όπου ΧΧΧΧΧΧ η ένδειξη χιλιομετρητή από το προηγούμενο Δ.Τ.Ε.

(ζ) Εμφανίζεται στην οθόνη κατάλογος με τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχου και δίπλα σε κάθε ένα από αυτά θέση επιβεβαίωσης. Ο υπάλληλος ελέγχει τις θέσεις επιβεβαίωσης με βάση τα παραδοθέντα από τον πολίτη έγκυρα δικαιολογητικά. Υπάρχει δυνατότητα προσθήκης από τον υπάλληλο νέων δικαιολογητικών καθώς και σημείωσης τυχόν παρατηρήσεων. Για να ολοκληρωθεί επιτυχώς η λειτουργία της Γραμματείας πρέπει να έχουν ελεγχθεί όλες οι θέσεις επιβεβαίωσης.

(η) Εμφανίζεται αυτόματα το ποσόν που πρέπει να καταβληθεί με ανάλυση του κόστους του κανονικού ελέγχου, του κόστους του τυχόν εκπροθέσμου ελέγχου, και του συνολικού ποσού.».

β. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Λήψη φωτογραφικού υλικού
α. Γενικές απαιτήσεις
i. Έγχρωμες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές (κάμερες) με σύστημα προστασίας από εξωτερικές παρεμβάσεις (αλλαγή οπτικού πεδίου, κατεύθυνσης), συνδεδεμένες με το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΤΕΟ, εγκαθίστανται σε όλες τις γραμμές ελέγχου ελαφρών, βαρέων και δικύκλων.

ii. Οι φωτογραφίες είναι μορφής JPEG, διαστάσεων 640 * 480 εικονοστοιχείων (pixels), και η ονομασία του κάθε αρχείου είναι «ΚΚΚ_ΑΑΑΑΑΑΑ_ΦΦ_ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ», όπου ΚΚΚ ο αριθμός του ΙΚΤΕΟ, ΑΑΑΑΑΑΑ ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος, ΦΦ ο αριθμός φωτογραφίας, όπως αυτός ορίζεται ακολούθως και ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ η ημερομηνία και η ώρα λήψης της φωτογραφίας (π.χ. 135_ΑΑΑ1234_01_20.01.2011.1354.jpg). Στην περίπτωση αναρίθμου οχήματος αντί του αριθμού κυκλοφορίας αναγράφεται ο πλήρης αριθμός πλαισίου του οχήματος.

iii. Οι κάμερες εμφανίζουν υποχρεωτικά σε ένα άκρο της ψηφιακής φωτογραφίας την ημερομηνία και ώρα λήψης της φωτογραφίας (π.χ. ΗΗ.ΜΜ.ΕΕΕΕ.ΩΩΛΛ).

iv. Δεν είναι επιτρεπτή η επεξεργασία των φωτογραφιών από κανενός είδους λογισμικό.

v. Οι φωτογραφίες απαιτείται να είναι ευκρινείς.

vi. Πρέπει να διασφαλίζεται από το ΙΚΤΕΟ η τήρηση όλων των απαιτήσεων λήψης του φωτογραφικού υλικού σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

vii. Στον ελεγκτή παρέχεται η δυνατότητα άμεσης επαλήθευσης της ορθής λήψης της κάθε φωτογραφίας, ώστε αν απαιτηθεί να λάβει νέα εγκαίρως, πριν μετακινηθεί το όχημα.
β. Σταθερές φωτογραφικές μηχανές (κάμερες)

i. Μία κάμερα εγκαθίσταται σε σταθερό σημείο πλησίον της αρχής της γραμμής ελέγχου, εξωτερικά ή παρακείμενα του συστήματος αυτόματης γραμμής, με σκόπευση προς τη θέση όπου επί το πλείστον διενεργείται μέτρηση των εκπομπών καυσαερίων. Η κάμερα αυτή φωτογραφίζει κατά το δυνατόν ολόκληρη την εμπρόσθια πλευρά του οχήματος, κατά την έναρξη του τεχνικού ελέγχου (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=01).

ii. Δεύτερη κάμερα εγκαθίσταται σε σταθερό σημείο με σκόπευση προς την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Η κάμερα αυτή φωτογραφίζει κατά το δυνατόν ολόκληρη την οπίσθια πλευρά του οχήματος, κατά το πέρας του τεχνικού ελέγχου (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=02).

iii. Στις φωτογραφίες που λαμβάνονται από τις ανωτέρω κάμερες απαιτείται να είναι ευανάγνωστες οι πινακίδες κυκλοφορίας του ελεγχόμενου οχήματος αλλά και να εμφανίζεται ελάχιστο οπτικό πεδίο παραπλεύρως του προς έλεγχο οχήματος για την ταυτοποίηση του ΙΚΤΕΟ.

iv. Για κάθε αυτοτελές όχημα (επιβατικό, φορτηγό, λεωφορείο, δίκυκλο), που δεν είναι μέρος συνδυασμού οχημάτων ή αρθρωτού λεωφορείου, οι ανωτέρω φωτογραφίες ΦΦ=01 και ΦΦ=02 απεικονίζουν την εμπρόσθια και την οπίσθια πλευρά του οχήματος, όπως ορίστηκαν ανωτέρω.

v. Για κάθε συνδυασμό οχημάτων — ρυμουλκό με ρυμουλκούμενο ή ελκυστήρα (τράκτορα) με επικαθήμενο — και ανεξάρτητα αν έχει τον ίδιο ή διαφορετικό αριθμό κυκλοφορίας, καθώς και για κάθε αρθρωτό λεωφορείο:
• στη φωτογραφία ΦΦ=01 απεικονίζεται η εμπρόσθια πλευρά του ρυμουλκού ή του τράκτορα ή του εμπρόσθιου τμήματος του αρθρωτού λεωφορείου
• στη φωτογραφία ΦΦ=02 απεικονίζεται η οπίσθια πλευρά του ρυμουλκούμενο ή του επικαθήμενου ή του οπίσθιου τμήματος του αρθρωτού λεωφορείου

γ. Κινητή (φορητή) φωτογραφική μηχανή (κάμερα)
i. Οι λάκκοι επιθεώρησης των γραμμών ελέγχου των ελαφρών και των βαρέων οχημάτων ή ο ανυψωτήρας των γραμμών ελέγχου των ελαφρών οχημάτων και των δικύκλων, είναι εφοδιασμένοι με κινητή κάμερα για τη λήψη φωτογραφιών των ελεγχόμενων οχημάτων. Η κάμερα αυτή είναι ασύρματη ή ενσύρματη, ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη ή προσαρτημένη στο χειριστήριο του τζογομέτρου ή σε φορητή συσκευή καταχώρησης [personal digital assistant (PDA)]. Εάν δεν διαθέτει αυτοτελή φωτισμό το προς φωτογράφηση αντικείμενο πρέπει να φωτίζεται, π.χ με το φακό του χειριστηρίου του τζογομέτρου.

ii. Για κάθε όχημα πλην δικύκλων, ρυμουλκουμένων – ημιρυμουλκουμένων και οπίσθιου τμήματος αρθρωτού λεωφορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ήτοι ολόκληρης της εμπρόσθιας πλευράς του οχήματος, με ευανάγνωστη την πινακίδα κυκλοφορίας του (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=03).

iii. Για κάθε ρυμουλκούμενο – ημιρυμουλκουμένων και οπίσθιο τμήμα αρθρωτού λεωφορείου, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ήτοι ολόκληρης της οπίσθιας πλευράς του οχήματος, με ευανάγνωστη την πινακίδα κυκλοφορίας του (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=03).

iv. Για κάθε δίκυκλο, απαιτείται η λήψη μίας (1) φωτογραφίας, ολόκληρης της μίας πλευράς (αριστερής ή δεξιάς) του δικύκλου υπό κατάλληλη γωνία έτσι ώστε να είναι ευανάγνωστος ο αριθμός κυκλοφορίας της πινακίδας του (αριθμός φωτογραφίας ΦΦ=03).

v. Για κάθε όχημα πέραν των ανωτέρω περιγραφομένων φωτογραφιών επιτρέπεται η λήψη πρόσθετων φωτογραφιών, κατά την κρίση του ελεγκτή οι οποίες θα θεμελιώνουν διαπιστωθείσες ελλείψεις ή προβλήματα του οχήματος.
Αυτές θα αποθηκεύονται και δεν θα αποστέλλονται.(αριθμός φωτογραφιών ΦΦ=04 και άνω).

δ. Ακολουθεί πίνακας με τον απαιτούμενο αριθμό φωτογραφιών ανάλογα με το είδος του διενεργούμενου ελέγχου

ΕΙΔΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
1 Κατά τον διενεργούμενο για πρώτη φορά στο όχημα έλεγχο, ήτοι ένα (1) έτος ή τέσσερα (4) έτη από την ημερομηνία κατά την οποία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το όχημα (από την κυκλοφορία στην Ελλάδα σαν καινούργιο) Όλες οι προβλεπόμενες ανωτέρω φωτογραφίες

2 Κατά τον πρώτο υποχρεωτικό τεχνικό έλεγχο, πριν από την ταξινόμησή τους για έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα για πρώτη φορά ως μεταχειρισμένα, καθώς και για τα εκποιούμενα ως ανάριθμα από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού (ΟΔΔΥ) ή από άλλο φορέα οχήματα, πριν από την ταξινόμησή τους για την έκδοση άδειας κυκλοφορίας στην Ελλάδα. Όλες οι προβλεπόμενες
ανωτέρω φωτογραφίες

3 Κατά τον διενεργούμενο για επόμενη φορά στο όχημα έλεγχο, στη λήξη του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου (Δ.Τ.Ε.) Όλες οι προβλεπόμενες
ανωτέρω φωτογραφίες

4 Κατά τους επανελέγχους των ανωτέρω ελέγχων 1, 2 και 3 Οι δύο φωτογραφίες των σταθερών καμερών ΦΦ=01 και ΦΦ=02

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ
Αρχικοί και Επανέλεγχοι Οι δύο φωτογραφίες των σταθερών καμερών ΦΦ=01 και ΦΦ=02

2. Οι περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (ε) της παρ. 1 του άρθρου 3 αντικαθίστανται ως εξής:
«(α) Ασφαλή σύνδεση με χρήση αποκλειστικού κωδικού χρήστη, κωδικού ασφαλείας και πιστοποιητικού (user id, password, client certificate)».
«(β) Αυτόματη προώθηση των αποτελεσμάτων τεχνικού ελέγχου των μηχανημάτων των αυτομάτων γραμμών, τα οποία είναι υπογεγραμμένα με ψηφιακή υπογραφή από την κεντρική μονάδα της αυτόματης γραμμής, καθώς και του ονόματος και της ημερομηνίας και ώρας δημιουργίας του αρχείου μετρήσεων, στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., αμέσως μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι που γίνονται από την αυτόματη γραμμή ελέγχου. Το ΙΚΤΕΟ οφείλει να παραδώσει στη Δ.Ο.Π. εκτελέσιμο ηλεκτρονικό αρχείο, το οποίο να δέχεται ως είσοδο το ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο (ή αρχεία) της αυτόματης γραμμής ελέγχου του, και να εξάγει τα δεδομένα του αρχείου εισόδου σε αρχείο εξόδου συγκεκριμένης μορφής. Το εκτελέσιμο θα συνοδεύεται από τον αντίστοιχο πηγαίο κώδικα και οδηγίες μεταγλώττισης (compilation), όπως γλώσσα προγραμματισμού και έκδοση, ακριβή σύνταξη των εντολών μεταγλώττισης και εκτέλεσης, περιβάλλον εκτέλεσης/μεταγλώττισης. Οι τεχνικές λεπτομέρειες των απαιτουμένων και ο τρόπος αποστολής τους καθορίζονται με εγκύκλιο της Δ.Ο.Π. Η Δ.Ο.Π. απαγορεύεται να κοινοποιήσει οποιοδήποτε από τα παραπάνω στοιχεία σε τρίτους».
«(γ) Αποστολή του φωτογραφικού υλικού που αναφέρεται στο προηγούμενο άρθρο, πλην των φωτογραφιών της περίπτωσης γ.v., της παρ. 6, του άρθρου 2».
«(ε) Τα αρχεία τύπου XML που αναφέρονται στο προηγούμενο σημείο συμπεριλαμβάνουν και το φωτογραφικό υλικό της παρ. 6 του άρθρου 2 (πλην της περίπτωσης γ.v) καθώς και τον μοναδικό κωδικό συσχέτισης που έχει επιστραφεί από το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. κατά την επιτυχή αποστολή των στοιχείων που αναφέρονται στο σημείο (β). Σε περίπτωση εκπροθέσμου τεχνικού ελέγχου, στα αρχεία τύπου XML που αποστέλλονται, συμπεριλαμβάνονται και τα στοιχεία των εντύπων παραβόλων (σειρά, αριθμός, ποσό) ή των διπλότυπων Δ.Ο.Υ. (τύπος Α ή Β σειρά, αύξων αριθμός, ημερομηνία έκδοσης και ποσό). Τα ανωτέρω στοιχεία εκτυπώνονται στο χώρο των παρατηρήσεων του Δ.Τ.Ε.».

3. Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Διόρθωση δεδομένων ελέγχου
1. Το ΙΚΤΕΟ είναι υπεύθυνο για την πληρότητα και ορθότητα των δεδομένων που αποστέλλει στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Το XML αρχείο δεδομένων ελέγχου υφίσταται έλεγχο από το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ πριν την αποστολή του στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. Ο έλεγχος συνίσταται στο ότι έχουν συμπεριληφθεί όλα τα δεδομένα που προβλέπεται να αποστέλλονται στο ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και ότι τα δεδομένα αυτά είναι σωστά.

2. Στην περίπτωση που εντοπιστούν λανθασμένα δεδομένα μετά την έκδοση του Δ.Τ.Ε., απαιτείται επανέκδοσή του. Η εφαρμογή ακυρώνει το λανθασμένο Δ.Τ.Ε. και εκδίδει νέο, το οποίο παραδίδεται από το ΙΚΤΕΟ στον πολίτη χωρίς καμία επιβάρυνσή του. Επανέκδοση του Δ.Τ.Ε. απαιτείται όταν υπάρχουν λάθη στα δεδομένα, όπως ενδεικτικά στην ένδειξη χιλιομετρητή, στους οπτικούς ελέγχους, κ.α. Σε περίπτωση που γίνει επανέκδοση Δ.Τ.Ε. απαιτείται επανυποβολή του αρχείου XML που περιλαμβάνει το σύνολο των ορθών δεδομένων.

3. Στην περίπτωση που δεν έπρεπε να εκδοθεί το Δ.Τ.Ε. επειδή το ΙΚΤΕΟ δεν είχε δικαίωμα να προβεί σε αυτόν τον έλεγχο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να προβεί στην ακύρωση του Δ.Τ.Ε. και στην επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος αυτού στον ιδιοκτήτη του οχήματος. Για ακυρώσεις Δ.Τ.Ε. το ΙΚΤΕΟ ενημερώνει σχετικά το ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ηλεκτρονικά μέσω αποστολής στοιχείων διακίνησης Δ.Τ.Ε. ».

4. Το άρθρο 5 τροποποιείται ως εξής:
α. Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η μηχανογραφική εφαρμογή του ΙΚΤΕΟ δεν επιτρέπει την τροποποίηση μετρήσεων που προέρχονται από την αυτόματη γραμμή. Επιπλέον είναι προστατευμένη με τους ενδεδειγμένους τεχνικά τρόπους από τον υπεύθυνο του μηχανογραφικού συστήματος που την έχει προμηθεύσει, ο οποίος εγγυάται τη σωστή λειτουργία της εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας, και οφείλει να καταγγέλλει κάθε προσπάθεια παραβίασης του λογισμικού από τρίτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο υπεύθυνος του μηχανογραφικού συστήματος καθίσταται υπόχρεος αποζημίωσης του Δημοσίου και του οικείου Ν.Π.Δ.Δ. (Διοικητικής Περιφέρειας) κατά τις γενικές διατάξεις.»

β. Η παρ. 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ κρατάει όλα τα δεδομένα των τεχνικών ελέγχων καθώς και εκείνα που ανταλλάσει με το Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. επί τρία (3) χρόνια στο μαγνητικό δίσκο και επί πέντε (5) χρόνια σε αρχεία backup. Εάν λόγω αιτιολογημένης μη επικοινωνίας το Μ.Σ. του ΙΚΤΕΟ δεν καταφέρει να αποστείλει επιτυχώς στο Μ.Σ. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. δεδομένα που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση εντός των οριζόμενων χρονικών ορίων, το ΙΚΤΕΟ οφείλει να τα αποστέλλει μέσω του Μ.Σ. τους αμέσως μόλις αυτό καταστεί δυνατό.».

γ. Στην αρχή της παρ. 9 προστίθεται το εξής κείμενο:
«Τα ΙΚΤΕΟ οφείλουν μέσω του Μ.Σ. τους:»

Άρθρο 4
Η υπ’ αριθμ. Φ50/37491/4558/2009 απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές αυτομάτων γραμμών ελέγχου Ιδιωτικών ΚΤΕΟ Βαρέων Οχημάτων» (ΦΕΚ Β΄ 1397), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
1. Η περίπτωση (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 1, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 των υπ’ αριθμ. 55332/5732/2012 (ΦΕΚ Β’ 3469) και 28792/3638/2013 (ΦΕΚ Β΄ 1454) αποφάσεων, καταργείται.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. 55332/5732/2012 απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 3469), καταργείται.

Άρθρο 5
Μεταβατικές διατάξεις
Το αργότερο τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσίευση της παρούσας στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:
1. Τα Δημόσια ΚΤΕΟ, οφείλουν να προσαρμοστούν προς τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Γ΄ «Μηχανογράφηση Δημοσίων ΚΤΕΟ» της υπ’ αριθμ. 20794/2222/3?5?2012 απόφασης, όπως αυτά τροποποιούνται με το άρθρο 2 της παρούσας.
2. Τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ, οφείλουν να προσαρμοστούν προς τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 24996/2840/2011 απόφασης όπως αυτή τροποποιείται με το άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς των άρθρων 1 και 4 αρχίζει από τη δημοσίευσή της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των άρθρων 2 και 3 ένα (1) μήνα μετά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Παπάγου, 23 Αυγούστου 2013
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ