Κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ

Αριθμ. οικ/ Γ4/29797/3376 – ΦΕΚ B 1337 – 12.05.2016
Κατάρτιση, εξέταση και πιστοποίηση ελεγκτών ΚΤΕΟ για τη διενέργεια ελέγχων σε οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων (ADR) και ευπαθών τροφίμων (ΑΤΡ)