Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ ως δικαιολογητικό κατά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων δημόσιας χρήσης στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 17 / 10 /2011
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Aριθ. Πρωτ. 45529/5041
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ταχ. /νση : Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε

Π Ρ Ο Σ :

1 . Δημόσια ΚΤΕΟ Περιφερειακών Ενοτήτων
Τ.Κ. : 101 91 Αθήνα 2. Λειτουργούντα ιδιωτικά ΚΤΕΟ (με e-mail)
Πληροφορίες : Γ. Αχπατζίδου
Τηλέφωνο : 2131308520 ΚΟΙΝ.: Αποδέκτες Πίνακα ιανομής
Fax : 2131308481

ΘΕΜΑ: Προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ ως δικαιολογητικό κατά τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων δημόσιας χρήσης στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ

Αναφορικά με τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οχημάτων δημόσιας χρήσης στα δημόσια και ιδιωτικά ΚΤΕΟ, σας γνωρίζουμε τα εξής:
1. Στο ΦΕΚ 170/Α’/5-8-2011 δημοσιεύθηκε ο νόμος 3996 με θέμα «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις.». Στην παράγραφο 1 του άρθρου 53 καθορίζεται ότι: «Απαραίτητο δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων ημοσίας Χρήσεως ( Χ) σε ιδιωτικό ή δημόσιο ΚΤΕΟ είναι η ασφαλιστική ενημερότητα όλων των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών του οχήματος, η οποία χορηγείται από τον ΟΑΕΕ.». Επίσης, με την παράγραφο Β5 του άρθρου 85 καταργείται η αριθμ. ΙΑ Π/Α/32670/2007 (2353Β’) κ.υ.α. που καθιέρωσε την υπεύθυνη δήλωση περί μη οφειλής ή διακανονισμού των ασφαλιστικών εισφορών ως δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο των οχημάτων δημόσιας χρήσης.
2. Στην αριθμ. Φ.10035/οικ.21763/806/28-9-11 εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53, αναφέρεται ότι για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων δημόσιας χρήσης απαιτείται πλέον οπωσδήποτε η προσκόμιση βεβαίωσης ασφαλιστικής ενημερότητας όλων ανεξαιρέτως των ιδιοκτητών, χρηστών και εκμεταλλευτών του οχήματος. Η υπόψη εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ (http://diavgeia.gov.gr) με αριθμό Α Α:4A8ΤΛ-Μ4Ρ.
3. Σύμφωνα με την αριθμ. ΙΕΣ/Φ18/57/30-9-11 εγκύκλιο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, στους ασφαλισμένους που είναι ταμειακά ενήμεροι ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση χορηγείται βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ως δικαιολογητικό για τον τεχνικό έλεγχο των δημόσιας χρήσης οχημάτων τους, σε ιδιωτικά ή δημόσια ΚΤΕΟ. Η υπόψη εγκύκλιος είναι αναρτημένη στο δικτυακό ιστότοπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ με αριθμό Α Α:45ΠΑ469133-552.
4. Ενόψει των ανωτέρω σας ενημερώνουμε ότι για τη διενέργεια του τεχνικού ελέγχου οχημάτων δημόσιας χρήσης σε δημόσια ή ιδιωτικά ΚΤΕΟ, έχει καταργηθεί η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης περί μη οφειλής στον ΟΑΕΕ και επανέρχεται σε ισχύ η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας. Η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΟΑΕΕ απαιτείται για όλους τους ιδιοκτήτες, χρήστες και εκμεταλλευτές του οχήματος δημόσιας χρήσης και προσκομίζεται στο ΚΤΕΟ από τον κάτοχο του οχήματος.
Τέλος, επισημαίνεται ότι στο αντίγραφο του εκδιδόμενου ΤΕ που φυλάσσεται στο ΚΤΕΟ πρέπει να επισυνάπτεται η βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΠΟΥΡΔΑΡΑΣ