Εφετείο Πειραιά. Πρωτοδικείο Πειραιά

4. ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σκουζέ 3 5 & Φίλωνος Προϊστάμενος 210 4522515
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Διευθυντής Γραμματείας 210 4520864 210 4520864
  Διοικητικό Λογιστήριο 210 4520313
  Πολιτικό Τμήμα 210 4282521
  ΄Εδρα Πολιτικού Τμήματος 210 4582126
  Καθαρογραφή 210 4582127
  Βουλεύματα 210 4582142
  Ποινικό τμήμα 210 4582138
  210 4582140
4.1 ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σκουζέ 3 5 & Φίλωνος Πρόεδρος Τριμελούς Συμβουλίου 210 4520519
ΠΕΙΡΑΙΑΣ Προϊστάμενος Γραμματείας 210 4520582
  Λογιστήριο Προμήθειες 210 4286593
  Βουλεύματα 210 4520545 210 4520545
  ΄Εδρες Πολιτικής Διαδικασίας 210 4286594
  Επιμελητές 210 4286595
  Ειδικές Διαδικασίες 210 4520354
  Πρόεδρος Υπηρεσίας 210 4582075
  Πολιτικό Τμήμα 210 4286596
  Καθαρογραφή 210 4286592
  Ποινικό Τμήμα 210 4186900