Εισπρακτικές εταιρείες. Παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη από τράπεζα

Εισπρακτικές εταιρείες. Παράνομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη από τράπεζα

Η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τράπεζα σε εισπρακτική εταιρία χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του οφειλέτη είναι παράνομη
Η συγκατάθεση του οφειλέτη πρέπει να εκφράζεται με τρόπο σαφή και με πλήρη επίγνωση, αφού προηγουμένως έχει ενημερωθεί από την τράπεζα για την διαβίβαση στην εισπρακτική εταιρεία των προσωπικών του δεδομένων (από σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας).

Οι τυποποιημένοι όροι που απαντούν σε κάθε έντυπο σύμβασης και δεν αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης δεν αρκούν για να θεωρηθεί ότι υπάρχει συγκατάθεση του οφειλέτη

 

Απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών

ΜΠρΑθ 5825/2019

Τράπεζες – Εισπρακτικές εταιρίες – Προσωπικά δεδομένα – Προσβολή προσωπικότητας – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης -.

Σύμβαση χορήγησης πιστωτικής κάρτας. Διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από τραπεζική εταιρία σε εισπρακτική εταιρία χωρίς την προηγούμενη ενημέρωση και συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων. Κάθε μεταγενέστερη διαβίβαση δεδομένων οφειλέτη σε έτερη εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών, χωρίς την προηγούμενη εξατομικευμένη ενημέρωσή του υποκειμένου (οφειλέτη), συνιστά αυτοτελή παράβαση των διατάξεων του ν. 2472/1997, η οποία (παράβαση) διατηρεί την αυθυπαρξία της έναντι της προγενέστερης παραβίασης των ίδιων διατάξεων από την εναγομένη. Αντίθετη εκδοχή θα οδηγούσε στο άτοπο να καταφάσκεται άπαξ η παραβίαση των προμνησθεισών διατάξεων του ν. 2472/1997, ανεξαρτήτως του ότι η διαβίβαση των προσωπικών δεδομένων του οφειλέτη λαμβάνει χώρα σε διαφορετικές αποδέκτριες εταιρίες ως τρίτες, και, συνεπώς, εκάστη διαβίβαση, συνιστά, καθ’ εαυτή, διακριτή παραβίαση των άνω διατάξεων και θα απέληγε, στην πραγματικότητα, στην καταστρατήγηση του ν. 2472/1997. Η συγκατάθεση πρέπει να εκφράζεται με τρόπο σαφή και εν πλήρη επιγνώσει κατόπιν ενημερώσεως. Οι τυποποιημένοι όροι που απαντούν σε κάθε σύμβαση και δεν αποτελούν προϊόν διαπραγμάτευσης δεν αρκεί προς θεμελίωση της συγκατάθεσης. Τεκμαιρόμενη υπαιτιότητα της εναγόμενης τράπεζας. Παράνομη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από εισπρακτική εταιρία. Προσβολή της προσωπικότητας και πρόκληση σημαντικής ηθικής βλάβης. Επιδίκαση εύλογου ποσού ως χρηματικής ικανοποίησης για την ηθική βλάβη.

Δείτε την απόφαση ΜΠρΑθ 5825/2019 στο dsanet.gr

Σχετικά:

Οι Εισπρακτικές εταιρείες και οι τηλεφωνικές ενοχλήσεις στους οφειλέτες