Έκδοση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου.

Κ.Υ.Α. αριθμ. οικ: 23959/23.5.2013
Έκδοση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου. Καθορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής, καθώς και προσδιορισμός των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών που περιλαμβάνονται στην άδεια αυτή, προς εθνική χρήση
Αριθμ. Οικ:  23959/2013(ΦΕΚ Β 1321/30-05-2013)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 (Α΄ 215) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

2. Τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 «για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 157 της 15ης Ιουνίου 2002), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 380/2008 του Συμβουλίου της 18ης Απριλίου 2008 «για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών» (ΕΕ L 115 της 29ης Απριλίου 2008), καθώς και των σχετικών εφαρμοστικών αποφάσεων.3. Τις διατάξεις του νόμου 3386/2005 (Α΄212) «Για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», όπως ισχύει, ειδικότερα δε των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 9.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».

5. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 234/2007 (Α΄272) «Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Μεταναστευτικής Πολιτικής και Κοινωνικής Ένταξης στο Υπουργείο Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 96/2010 (Α΄170), «Σύσταση Υπουργείου Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων».

7. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 65/2011 (Α΄147), «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Θαλάσσιων Υποθέσεων, Νήσων και Αλιείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και μεταφορά στον Πρωθυπουργό των Γενικών Γραμματειών Ενημέρωσης και Επικοινωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς».

8. Τις διατάξεις του Προεδρικού διατάγματος 86/2012 (Α΄141), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Την υπ’ αριθμ. 39/5.7.2012 (Β΄2091) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών Χαράλαμπο Αθανασίου».

10. Την υπ’ αριθμ. 4000/3/10-πβ”/14.11.2012 (Β΄3043) απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη «Παραμονή και εργασία ομογενών από Αλβανία».

11. Το γεγονός ότι από τις ρυθμίσεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

τον καθορισμό των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών, οι οποίες περιλαμβάνονται, δυνητικώς ή εναλλακτικώς, στην άδεια διαμονής ενιαίου τύπου πολιτών τρίτων χωρών υπό τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, καθώς και τον προσδιορισμό των στοιχείων, ενδείξεων και πληροφοριών προς εθνική χρήση που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω άδεια, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4018/2011, καθώς και του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002 (ΕΕ L 157 της 15ης Ιουνίου 2002), όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008 (ΕΕ L 115 της 29ης Απριλίου 2008) και ισχύει, ως εξής:

Α) Τα στοιχεία, ενδείξεις και πληροφορίες που θα περιλαμβάνονται στην άδεια διαμονής ενιαίου τύπου υπό τη μορφή αυτοτελούς εγγράφου, είναι:

1. Ο τίτλος του εγγράφου, ως εξής:

(α) για τις αρχικές άδειες διαμονής ή τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής που χορηγούνται σε υπηκόους τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία με εξαίρεση τις κατωτέρω περιπτώσεις (β) και (γ): «ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ»,

(β) για τις αρχικές άδειες διαμονής ή τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής που χορηγούνται σε μέλη οικογένειας πολίτη της Ένωσης, τα οποία είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία: «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ»,

(γ) για τις αρχικές άδειες διαμονής ή τις ανανεώσεις των αδειών διαμονής που χορηγούνται στα μέλη οικογένειας Έλληνα πολίτη, οι οποίοι είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία: «ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ».

2. Ο αύξων αριθμός του εγγράφου, ο οποίος αποτελείται από εννέα (9) συνολικά αλφαριθμητικούς χαρακτήρες και προστατεύεται με ειδικά χαρακτηριστικά ασφαλείας. Ο πρώτος αλφαριθμητικός χαρακτήρας αυτού του αριθμού αποτελεί διακριτικό στοιχείο των αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4018/2011 και είναι ο λατινικός χαρακτήρας «Ε». Για κάθε αυτοτελές έγγραφο, ο αριθμός αυτός παράγεται, κατά τη αποστολή των στοιχείων προς εκτύπωση στον εκτυπωτικό φορέα, από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών.

3. Το/τα επώνυμο/μα του κατόχου του αυτοτελούς εγγράφου στην πρώτη σειρά και το/τα όνομα/τα αυτού στη δεύτερη, με λατινικούς κεφαλαίους χαρακτήρες, όπως αυτά αναγράφονται στο ισχύον διαβατήριο ή σε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο. Στην περίπτωση που υφίστανται λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής των ως άνω εγγράφων, τα στοιχεία ταυτότητας αντλούνται από άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με την οικεία, προς τούτο, νομοθεσία.

4. Η ημερομηνία λήξεως ή φράση υποδεικνύουσα αόριστη διάρκεια, για τις οικείες άδειες διαμονής, υπό τον τίτλο «Ισχύει μέχρι». Στην περίπτωση αδειών διαμονής αόριστης διάρκειας, απαιτείται αναγραφή της σχετικής φράσης και στην αγγλική γλώσσα.

5. Ο τόπος έκδοσης και η ημερομηνία έναρξης ισχύος, υπό τους τίτλους «Τόπος Έκδοσης» και «Ισχύει από», αντίστοιχα.

6. Η συγκεκριμένη κατηγορία της άδειας διαμονής, σύμφωνα με εκάστοτε κείμενη νομοθεσία, υπό τον τίτλο «Κατηγορία άδειας», η οποία θα αναγράφεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

7. Στοιχεία προς εθνική χρήση, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, υπό τον τίτλο «Παρατηρήσεις». Συγκεκριμένα αναγράφεται ένδειξη σχετικά με το δικαίωμα πρόσβασης στην εργασία, ανάλογα με τη κατηγορία της άδειας διαμονής που χορηγείται και σύμφωνα με την ισχύουσα οικεία νομοθεσία. Ειδικά στην περίπτωση υπηκόων τρίτων χωρών που είναι επί μακρόν διαμένοντες και δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, στο πεδίο αυτό αναγράφεται το κράτος μέλος, το οποίο χορήγησε το καθεστώς διεθνούς προστασίας, καθώς και η ημερομηνία χορήγησής του.

8. Η ψηφιοποιημένη υπογραφή του κατόχου της άδειας διαμονής, εφόσον αυτός είναι άνω των δώδεκα (12) ετών.

Η λήψη του δείγματος υπογραφής πραγματοποιείται από τις υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την παραλαβή του αιτήματος χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, κατά τη λήψη των δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Προκειμένου περί ανηλίκων ηλικίας κάτω των δώδεκα (12) ετών, υπογράφει ο ασκών την επιμέλεια.

9. Ο τίτλος του εγγράφου, της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, μεταφρασμένος στην αγγλική γλώσσα.

10. Ο εθνόσημο της Ελληνικής Δημοκρατίας

11. Τον κωδικό χώρας «GRC».

12. Οπτικώς μεταβλητό σήμα (Optically Variable Device).

13. Φωτογραφία ταυτότητας, στην εμπρόσθια όψη, η οποία προστατεύεται με οπτικώς μεταβλητό σήμα.

14. Το σύμβολο της ICAO για ταξιδιωτικό έγγραφο αναγνώσιμο από μηχάνημα με ανεπαφικό μικροκύκλωμα (e−MRTD).

15. Στην εκτύπωση του φόντου, τυπωμένο το κείμενο «HELLAS», με λατινικούς χαρακτήρες, ως κείμενο προσδιορισμού του κράτους μέλους έκδοσης.

16. Συμπληρωματικά στοιχεία, ως εξής: (α) ημερομηνία και τόπος γεννήσεως/date and place of birth, όπως αναγράφεται στο ισχύον διαβατήριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο του κατόχου, καθώς και ο κωδικός της χώρας γέννησης. Στην περίπτωση που υφίστανται λόγοι αντικειμενικής αδυναμίας κατοχής των ως άνω εγγράφων, τα στοιχεία αντλούνται από άλλο έγγραφο δημόσιας αρχής, ελληνικής ή της χώρας προέλευσης του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με την οικεία, προς τούτο, νομοθεσία. Ειδικά ο τόπος γέννησης, αναγράφεται μόνο με λατινικούς χαρακτήρες, εκτός εάν αυτός βρίσκεται εντός της ελληνικής επικράτειας, οπότε και αναγράφεται και με την ελληνική του ονομασία, (β) ιθαγένεια/nationality, όπου αναγράφεται ολογράφως η ιθαγένεια, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος ταξιδιωτικού εγγράφου σύμφωνα με τη Σύμβαση της Νέας Υόρκης του 1954 αναγράφεται η ένδειξη «ανιθαγενής/stateless person», (γ) Φύλο/Sex: Α/M ή Θ/F και (δ) Παρατηρήσεις/ Remarks: «Συνιστάται αντικατάσταση μέχρι/Replacement recommended until:», όπου αναγράφεται η προτεινόμενη ημερομηνία αντικατάστασης του αυτοτελούς εγγράφου.

Η παρατήρηση αυτή συμπληρώνεται μόνο στις άδειες διαμονής αόριστης διάρκειας.

17. Ολοκληρωμένο κύκλωμα διπλής διεπαφής ή δύο διακριτών διεπαφών, ως μέσο αποθήκευσης. Στο ολοκληρωμένο κύκλωμα ραδιοσυχνοτήτων (RF chip) αποθηκεύονται, η φωτογραφία και τα δακτυλικά αποτυπώματα, σε ψηφιοποιημένη μορφή, καθώς και τα στοιχεία που περιλαμβάνει η μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ). Στο κύκλωμα επαφής (contact chip) αποθηκεύονται, πέραν των στοιχείων που περιλαμβάνονται στη μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, οι πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, ως εξής: (α) διεύθυνση κατοικίας του κατόχου, (β) αριθμός και λοιπά στοιχεία διαβατηρίου (αριθμός, ημερομηνία έκδοσης, τόπος ή/και χώρα έκδοσης), (γ) διάταξη νόμου βάσει της οποίας χορηγήθηκε η άδεια διαμονής, (δ) Ειδικός Κωδικός Αλλοδαπού – ΕΚΑ (ε) Αριθμός φακέλου, (στ) Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), εφόσον υπάρχει, (ζ) ο Α.Μ.Κ.Α. εφόσον υπάρχει και (η) Αριθμός Μητρώου ασφαλιστικού φορέα, εφόσον υπάρχει.

18. Εκτύπωση της φωτογραφίας ταυτότητας του κατόχου, στην οπίσθια όψη.

19. Όπου τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κάρτα αναγράφονται με ελληνικούς χαρακτήρες, μετεγγράφονται και σε λατινικούς χαρακτήρες, σύμφωνα με το πρότυπο ELOT 743, όπως καθορίζεται από την υπ’ αριθ. ΔΙΕΜ/Φ06.5/Α12167 (ΦΕΚ 579 Β΄) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

Β) Προσαρτάται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της απόφασης αυτής, το συνημμένο Παράρτημα, στο οποίο εμφανίζεται η θέση των ανωτέρω, υπό σημείο Α, στοιχείων στις δύο όψεις του αυτοτελούς εγγράφου.

Γ) Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 23 Μαΐου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ − ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ