Έκδοση Χρυσών Συλλεκτικών Νομισμάτων κοπής 2014

Αριθμ. οικ.2/57011/0025 – ΦΕΚ Β 2022 – 24.07.2014

Έκδοση Χρυσού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 50 €, με θεματολογία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 50 €, με θεματολογία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των 1.000 νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ο Διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ
——–
Αριθμ. οικ. 2/57005/0025 – ΦΕΚ Β 2022 – 24.07.2014

Έκδοση Χρυσού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 100 €, με θεματολογία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – 12 ΘΕΟΙ: ΔΙΑΣ».

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνεται η έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 100 €, με θεματολογία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ- 12 ΘΕΟΙ: ΔΙΑΣ».

Μέγιστο όριο έκδοσης ορίζεται η ποσότητα των 1.000 νομισμάτων, τα οποία θα διατίθενται από το Κεντρικό Κατάστημα και τα Υποκαταστήματα της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ
Ο Διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ

—–

Διατάξεις: (Έχοντας υπόψη:)
1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι΄ ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/
τ.Α΄/19.7.1974).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2.7.1982).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/7.9.1984) όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/19.10.2001).
4) Το Π.Δ. 284/1988 άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/14.6.1988), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 37/1997 άρθρο 1, εδάφιο β΄ (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/14.3.1997).
5) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ.Α΄/21.6.2012).
6) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/ τ. Β΄/9.7.2012).
7) Την από 6 Δεκεμβρίου 2013 (ΕΚΤ/2013/46) απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2014.
8) Την από 15/7/2014 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 50 € με θεματολογία «ΚΥΚΛΑΔΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ».
9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 47.000,00 € περίπου η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οικονομικού έτους 2014, ειδικού φορέα 23-200 στον ΚΑΕ 3326 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του
Ν. 1473/84 και του Ν.Δ. 488/74.
10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού 61.000,00€ περίπου (πλέον φορολογικού εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.),

——

Έχοντας υπόψη:
1) Το Ν.Δ. 488/1974 «Περί κυρώσεως της μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος υπογραφείσης την 21η Ιουνίου 1973 Συμβάσεως δι΄ ης ρυθμίζονται τα της κοπής μεταλλικών κερμάτων του Δημοσίου και άλλων τινών διατάξεων» (ΦΕΚ 203/
τ.Α΄/19.7.1974).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 του Ν. 1266/1982 «Όργανα ασκήσεως της νομισματικής, πιστωτικής και συναλλαγματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 81/τ.Α΄/2.7.1982).
3) Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν. 1473/1984 «Μεταρρυθμίσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 127/τ.Α΄/7.9.1984) όπως συμπληρώθηκαν με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Ν. 2948/2001 «Κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και φορολογικές ρυθμίσεις για την εισαγωγή του ευρώ» (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/19.10.2001).
4) Το Π.Δ. 284/1988 άρθρο 27 (ΦΕΚ 128/τ.Α΄/14.6.1988), σε συνδυασμό με το Π.Δ. 37/1997 άρθρο 1, εδάφιο β΄ (ΦΕΚ 37/τ.Α΄/14.3.1997).
5) Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 141/τ.A΄/21.6.2012).
6) Την υπ’ αριθμ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105/τ. Β΄/9.7.2012).
7) Την από 6 Δεκεμβρίου 2013 (ΕΚΤ/2013/46) απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων ευρώ που πρόκειται να εκδοθούν το 2014.
8) Την από 15/7/2014 Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Τράπεζας της Ελλάδος για την έκδοση χρυσού συλλεκτικού νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 100 € με θεματολογία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – 12 ΘΕΟΙ: ΔΙΑΣ».
9) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 134.000,00 € περίπου η οποία θα αντιμετωπιστεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις οικονομικού έτους 2014, ειδικού φορέα 23-200 στον ΚΑΕ 3326 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του
Ν. 1473/84 και του Ν.Δ. 488/74.
10) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης επέρχεται αύξηση των εσόδων του Δημοσίου ποσού 165.000,00€ περίπου (πλέον φορολογικού εσόδου προερχομένου από Φ.Π.Α.),