Διάθεση Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος

ee2014Νομισματικό Πρόγραμμα Έτους 2014

Δελτίο Τύπου Διάθεσης Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10€, Αφιερωμένο στην

«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ».

Σε συνέχεια της από 10.02.2014 ανακοίνωσης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, με την οποία γνωστοποιήθηκαν στο κοινό τα προϊόντα του Νομισματικού Προγράμματος έτους 2014, το Υπουργείο Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) ανακοινώνει ότι εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ) να διαθέσει στο κοινό Αργυρό Συλλεκτικό Νόμισμα ονομαστικής αξίας 10€, με παράσταση αφιερωμένη στην «Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014» σε ποσότητα μέχρι 5.000 τεμάχια.

Ως ημερομηνία έναρξης διάθεσης των νομισμάτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2014.
Ως τιμή πώλησης εκάστου νομίσματος, ορίζεται το ποσό των πενήντα δύο ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (52,85€) πλέον Φ.Π.Α.
Ανώτατο όριο κοπής της έκδοσης είναι τα πέντε χιλιάδες (5.000) νομίσματα.
Για τη διάθεση του ως άνω προϊόντος θα τηρηθούν οι ακόλουθοι όροι, όπως απεικονίζονται, για διευκόλυνση των αγοραστών, στον κατωτέρω πίνακα

Το Δελτίο Τύπου Διάθεσης Αργυρού Συλλεκτικού Νομίσματος, κοπής 2014, ονομαστικής αξίας 10€