ΕΚΕΤΑ Θεσσαλονίκης. Πρόσληψη πτυχιούχου

ΕΘΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛ. ΑΝΑΠΤ. (ΕΚΕΤΑ)
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για μία (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Δίκτυο Συνεργασίας Αξιοποίησης της Βιοποικιλότητας και Βελτίωσης της Ποιότητας των Ελληνικών Οπορωφόρων Δέντρων – ΣυνΑξιΕλΟπ» @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ

Το κείμενο της πρόσκλησης με τις λεπτομέρειες