ΑΣΕΠ 3Ε/2020. Προκήρυξη για 11 πτυχιούχους νομικής στην ΑΕΠΠ

ΑΣΕΠ 3Ε/2020. Προκήρυξη για 11 πτυχιούχους νομικής στην ΑΕΠΠ

Επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Ε/2020 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 44/21.10.2020

3Ε/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το νόμου 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει

Οι θέσεις της ως άνω Προκήρυξης ΑΣΕΠ 3Ε/2020

11 Νομικοί (με εξειδίκευση στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων)

Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας

 

Υποβολή αιτήσεων από 5 Νοεμβρίου 2020 έως 20 Νοεμβρίου 2020

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ

Τα Μέλη της Α.Ε.Π.Π., συνεδριάζοντας σε Τριμελή Κλιμάκια ή σε Επταμελή Σύνθεση, έχουν ως κύριο έργο την εξέταση των προδικαστικών προσφυγών του άρθρου 360 του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 365 έως 367 του ν. 4412/2016 και στα άρθρα 12 και επ. του π.δ. 39/2017 (Κανονισμός Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών).

Επίσης, συγκροτούν την Ολομέλεια της Α.Ε.Π.Π. και συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της, λαμβάνοντας αποφάσεις για θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στα άρθρα 353 έως 355 του ν. 4412/2016 και στο π.δ. 38/2017. Τα Μέλη της Α.Ε.Π.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης λόγω, δε, της φύσης του έργου τους και του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της Αρχής ασκούν τα καθήκοντά τους με αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της Αρχής.

Οι αρμοδιότητες της Αρχής, τα τυπικά προσόντα αξιολόγησης των υποψηφίων, τα κωλύματα διορισμού και τα ασυμβίβαστα, η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των υποψηφίων για τις θέσεις των μελών που διενεργείται από το Α.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α ́ 28), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εκτίθενται αναλυτικά ως κατωτέρω:

Ι. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ [άρθρα 347, 348, 354 του ν. 4412/2016 (Α ́ 147), άρθρα 1, 8 του π.δ. 38/2017 (Α ́ 63)]

1. Η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), αποτελείται από τριάντα ένα μέλη, εκ των οποίων ένας (1) Πρόεδρος και τριάντα (30) μέλη. Έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των δημοσίων συμβάσεων, έπειτα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής.
Η Α.Ε.Π.Π. έχει έδρα στον Νομό Αττικής. Η Αρχή συνεδριάζει στην έδρα της σε Ολομέλεια σε Τριμελή Κλιμάκια και σε Επταμελή Σύνθεση. Τα κλιμάκια και η Επταμελής Σύνθεση, συνεδριάζουν νομίμως όταν στη σύνθεσή τους συμμετέχουν όλα τα μέλη.
2. Η Α.Ε.Π.Π. απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές. Υπόκειται μόνο στον έλεγχο της Βουλής, σύμφωνα με τον Κανονισμό της.
3. Η Α.Ε.Π.Π. μεριμνά για την εκπλήρωση του σκοπού της και, με την επιφύλαξη των αρμοδιοτήτων του Προέδρου της, αποφασίζει, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας της, για κάθε θέμα που εμπίπτει στις αρμοδιότητές της και για θέματα της εσωτερικής λειτουργίας της, ιδίως:
α) διατυπώνει γνώμη για τις τροποποιήσεις των Κανονισμών Οικονομικής Διαχείρισης, Λειτουργίας και Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, του Οργανισμού και της κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με τη διαχείριση της κράτησης,
β) μεριμνά για την πρόσληψη του πάσης φύσεως προσωπικού της,
γ) συνάπτει για τις ανάγκες της πάσης φύσεως συμβάσεις με τρίτους, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία και με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης,
δ) εγκρίνει τον προϋπολογισμό, τον απολογισμό και τον ισολογισμό της Α.Ε.Π.Π. σύμφωνα με τον Κανονισμό οικονομικής Διαχείρισης.

 
 

ΙΙ. ΘΗΤΕΙΑ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΟΧΕΣ [άρθρα 348, 351 του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4509/2017 (Α ́ 201)]

Η θητεία του Προέδρου και των μελών είναι πενταετής. Η θητεία του Προέδρου και των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων.

Η θητεία των μελών της Α.Ε.Π.Π. λογίζεται ως πραγματική υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και κατά τη διάρκειά της δεν διακόπτεται η βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη. Μετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται αυτοδικαίως στη θέση που κατείχαν πριν τον διορισμό τους. Αν η θέση που κατείχαν ή στην οποία έχουν εξελιχθεί δεν είναι κενή ή έχει καταργηθεί, επανέρχονται σε ομοιόβαθμη προσωρινή θέση του κλάδου τους, που συνιστάται αυτοδικαίως και καταργείται με την αποχώρησή τους από την υπηρεσία.

Για κάθε παράβαση των υποχρεώσεών τους που απορρέουν και τις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, όλα τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. υπέχουν πειθαρχική ευθύνη.

Για τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. εφαρμόζονται, ως προς τις αποδοχές, η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176).

ΙΙΙ. ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ [άρθρα 348, 349 του ν. 4412/2016 (Α ́ 147)]

Στα μέλη της Α.Ε.Π.Π. εφαρμόζονται αναλόγως, ως προς τα κωλύματα διορισμού, την έκπτωση, την παραίτηση οι παρ. 4 και 6 του άρθρου 3 του ν. 3051/2002 (Α ́ 220), με την επιφύλαξη του άρθρου 349 του ν. 4412/2016 (Α ́ 147).
Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε, για το λόγο αυτό, σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άμισθου ή έμμισθου δημοσίου ή δικηγορικού λειτουργήματος ή οποιασδήποτε επαγγελματικής δραστηριότητας. Απαιτείται δε, προς εκπλήρωση των καθηκόντων τους, η παρουσία αυτών στην έδρα της Αρχής. Τα μέλη αυτά, σε περίπτωση που κατέχουν οποιαδήποτε έμμισθη θέση στον δημόσιο τομέα, απαλλάσσονται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, από την υποχρέωση άσκησης των καθηκόντων της θέσης τους. Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. απαγορεύεται να είναι μέλη δικηγορικής εταιρίας κατά τη θητεία τους.
Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. απαγορεύεται, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, να ασκούν οποιουδήποτε είδους εμπορική δραστηριότητα στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων του ν. 4412/2016 (Α ́ 147) και ιδίως να είναι μέτοχοι ή να εμπλέκονται με οποιοδήποτε τρόπο σε οικονομικό φορέα που αναπτύσσει δραστηριότητα στον τομέα αυτό.
Τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. απαγορεύεται κατά τη διάρκεια της θητείας τους να είναι μέλη πολιτικού κόμματος.
Δεν διορίζεται μέλος της Α.Ε.Π.Π. εκείνος ο οποίος έχει ο ίδιος ή ο/η σύζυγός του ή συγγενής του μέχρι β ́ βαθμού ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, με το οποίο συνδέεται στενά, άμεσο προσωπικό, οικονομικό, ή άλλου είδους συμφέρον, το οποίο να επηρεάζει ή φαίνεται να επηρεάζει την αμερόληπτη και αντικειμενική κρίση του κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η διαπίστωση των κωλυμάτων και των ασυμβίβαστων συνεπάγεται την αυτοδίκαιη έκπτωση από τη θέση του μέλους, για την οποία εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης.
Όλα τα μέλη της Α.Ε.Π.Π. δεν επιτρέπεται, για δύο (2) έτη μετά τη λήξη της θητείας τους, να παρέχουν υπηρεσία με έμμισθη εντολή ή με οποιαδήποτε έννομη σχέση, σε εταιρία ή επιχείρηση επί των υποθέσεων εκείνων, τις οποίες οι ίδιοι χειρίστηκαν ή επί των οποίων είχαν συμμετάσχει στη λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια της θητείας τους. Σε όσους παραβαίνουν τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου επιβάλλεται, με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, πρόστιμο με το διπλάσιο έως και το δωδεκαπλάσιο των μηνιαίων αποδοχών που λάμβανε το μέλος της Α.Ε.Π.Π. κατά τη λήξη της θητείας του

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Προθεσμία

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 5 Νοεμβρίου 2020 ημέρα Πέμπτη και λήγει στις 20 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης και των δικαιολογητικών κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους στο ΑΣΕΠ

 

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3Ε/2020 – ΦΕΚ Τεύχος ΑΣΕΠ 44/21.10.2020
Επιλογή έντεκα (11) μελών στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το νόμου 4412/2016, όπως ισχύει και το άρθρο 19 του νόμου 2190/1994, όπως ισχύει