ΕΚΚΑ. Πρόσληψη δικηγόρου

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Δικηγόρου Παρ’ Αρείω Πάγω με σχέση έμμισθης εντολής. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή των αιτήσεων αναφέρονται στο κείμενο της Προκήρυξης καθώς και στα Παραρτήματα αυτής.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 19 Φεβρουαρίου 2015 και λήγει 20 Μαρτίου 2015

Προκήρυξη  

Παράρτημα Α

Παράρτημα Β

Παράρτημα Γ

Αίτηση