Προσλήψεις στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης ΟΛΘ

Ο Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΟΛΘ ΑΕ που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη

8 ΔΕ Χειριστές ηλεκτροκίνητων περιστρεφόμενων γερανών και ηλεκτροκίνητων γερανογεφυρών
3 ΔΕ Χειριστές φορτωτών – ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων – μηχανημάτων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων ή αυτοκινούμενων γερανών (θερμικών μηχανών)
4 ΔΕ Χειριστές φορτωτών – ανυψωτικών περονοφόρων μηχανημάτων – μηχανημάτων στοιβασίας εμπορευματοκιβωτίων ή αυτοκινούμενων γερανών (θερμικών μηχανών)
5 ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανικών εγκαταστάσεων
3 ΔΕ Ηλεκτρολόγοι οχημάτων – μηχανημάτων
2 ΔΕ Τεχνίτες εργαλείων
2 ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητές
4 ΔΕ Μηχανοτεχνίτες
2 ΔΕ Τεχνίτες Οχημάτων
4 ΔΕ Οικοδόμοι
2 ΔΕ Ελαιοχρωματιστές
2 ΔΕ θερμοϋδραυλικοί
2 ΔΕ Υδραυλικοί
2 ΠΕ Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομικού)
1 ΤΕ Διοικητικών Οικονομικών (Οικονομικού)
4 ΔΕ Διοικητικών Οικονομικών (Διοικητικών Γραμματέων)

Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 02/05/2017

Το κείμενο της προκήρυξης με τις λεπτομέρειες