Εκλογές 2014. Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων των αυτοδιοικητικών εκλογών

Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων των αυτοδιοικητικών εκλογών

Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων των αυτοδιοικητικών εκλογώνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ
Ταχ. Διεύθυνση: Ευαγγελιστρίας 2
Ταχ. Κώδικας: 101 83
Τηλέφωνα: 2131361003, 2131361132, 2131361131, 2131361133
Fax: 210 3741129, 210 3741140

ΑΔΑ: ΒΙΞ4Ν-ΞΛΦ
Αθήνα 14 Μαρτίου 2014
Αριθ. Πρωτ.: 10812

Αριθ. Εγκυκλίου: 9

ΘΕΜΑ: «Εκλογικές δαπάνες, διαχείριση και δημοσιότητα των οικονομικών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων ενόψει των αυτοδιοικητικών εκλογών της 18 Μαΐου 2014. Οριοθέτηση προεκλογικής περιόδου»

Ο Ν.3870/2010 (Α΄/138) «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές», ο οποίος εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις αυτοδιοικητικές εκλογές του έτους 2010, ενίσχυσε την διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας και το σεβασμό των αρχών της ισονομίας, της ισοπολιτείας, της ίσης μεταχείρισης και της παροχής ίσων ευκαιριών στους συνδυασμούς και τους υποψηφίους και κατοχύρωσε την ανεξαρτησία των επιτροπών ελέγχου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4242/2014 «Ενιαίος φορέας εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι η προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 3870/2010 είναι το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά για τις φετινές αυτοδιοικητικές εκλογές, η προεκλογική περίοδος κατά την ανωτέρω έννοια αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου 4242/2014, δηλαδή από 28 Φεβρουαρίου 2014.

Με τις διατάξεις του άρθρου 128 του νόμου : «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι προεκλογική περίοδος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 6 του Ν.3870/2010, είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ψηφοφορίας του Α’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.

Σημειώνεται ότι στο ρυθμιστικό πεδίο του νόμου 3870/210, εμπίπτουν οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι.

1. ΕΣΟΔΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Με τα άρθρα 1 και 2, του ανωτέρω νόμου προσδιορίζεται η έννοια των εσόδων και δαπανών των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών και των υποψηφίων συμβούλων.

ΕΣΟΔΑ: Έσοδα για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους, νοούνται ποσά που προέρχονται μόνο από εισφορές φυσικών προσώπων που χορηγούνται σε αυτούς για τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου.

Επιτρέπεται η διάθεση ονομαστικοποιημένων διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων ως συνήθης πρακτική ευρείας χρήσης, τα οποία αριθμούνται και θεωρούνται από τη .Ο.Υ. της έδρας της περιφέρειας ή του δήμου και στα στελέχη τους αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) και ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας (ΑΔΤ) ή του διαβατηρίου του προσώπου στο οποίο διατίθεται. Η δυνατότητα αυτή της διάθεσης διπλότυπων εισιτηρίων εκδηλώσεων παρέχεται και στους υποψήφιους.

Η διάθεση των εισιτηρίων αυτών, γίνεται υπό τον περιορισμό του ανωτάτου ορίου χρηματοδότησης των συνδυασμών και των υποψηφίων από το ίδιο πρόσωπο (2.000 για τους συνδυασμούς και 500 ευρώ για τους υποψήφιους), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 και 2 του νόμου αυτού. Τα συνολικά έσοδα από τη διάθεση των εισιτηρίων αυτών, δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 1/3 και το 1/5 αντίστοιχα του ανωτάτου ορίου δαπανών συνδυασμών και υποψηφίων (άρθρο 1 παρ.5 εδάφιο τρίτο και άρθρο 2 παρ.5) .

ΔΑΠΑΝΕΣ: Δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων είναι τα ποσά που δαπανώνται για την προετοιμασία, τις ανάγκες και τη διεξαγωγή του προεκλογικού αγώνα, καθώς και η αξία των παροχών και διευκολύνσεων προς συνδυασμούς και υποψηφίους, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα.Σε αυτή την κατηγορία της έμμεσης οικονομικής ενίσχυσης, περιλαμβάνεται η διάθεση ή παραχώρηση δωρεάν ή με μειωμένο αντάλλαγμα αγαθών ή υπηρεσιών που αφορούν, π.χ τη χρήση από τους συνδυασμούς ακινήτων ως εκλογικών κέντρων, την έκδοση φυλλαδίων και τα ταχυδρομικά τέλη για την αποστολή τους, την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων στον τύπο, στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα, σε διαδικτυακούς τόπους κ.ο.κ. Για τον καθορισμό των κατηγοριών των παροχών και διευκολύνσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα εκδοθεί κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, η οποία θα σας αποσταλεί.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας στην οικονομική διαχείριση και στις πηγές άντλησης εσόδων, υπάρχει η υποχρέωση των συνδυασμών για διακίνηση των εσόδων και δαπανών μέσω τραπεζικών λογαριασμών (σε τράπεζες εγκατεστημένες στην Ελλάδα), που τηρούνται στο όνομα του επικεφαλής του συνδυασμού υποψηφίου περιφερειάρχη ή δημάρχου ή του οριζόμενου διαχειριστή. Ωστόσο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα για την τήρηση των τραπεζικών λογαριασμών:

1. Η υποχρέωση τήρησης τραπεζικών λογαριασμών ισχύει και για τους υποψήφιους συμβούλους.

2. Όλα τα έσοδα των συνδυασμών και των υποψηφίων με την επιφύλαξη των εσόδων από εισιτήρια εκδηλώσεων, διακινούνται μέσω τραπεζικών λογαριασμών, δηλαδή σε ποσοστό 100% του συνολικού ύψους τους.

3.Οι δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων διακινούνται ομοίως μέσω τραπεζικών λογαριασμών, σε ποσοστό 95% του συνολικού ύψους.

4.Το ύψος του λογαριασμού δεν πρέπει να υπερβεί το ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων. Προβλέπεται επίσης και ο τρόπος κατάθεσης στους ανωτέρω λογαριασμούς.

Οι επικεφαλής των συνδυασμών και οι οριζόμενοι από αυτούς διαχειριστές, καθώς και οι υποψήφιοι οφείλουν να προβούν στο άνοιγμα αυτοτελών λογαριασμών σε νόμιμα λειτουργούσες στη χώρα τράπεζες και υποκαταστήματα αυτών, μέσω των οποίων θα διακινούνται τα έσοδα και οι δαπάνες των συνδυασμών κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου.

Τα ανωτέρω πρόσωπα, θα πρέπει να γνωστοποιήσουν τους λογαριασμούς αυτούς στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων, όπως ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.3870/2010 όπως ισχύει, η οποία συνιστάται στην έδρα της οικείας Περιφέρειας, προκειμένου να ασκήσει τα ελεγκτικά της καθήκοντα.

Οι Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών, θα πρέπει να απευθύνονται στις οικείες τράπεζες προκειμένου να διακριβώσουν την κίνηση των λογαριασμών των συνδυασμών και των υποψηφίων. Με σχετικό έγγραφό μας, ζητείται από την Τράπεζα της Ελλάδος και από την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, να διευκολύνουν οι τράπεζες το έργο των Επιτροπών Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3870/210

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν.4242/2014, ορίζεται η διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ως το δίμηνο χρονικό διάστημα, που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των εκλογών. Ειδικά κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας, η προεκλογική περίοδος αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου αυτού, δηλαδή 28 Φεβρουαρίου 2014.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 128 του νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι η προεκλογική περίοδος για την προβολή των υποψηφίων στα ηλεκτρονικά Μ.Μ.Ε και στο διαδίκτυο (με εξαίρεση τις προσωπικές ιστοσελίδες τους), είναι το χρονικό διάστημα των τριάντα (30) ημερών, που προηγείται της ημέρας των εκλογών.

3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Με το άρθρο 3, τίθενται απαγορεύσεις στη χρηματοδότηση και σε κάθε είδους παροχές, για τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους από:

 • Φυσικά πρόσωπα που είναι οφειλέτες των οικείων ΟΤΑ για ποσό άνω των 1.000 ευρώ
 • ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ιδρύματα
 • ΟΤΑ κάθε βαθμού, ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ αυτών
 • Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι ιδιοκτήτες ή εκδότες ημερησίων ή περιοδικών εντύπων πανελλήνιας ή τοπικής κυκλοφορίας ή ιδιοκτήτες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών ή ιδιοκτήτες διαδικτυακών και τηλεπικοινωνιακών φορέων, καθώς και από συζύγους και κατιόντες αυτών.
 • Φυσικά πρόσωπα τα οποία είναι υπάλληλοι των οικείων ΟΤΑ ή των αντιστοίχων νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η λήψη τραπεζικών δανείων με σκοπό τη χρηματοδότηση συνδυασμών και υποψηφίων.

Με το άρθρο 4 καθορίζεται το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των συνδυασμών και των υποψηφίων κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, από το ίδιο φυσικό πρόσωπο. Συγκεκριμένα:

 • Η χρηματοδότηση των συνδυασμών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 2.000 ευρώ.
 • Το αντίστοιχο ποσό για τους υποψηφίους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 500 ευρώ.
 • Σε περίπτωση μη τήρησης των οικείων διατάξεων προβλέπονται και οι αντίστοιχες κυρώσεις.

4. ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Με το άρθρο 7, καθιερώθηκε το ανώτατο όριο των εκλογικών δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, με απώτερο στόχο να διασφαλιστούν ίσες ευκαιρίες προβολής για τους ενδιαφερόμενους και να δημιουργηθούν ομαλές συνθήκες τοπικού πολιτικού ανταγωνισμού. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο εκλογικών δαπανών των υποψηφίων και συνδυασμών, προσδιορίζεται βάσει του πραγματικού πληθυσμού της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας ή δήμου) του υποψηφίου και του αντίστοιχου συντελεστή, με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, η οποία θα σας αποσταλεί. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών, είτε δημοτικών είτε περιφερειακών, το ανώτατο όριο δαπανών για τους δύο συνδυασμούς, αυξάνεται κατά 10%.Α. Περιφερειακές εκλογές:

Α.1. Ανώτατο όριο δαπανών του υποψήφιου περιφερειάρχη, αντιπεριφερειάρχη και περιφερειακού συμβούλου:

Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της οικείας εκλογικής περιφέρειας (περιφερειακής ενότητας), όπως προκύπτει και από τον κατωτέρω πίνακα:

(Πίνακας 1)

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣΠληθυσμός εκλογικής Ποσό Συντελεστής Όριο δαπανών
περιφέρειας (κάτοικοι) αναφοράς υποψηφίων (ευρώ)
(ευρώ)
Μέχρι 100.000 1.000 € 2,5 2.500 €
Μέχρι 150.000 1.000 € 3 3.000 €
Μέχρι 200.000 1.000 € 3,5 3.500 €
Άνω των 200.000 1.000 € Αυξάνεται κατά 1
μονάδα ανά 100.000
κατοίκους
Παράδειγμα : (Πίνακας 2)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Περιφερειακή Ενότητα Πραγματικός Συντελεστής Όριο δαπανών
πληθυσμός υποψηφίων
Ιωαννίνων 168.299 3,5 3.500,00 €
Άρτας 68.912 2,5 2.500,00 €
Θεσπρωτίας 44.483 2,5 2.500,00 €
Πρέβεζας 58.027 2,5 2.500,00 €

Υπενθυμίζεται ότι στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, συμπεριλαμβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με τη σχετική προαναφερθείσα κοινή Υπουργική απόφαση.

Α.2. Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών:

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις περιφερειακές εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου. Σημειώνεται ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασμού συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου περιφερειάρχη και αντιπεριφερειάρχη.

Παράδειγμα:

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί, καταγράφεται αναλυτικά το ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών για τις περιφερειακές ενότητες της περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ (ενδεικτικά).

(Πίνακας 3)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Αριθμός Όριο Όριο
Περιφερειακή Πληθυσμός Σύνολο υποψηφίων δαπανών δαπανών
Ενότητα Εδρών (προσαύξηση
50%) υποψηφίων συνδυασμού
Ιωαννίνων 168.299 25 38 3.500 € 133.000
Άρτας 68.912 10 15 2.500 € 37.500
Θεσπρωτίας 44.483 7 11 2.500 € 27.500
Πρέβεζας 58.027 9 14 2.500 € 35.000 €
Σύνολο 339.721 51 78 233.000

 

Β. Δημοτικές εκλογές:Β.1. Ανώτατο όριο δαπανών των υποψήφιων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων:

Για τον καθορισμό του ανωτάτου ορίου δαπανών των υποψηφίων, πολλαπλασιάζεται το ποσό των 1.000 ευρώ επί συντελεστή που αντιστοιχεί στον πληθυσμό της οικείας εκλογικής περιφέρειας, όπως προκύπτει και από τον παρακάτω πίνακα:

(Πίνακας 4)

ΟΡΙΟ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Πληθυσμός εκλογικής Σταθερό Συντελεστής Όριο δαπανών
περιφέρειας (κάτοικοι) ποσό υποψηφίων (ευρώ)
Μέχρι 30.000 1.000 € 1,5 1.500 €
Μέχρι 60.000 1.000 € 2 2.000 €
Μέχρι 100.000 1.000 € 2,5 2.500 €
Μέχρι 150.000 1.000 € 3 3.000 €
Μέχρι 200.000 1.000 € 3,5 3.500 €
Άνω των 200.000 1.000 € Αυξάνεται κατά 1
μονάδα ανά 100.000
κατοίκους

Και στην περίπτωση των δημοτικών εκλογών, στο ανώτατο όριο δαπανών των υποψηφίων συμπεριλαμβάνονται και τυχόν παροχές και διευκολύνσεις σε αυτούς, οι οποίες αποτιμώνται σε χρήμα σύμφωνα με την προαναφερθείσα κοινή Υπουργική Απόφαση. Σημειώνεται ακόμη ότι, στο ανώτατο όριο δαπανών του κάθε συνδυασμού συμπεριλαμβάνονται και οι δαπάνες του υποψήφιου δημάρχου, του οποίου το ανώτατο όριο είναι το ίδιο με αυτό των υποψηφίων δημοτικών συμβούλων.

Β.2. Ανώτατο όριο δαπανών των συνδυασμών:

Για τον υπολογισμό του ανώτατου ορίου δαπανών των συνδυασμών στις δημοτικές εκλογές, αθροίζονται τα επιμέρους ανώτατα όρια δαπανών του κάθε υποψηφίου και λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εκλογικών περιφερειών του οικείου δήμου συν την κατά περίπτωση προσαύξηση, όπως εμφαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

(Πίνακας 5)

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΣΤΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Σε δήμους με αριθμό Όριο δαπανών Προσαύξηση
εκλογικών περιφερειών
Από 1-3 Ισοδυναμεί με το
άθροισμα δαπανών
υποψηφίων
Από 4-6 Άθροισμα δαπανών 20%
υποψηφίων
Από 7-10 Άθροισμα δαπανών 50%
υποψηφίων
Άνω των 10 Άθροισμα δαπανών 75%
υποψηφίων

Για τον υπολογισμό του ανωτάτου ορίου δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, θα εκδοθούν σχετικές αποφάσεις του Υπουργού Εσωτερικών με τις οποίες θα προσδιορίζονται ειδικότερα τα αντίστοιχα ποσά για κάθε εκλογική περιφέρεια.

5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ – ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΟ τρόπος διαχείρισης των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων, προσδιορίζεται στα άρθρα 8, 9, 10, και 11. Ειδικότερα:

5.1 Ορισμός διαχειριστή

Στο άρθρο 8, προβλέπεται ο υποχρεωτικός ορισμός προσώπου από τον υποψήφιο περιφερειάρχη ή δήμαρχο, ως διαχειριστή των οικονομικών του συνδυασμού, τα στοιχεία του οποίου γνωστοποιούνται οπωσδήποτε στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων.

Σημειώνεται ότι, ο ορισμός διαχειριστή δεν είναι υποχρεωτικός σε ΟΤΑ μέχρι 10.000 κατοίκους, οπότε σε περίπτωση που δεν οριστεί τέτοιος διαχειριστής, την ιδιότητα αυτή έχει εκ του νόμου ο επικεφαλής του συνδυασμού. Η εξουσία του διαχειριστή ολοκληρώνεται το αργότερο εντός έτους από τη διενέργεια των εκλογών με την περάτωση όλων των οικονομικών εκκρεμοτήτων και το κλείσιμο του τραπεζικού λογαριασμού. Οι υποψήφιοι είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για τη διαχείριση των οικονομικών τους.

Mε τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 8 του Ν.3870/2010 προβλέπεται η θεσμική υποχρέωση των συνδυασμών να διαθέτουν ειδικό αυτοτελή Αριθμό Φορολογικού Μητρώου ΑΦΜ, ο οποίος εκδίδεται στο όνομα του συνδυασμού από την οικεία .Ο.Υ. Για την έκδοσή του, υποβάλλεται στην οικεία .Ο.Υ. σχετική γραπτή δήλωση από τον επικεφαλής του συνδυασμού ή τον διαχειριστή, στην οποία αναφέρεται η επωνυμία του συνδυασμού και το όνομα του επικεφαλής αυτού.

Ο ΑΦΜ του συνδυασμού ισχύει για όλη τη διάρκεια της περιφερειακής και δημοτικής περιόδου και διακόπτεται α) σε περίπτωση μη ανακήρυξης του συνδυασμού β) με τη λήξη της θητείας των αιρετών στο τέλος της περιόδου.

5.2 Βιβλία εσόδων – δαπανών

Άρθρο 9: Προβλέπεται η υποχρέωση των συνδυασμών να τηρούν ειδικό απλότυπο βιβλίο εσόδων – δαπανών, το οποίο θεωρείται κατά την έναρξη της προεκλογικής περιόδου από την Α’ .Ο.Υ. της έδρας της οικείας περιφέρειας ή του δήμου. Στο βιβλίο αυτό, καταγράφονται πλέον το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, ο ΑΦΜ και ο ΑΔΤ ή διαβατηρίου όσων καταβάλλουν στο συνδυασμό οποιοδήποτε ποσό, καθώς και τα ατομικά στοιχεία των προσώπων προς τα οποία καταβάλλεται οποιαδήποτε δαπάνη από το συνδυασμό. Κάθε οικονομική συναλλαγή εμφαίνεται μέσω παραστατικών. Αντίγραφο του βιβλίου αυτού, αποστέλλεται εντός 30 ημερών από την ημέρα των εκλογών στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12 του νόμου αυτού.

5.3. Δημοσιοποίηση εσόδων – δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Άρθρο 10: Tο άρθρο αυτό, ορίζει ότι το καθεστώς που διέπει τις οικονομικές συναλλαγές των συνδυασμών και των υποψηφίων στις αυτοδιοικητικές εκλογές, πρέπει να ανταποκρίνεται στην επιτακτική θεσμική και κοινωνική ανάγκη για δημοσιότητα και διαφάνεια των εσόδων και δαπανών τους. Για το σκοπό αυτό, θα δημιουργηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών μια Κεντρική Βάση Δεδομένων, στην ιστοσελίδα της οποίας οι συνδυασμοί και υποψήφιοι θα αναρτούν τα έσοδα, τις δαπάνες τους και τα οικεία παραστατικά.

Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει για συνδυασμούς και υποψηφίους σε δήμους μέχρι 10.000 κατοίκους.

Έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου και το αργότερο μέχρι την ανακήρυξη συνδυασμών, οι επικεφαλής των συνδυασμών ή οι διαχειριστές τους οφείλουν να ζητήσουν τον ειδικό κωδικό πρόσβασης προκειμένου να αναρτήσουν τα έσοδα και τις δαπάνες τους στη Βάση αυτή.

Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης, ή η απόκρυψη ή παραποίηση των οικονομικών τους στοιχείων, συνεπάγεται τις αντίστοιχες κυρώσεις ή ακόμη και έκπτωση του επικεφαλής και των υποψηφίων σε περίπτωση υπέρβασης των δαπανών τους κατά 1/3 του ανωτάτου επιτρεπόμενου ορίου αυτών.

Ειδικότερες τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

5.4 Καταστάσεις εσόδων – δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίωνΜε το άρθρο 11, οι επικεφαλής υποψήφιοι περιφερειάρχες και δήμαρχοι, υποχρεούνται να καταρτίσουν αναλυτική κατάσταση καθώς και συγκεντρωτική κατάσταση εκλογικών εσόδων-δαπανών, τόσο για τους αντίστοιχους συνδυασμούς όσο και για λογαριασμό τους. Τις ίδιες καταστάσεις οφείλουν να καταρτίσουν και όσοι από τους λοιπούς υποψηφίους α) εξελέγησαν αντιπεριφερειάρχες και περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι β) οι πέντε (5) πρώτοι αναπληρωματικοί των συνδυασμών γ) όσοι τυχόν αναδειχθούν σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της περιφερειακής ή δημοτικής περιόδου και δ) οι συνδυασμοί και υποψήφιοι εις βάρος των οποίων έχει υποβληθεί καταγγελία για υπέρβαση του ανωτάτου ορίου εκλογικών δαπανών στην οικεία Επιτροπή. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, προβλέπονται και οι σχετικές προθεσμίες για τις ανωτέρω περιπτώσεις γ’ και δ’.

Η αναλυτική κατάσταση εσόδων – δαπανών στην οποία μνημονεύονται τα αντίστοιχα παραστατικά και αναγράφονται το ονοματεπώνυμο όσων εισέφεραν οποιοδήποτε ποσό, καθώς και η συγκεντρωτική κατάσταση, υποβάλλονται εντός τριάντα (30) ημερών από την ανακήρυξη των επιτυχόντων συνδυασμών και υποψηφίων από το οικείο πρωτοδικείο, στην Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων του άρθρου 12. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τον τρόπο σύνταξης της αναλυτικής κατάστασης συνδυασμών και υποψηφίων.

6. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ

Με το άρθρο 12 του νόμου αυτού, συνιστάται Επιτροπή Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων η οποία αποτελεί δικαιοδοτικό και ελεγκτικό όργανο. Συγκροτείται στην έδρα κάθε Αποκεντρωμένης Διοίκησης με απόφαση του οικείου Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Με τις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, η διαδικασία ελέγχου γίνεται αντικειμενική και αμερόληπτη, δοθέντος ότι η κάθε Επιτροπή αποτελείται από δικαστικούς λειτουργούς, ένα μέλος του Ν.Σ.Κ., ένα στέλεχος περιφερειακών κρατικών οικονομικών υπηρεσιών και από εκπροσώπους των φορέων της αυτοδιοίκησης. Ειδικότερα: Πρόεδρος της Επιτροπής είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και μέλη ένας εκπρόσωπος (μέλος) του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ο επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου της έδρας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Σ. .Ο.Ε. (και εφόσον δεν υπάρχει αυτή η Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της Α’ .Ο.Υ.) στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και εκπρόσωποι της Π.Ε. . και της Ε.Ν.Π.Ε. κατά περίπτωση, ανάλογα με το αντικείμενο της συζήτησης και υπό την προϋπόθεση να μην είναι υποψήφιοι.Έργο της Επιτροπής είναι η ορθή και πιστή εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού και των σχετικών κανονιστικών πράξεων που αφορούν στους όρους διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα και ειδικότερα συνίσταται α) στον έλεγχο των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί σε αυτή μέχρι και την ημέρα της ψηφοφορίας, σχετικά με την προεκλογική προβολή των συνδυασμών και των υποψηφίων και υπό την προϋπόθεση ότι είναι έγγραφες και επώνυμες β) στον έλεγχο των οικονομικών των συνδυασμών και των υποψηφίων, δηλαδή των βιβλίων, των οικείων παραστατικών, των τραπεζικών λογαριασμών, των αναλυτικών και συγκεντρωτικών καταστάσεων εσόδων δαπανών, καθώς και της διαδικασίας τήρησης της δημοσιοποίησης των οικονομικών στοιχείων στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του ΥΠ.ΕΣ.

Σε κάθε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του νόμου, ασκείται το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης για τους καταγγελλόμενους σε δημόσια συνεδρίαση με την παρουσία των ενδιαφερομένων μερών. Σε δημόσια επίσης συνεδρίαση, η Επιτροπή ανακοινώνει την αιτιολογημένη απόφασή της. Ο αποφάσεις της Επιτροπής αναρτώνται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Η Επιτροπή ολοκληρώνει το έργο της για τους συνδυασμούς εντός 5 μηνών και για τους υποψηφίους εντός 10 μηνών από την παραλαβή των σχετικών στοιχείων.

Καθήκοντα γραμματειακής υποστήριξης της Επιτροπής ασκούνται από 5 αποσπασμένους υπαλλήλους της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, όπως ειδικότερα ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου αυτού.

Με τα άρθρα 13, 14, 15 και 16 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το ελεγκτικό έργο της Επιτροπής, τη διαπίστωση τυχόν παραβάσεων των διατάξεων του νόμου αυτού και την επιβολή των αντίστοιχων κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης και της έκπτωσης από τα αιρετά αξιώματα.

7. XΩΡΟΙ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝΜε το άρθρο 5, προβλέπεται ότι για τη χρήση των χώρων που θα διατίθενται για την προεκλογική προβολή των μηνυμάτων των συνδυασμών, θα εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3023/2002. Σε εφαρμογή των διατάξεων αυτών, θα εκδοθεί η προβλεπόμενη απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών με την οποία καθορίζεται ο τρόπος χρήσης των χώρων για την προεκλογική προβολή των συνδυασμών. Εκτός των χώρων αυτών, απαγορεύεται η χρήση (ανάρτηση, επικόλληση κ.λ.π.) πάσης φύσεως εκλογικού υλικού.

8. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

Με το ίδιο άρθρο 5, καθορίζονται οι περιορισμοί και οι προϋποθέσεις για την προεκλογική προβολή των περιφερειακών και δημοτικών συνδυασμών. Ειδικότερα:

Για τους δημοτικούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια.

Για τους περιφερειακούς συνδυασμούς επιτρέπεται η σύσταση ενός (1) εκλογικού κέντρου για κάθε εκλογική περιφέρεια με εξαίρεση την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που επιτρέπεται ένα ανά νομό.

Απαγορεύεται η ανάρτηση ή επικόλληση αεροπανώ, πανώ, αφισών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής, πέραν των χώρων που θα οριστούν για τους σκοπούς αυτούς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3023/2002. Ωστόσο, επιτρέπεται η ανάρτηση αφισών, μόνο στους χώρους αυτούς, καθώς και μέσα στο χώρο των εκλογικών κέντρων.

Δεν επιτρέπεται η χρήση μεγαφωνικών εγκαταστάσεων σε χώρους που γειτνιάζουν με νοσηλευτικά ιδρύματα και σχολεία, ενώ οι ώρες λειτουργίας και η κλίμακα έντασης θα καθοριστούν με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη.

Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Ωστόσο, δεν εμποδίζονται οι συνδυασμοί να διακινούν οι ίδιοι το σχετικό υλικό στους χώρους αυτούς ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κ.λ.π.Δεν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού μέσω του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π. . ., των Ν.Π.Ι. . του δημόσιου τομέα, των Ν.Π. . . των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.

Την παραμονή και την ημέρα των εκλογών, απαγορεύονται οι προεκλογικές συγκεντρώσεις, η πραγματοποίηση ομιλιών, η χρήση κάθε μέσου διαφήμισης (π.χ αφίσες, έντυπο υλικό), ραδιοτηλεοπτικής προβολής και προβολής στο διαδίκτυο.

Στο άρθρο 6 αναφέρονται οι απαγορεύσεις κατά την προεκλογική προβολή για τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους, ήτοι:

Απαγορεύεται η λειτουργία εκλογικών κέντρων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.

Απαγορεύεται η λειτουργία εντευκτηρίων και εκλογικών γραφείων από υποψηφίους ή από τρίτους χάριν αυτών.

Για τους ανωτέρω αναφερόμενους υποψηφίους, δεν επιτρέπεται επίσης η παραχώρηση της χρήσης ή μίσθωση υπαίθριων ή στεγαζόμενων χώρων, από και προς τρίτους, για τη λειτουργία εκλογικών κέντρων, εκλογικών γραφείων και εντευκτηρίων κάθε μορφής.

Απαγορεύεται η ανάρτηση αφισών, γιγαντοαφισών, πανώ, αεροπανώ, φωτογραφιών και κάθε άλλου είδους υλικού προβολής σε εξωτερικούς δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους και σε αυτοκινούμενα μέσα

Απαγορεύεται η εγκατάσταση πρόσκαιρων κατασκευών οποιασδήποτε μορφής.

Επίσης απαγορεύεται η χρήση χρωστικών ουσιών και η αναγραφή συνθημάτων σε οιονδήποτε εξωτερικό χώρο.

Οι ανωτέρω περιορισμοί που αναφέρονται στη διακίνηση φυλλαδίων και λοιπού προεκλογικού υλικού από τους συνδυασμούς, ισχύουν και για τους υποψηφίους.

Απαγορεύεται η διακίνηση κάθε μορφής ένθετων φυλλαδίων μέσω του τύπου, καθώς και η διανομή τους από τις υπηρεσίες του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Οι υποψήφιοι μπορούν όμως να διακινούν το σχετικό υλικό προβολής τους δια χειρός στους ανωτέρω χώρους ή σε άλλους χώρους ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών, διαδικτύου κ.λ.π.

Δεν επιτρέπεται επίσης η προώθηση προεκλογικού υλικού μέσω του συστήματος διακίνησης της αλληλογραφίας του Δημοσίου, των Ν.Π. . ., των Ν.Π.Ι. . του δημόσιου τομέα, των Ν.Π. . . των Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεών τους.

9. ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. ΚΑΙ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Με τις ρυθμίσεις του ίδιου άρθρου 6 του νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 128 του νόμου «Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και ρύθμιση λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις» η προεκλογική περίοδος για την προβολή και τις εμφανίσεις των επικεφαλής των συνδυασμών, των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών και περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων στα ΜΜΕ και στο διαδίκτυο, προσδιορίζεται στις τριάντα (30) ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των εκλογών.

Στην έννοια των εμφανίσεων υπάγονται οι συνεντεύξεις, η συμμετοχή σε κάθε είδους εκπομπές όπως π.χ. πάνελ διαλόγου, δελτία ειδήσεων, ψυχαγωγικά προγράμματα, η κάλυψη της προεκλογικής τους δραστηριότητας σε περίπτωση υποβολής σχετικού αιτήματος κ.λ.π. Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω περιόδου, ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί για τα ανωτέρω πρόσωπα:

1. Απαγορεύεται η άμεση ή έμμεση παρουσίαση εκπομπών που μεταδίδονται από δημόσια και ιδιωτικά ηλεκτρονικά ΜΜΕ ελεύθερης λήψης και από το διαδίκτυο.

2. Οι εμφανίσεις τους σε κάθε είδους εκπομπές των δημόσιων και ιδιωτικών ηλεκτρονικών ΜΜΕ ελεύθερης λήψης, σε φορείς παροχής κάθε μορφής συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών καθώς και στο διαδίκτυο, καθορίζονται ως εξής:

 • 2 φορές σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ εθνικής εμβέλειας
 • 1 φορά σε κάθε ηλεκτρονικό ΜΜΕ τοπικής ή περιφερειακής εμβέλειας
 • 1 φορά σε διαδικτυακούς τόπους και ιστοσελίδες

Σε περίπτωση τυχόν εκτάκτων και απρόβλεπτων γεγονότων, δεν λογίζονται ως εμφανίσεις οι σχετικές δηλώσεις και η ενημέρωση που παρέχεται από τα αιρετά μονοπρόσωπα όργανα της Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους.

Εξαίρεση από την ανωτέρω ρύθμιση που προβλέπει τον αριθμό των εμφανίσεων, αποτελεί η δυνατότητα των επικεφαλής των συνδυασμών και των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό σε εκπομπές με οργανωμένες συζητήσεις εφόσον:

α) Μέχρι την ανακήρυξη των συνδυασμών από το αρμόδιο πρωτοδικείο, έχει διασφαλιστεί η συμμετοχή τουλάχιστον 3 ακόμη συνυποψήφιών τους στις συζητήσεις αυτές και

β) Μετά την ανακήρυξη, η ανωτέρω προϋπόθεση καταλαμβάνει τα 2/3 των ανακηρυχθέντων.

γ) Σε περίπτωση επαναληπτικής εκλογής, μετέχουν υποχρεωτικά οι επικεφαλής και των δύο συνδυασμών.

Σημειώνεται ότι για τις εμφανίσεις των υποψηφίων, απαγορεύεται η καταβολή εκλογικής δαπάνης ανεξαρτήτως ποσού προς τα Μ.Μ.Ε. και τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου καθώς και οποιοδήποτε άλλο οικονομικό αντάλλαγμα. Τυχόν αποδεδειγμένη πραγματοποίηση των ανωτέρω, επιφέρει την έκπτωση από το αξίωμα του υποψηφίου και ποινή φυλάκισης για τους ιδιοκτήτες ή νόμιμους εκπροσώπους των αντίστοιχων μέσων.

Τέλος, παρακαλούνται οι κ.κ. Γενικοί Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να κοινοποιήσουν την παρούσα εγκύκλιο, στις Επιτροπές Ελέγχου Δαπανών και Εκλογικών Παραβάσεων της περιφέρειάς τους. Παρακαλούνται ακόμη και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του φορέα τους.

Οι κ.κ. Δήμαρχοι και Περιφερειάρχες παρακαλούνται επίσης να φροντίσουν για την κοινοποίηση της παρούσας στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια προκειμένου να ενημερωθούν για το περιεχόμενό της, καθώς και για την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα του φορέα τους.

Επίσης, παρακαλούνται όλοι οι ανωτέρω για την ευρεία δημοσιότητα του θεσμικού πλαισίου κάνοντας χρήση κάθε πρόσφορου μέσου, καθώς και για την παροχή σχετικής πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη και υποψήφιο.

Η παρούσα αναρτάται και στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου (www.ypes.gr).

 

 

Σχετικά: Εκλογές 2014. Θεώρηση βιβλίου και εισιτηρίων εκδηλώσεων συνδυασμών