Εκλογική αποζημίωση δημοτικών υπαλλήλων και εκλογικών συνεργείων

Αριθ. οικ. 19543 – ΦΕΚ Β 1240 – 15.05.2014

Συμπλήρωση της με αριθμό 15960/9.5.2014 κοινής υπουργικής απόφασης και καθορισμός της εκλογικής αποζημίωσης των οριζομένων σε αυτή.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 9, 29 και 134 του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87), ως ισχύουν.
β) της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών, όπως έχει κωδικοποιηθεί με τα π.δ. 96/2007 και 26/2012 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (Α΄ 116, Α΄ 57) και, ειδικότερα, των άρθρων 25 και 131, όπως αυτά ισχύουν.
γ) των άρθρων 1, 5 και 9 του ν.4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89)
δ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)
ε) των άρθρων 3 περίπτ. γ” και 22 παρ. 3 του ν.2362/1995 (Α΄ 247), όπως αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 4 και 22 του ν.3871/2010 (Α΄ 141).
2. Τη με αριθ. 15960/9.5.2014 κοινή απόφασή μας «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων που θα απασχοληθούν για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014 για την ανάδειξη των αιρετών αρχών των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των Ελλήνων μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου» (Β 1197).
3. Τον εξαιρετικά μεγάλο όγκο εργασιών που απαιτείται για την οργάνωση και συστηματοποίηση των ενεργειών και εργασιών για την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014, καθώς και για τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των αποτελεσμάτων.
4. Το γεγονός ότι οι εν λόγω εργασίες, λόγω της φύσης και του όγκου τους, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν από το προσωπικό που απασχολείται αποκλειστικά ή παράλληλα με αυτές, εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας.
5. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (15.500.000 €),
το οποίο θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και σε βάρος των πιστώσεων του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού Φορέα 07-130 οικονομικού έτους 2014.
6. Τη με αριθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Β 2105), αποφασίζουμε:

Α. Συμπληρώνουμε τη με αριθμό 15960/9.5.2014 κοινή απόφασή μας ως ακολούθως:
1. Στο ειδικό εκλογικό συνεργείο της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στην τέως Νομαρχία Αθηνών μετέχουν επιπλέον έως επτά (7) υπάλληλοι

2. Στα ειδικά εκλογικά συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης μετέχουν επιπλέον έως είκοσι (20) υπάλληλοι.

3. Στα ειδικά εκλογικά συνεργεία της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου μετέχουν επιπλέον έως δεκαπέντε (15) υπάλληλοι.

Β. Η ειδική εκλογική αποζημίωση των κατηγοριών των υπαλλήλων που αναφέρονται στη με αριθμό 15960/9.5.2014 κοινή απόφασή μας καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (2.850 €), με την επιφύλαξη των επομένων εδαφίων :

α) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθορίζεται στο ποσό των πεντακοσίων ευρώ (500 €).

β) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.), πρώην Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.), για το χρονικό διάστημα είκοσι (20) ημερών, καθορίζεται στο ποσό των τετρακοσίων πενήντα ευρώ (450 €).

γ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Περιφερειών και Περιφερειακών Ενοτήτων καθορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (2.500 €).

δ) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων των Δήμων καθορίζεται στο ποσό των διακοσίων είκοσι τριών ευρώ (223 €).

ε) Η ειδική εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων του Υπουργείου Εσωτερικών που υπηρετούν στις Διευθύνσεις Διοίκησης, έως εξήντα επτά (67) άτομα, Οικονομικών Υπηρεσιών Κεντρικής Υπηρεσίας, έως σαράντα (40) άτομα, Εκλογών, έως τριάντα επτά (37) άτομα, Μηχανοργάνωσης και Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων, έως πενήντα έξι (56) άτομα, Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ, έως σαράντα έξι (46) άτομα, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων Γενικών Διευθυντών, και σε λοιπές Διευθύνσεις του Υπουργείου, έως είκοσι οκτώ (28) άτομα, καθορίζεται στο ποσό των τριών χιλιάδων τριακοσίων πενήντα ευρώ (3.350 €), λόγω της ιδιαιτέρως βεβαρημένης εργασίας που επιτελούν κατά την προπαρασκευαστική περίοδο των εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014.

Γ. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις, καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.

Δ. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί για την αποζημίωση του παραπάνω προσωπικού θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Κ.Α.Ε. 5262 του Ειδικού Φορέα 07-130, οικονομικού έτους 2014 και θα ανέλθει στο ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (15.500.000 €) περίπου.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
XΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ