Ευρωεκλογές 2014. Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων

ευρωεκλογές 2014Αριθ. 15261 – ΦΕΚ Β 959 – 16.04.2014

Άσκηση εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων κατά τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
α. Τις διατάξεις του άρθρου 69 παρ. 2 του π.δ. 26/2012 (57 Α΄) «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών».
β. Τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 4 του ν.4239/2014 (43 Α΄).
γ. Την ανάγκη της απρόσκοπτης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος των κρατουμένων καθώς επίσης και της προστασίας της εσωτερικής ασφάλειας και τάξης των φυλακών.
δ. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους δήμου του κράτους, αλλά κατά την ημέρα δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τελούν σε καθεστώς προσωρινής κράτησης ή εκτίουν στερητικές της ελευθερίας ποινές και δεν τους έχει επιβληθεί αμετάκλητα παρεπόμενη ποινή στέρησης πολιτικών δικαιωμάτων, ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα στο εκλογικό τμήμα του καταστήματος όπου κρατούνται, βάσει ειδικών εκλογικών καταλόγων, στους οποίους εγγράφονται για το σκοπό αυτό.

2. Την ημέρα δημοσίευσης του προεδρικού διατάγματος περί ορισμού της ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης ενημερώνει άμεσα τους εκλογείς κρατούμενους σχετικά με την εκλογική διαδικασία, προκειμένου να εγγραφούν στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους.

3. Οι ειδικοί εκλογικοί κατάλογοι συντάσσονται, υπογράφονται και σφραγίζονται από τους διευθυντές των καταστημάτων κράτησης και αναπαράγονται σε πέντε (5) αντίτυπα.

Τα τέσσερα (4) αντίτυπα των ειδικών εκλογικών καταλόγων διαβιβάζονται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ημέρα που καθορίζεται στο άρθρο 1 ανωτέρω, στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της οικείας εκλογικής περιφέρειας και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 27 παρ. 5 και στο άρθρο 28 του π.δ. 26/2012.

4. Σε περίπτωση αποφυλάκισης, για οποιονδήποτε λόγο, κρατουμένου που έχει εγγραφεί στους ανωτέρω ειδικούς εκλογικούς καταλόγους μέχρι την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, αυτός θα ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα στο δήμο, στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου, είναι εγγεγραμμένος.

5. Σε περίπτωση που ο συνολικός αριθμός των κρατουμένων – ψηφοφόρων στα καταστήματα κράτησης είναι πολύ μικρός, για λόγους διαφύλαξης της μυστικότητας της ψήφου, μπορεί να ψηφίσουν σε αυτά και άλλοι εκλογείς που είναι εγγεγραμμένοι σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους του άρθρου 27 του π.δ. 26/2012.

6. Ο διευθυντής κάθε καταστήματος κράτησης επιλέγει τον καταλληλότερο, κατά την κρίση του, χώρο εντός του καταστήματος κράτησης για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας των εκλογέων – κρατουμένων.

7. Πρόεδροι εφορευτικής επιτροπής σε κάθε εκλογικό τμήμα διορίζονται κατά προτίμηση εισαγγελικοί λειτουργοί.
Ως μέλη της εφορευτικής επιτροπής κληρώνονται εκλογείς του δήμου στα διοικητικά όρια του οποίου υπάγεται το κατάστημα κράτησης.

8. Για την ομαλότερη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και την τήρηση της τάξης στα καταστήματα κράτησης, όπου ψηφίζουν περισσότεροι από 30 κρατούμενοι, ο πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος, σε συνεργασία με τον διευθυντή του καταστήματος κράτησης, μπορεί να καταρτίσει την προηγούμενη της ημέρας της ψηφοφορίας πρόγραμμα, σύμφωνα με το οποίο οι εκλογείς – κρατούμενοι θα χωρίζονται σε ομάδες, είτε κατά πτέρυγα του καταστήματος, είτε αλφαβητικά. Επίσης μπορεί να καθορίζουν και το χρόνο προσέλευσης των εκλογέων κάθε ομάδας.

9. Οι κρατούμενοι προσέρχονται στο εκλογικό τμήμα ένας – ένας και όχι σε ομάδες, με τη συνοδεία υπαλλήλου έως την είσοδο αυτού. Κατόπιν εισέρχονται στο εκλογικό τμήμα και χωρίς καμία συνοδεία, ασκούν ελεύθερα το εκλογικό τους δικαίωμα.
Εξερχόμενοι, επιστρέφουν στο χώρο κράτησής τους με τη συνοδεία υπαλλήλου.

10. Η αναγνώριση των εκλογέων – κρατουμένων γίνεται βάσει της αστυνομικής τους ταυτότητας, την οποία προσκομίζουν στην εφορευτική επιτροπή.
Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα προσκομίζουν κάθε άλλο χρήσιμο και κατάλληλο, κατά την κρίση της εφορευτικής επιτροπής, αποδεικτικό της ταυτότητάς τους έγγραφο. Το έγγραφο αυτό μπορεί να δοθεί και από τον ατομικό τους φάκελο, ο οποίος τηρείται στο κατάστημα κράτησης με ευθύνη της γραμματείας και το οποίο διαβιβάζεται υπηρεσιακά στον πρόεδρο της εφορευτικής επιτροπής του συγκεκριμένου εκλογικού τμήματος.

11. Για να πιστοποιηθεί, ότι ο εκλογέας – κρατούμενος άσκησε το εκλογικό του δικαίωμα, εκδίδεται βεβαίωση του Προέδρου της εφορευτικής επιτροπής, η οποία δεν χορηγείται στον κρατούμενο αλλά στο διευθυντή του καταστήματος για να την τοποθετήσει στον ατομικό του φάκελο.

12. Κατά τη διάρκεια της ημέρας της ψηφοφορίας, οι υποψήφιοι των κομμάτων ή οι αντιπρόσωποί τους ή οι αναπληρωτές αυτών, μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 88 του π.δ. 26/2012.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 15 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ