Εκλογική αποζημίωση στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος

Αριθ. 19293 – ΦΕΚ Β 1239 – 15.05.2014

Καθορισμός της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για την έκτακτη απασχόλησή τους κατά την προπαρασκευή και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις :
α. Του άρθρου 131 του Π.Δ.26/2012 «Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών» (ΦΕΚ 57 Α΄)
β. Του άρθρου 134 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α΄) όπως ισχύει.
γ. Του ν. 4255/2014 «Εκλογή Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 89Α΄)
δ. Του άρθρου 3 παρ. 2 του ν. 4051/2012 «Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικού περιεχομένου και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής του Μνημονίου Συνεννόησης του ν. 4046/2012» (ΦΕΚ 40 Α΄)
ε. Της παρ. 1 του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 19 του
ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄) και τροποποιήθηκε με την παρ. 10 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012, δυνάμει των οποίων προβλέφθηκε η χορήγηση εκλογικής αποζημίωσης, μεταξύ άλλων, και στους υπαλλήλους του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, στους οποίους συμπεριλαμβανόταν τότε το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε περίπτωση αποδεδειγμένης απασχόλησης αυτών στην προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των βουλευτικών, δημοτικών και περιφερειακών εκλογών και των ευρωεκλογών, καθώς και σε κάθε άλλη εκδήλωση της λαϊκής ετυμηγορίας, τη συγκέντρωση, μετάδοση και έκδοση των σχετικών αποτελεσμάτων.
στ. Του άρθρου 1 του Π.Δ. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και καθορισμός των αρμοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213 Α΄).
ζ. Του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3922/2011 «Σύσταση Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 35 Α΄).
η. Του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 88/2012 (143 Α΄), 94/2012 (149 Α΄), 98/2012 (160 Α΄) και 118/2013 (152 Α΄).
θ. Του άρθρου 26 παρ. 1 του ν. 2362/1995 « Περί Δημοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το ταυτάριθμο άρθρο του ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141 Α΄).
ι. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Π.Δ 63/2005, ΦΕΚ 98Α΄).
2. Την αριθ. Υ48/9-7-2012 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (ΦΕΚ 2105 Β΄).
3. Το γεγονός ότι μεταφέρθηκαν αυτούσιες οι αρμοδιότητες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, διατηρώντας για το Λιμενικό Σώμα τον ίδιο βαθμό συμμετοχής στην προπαρασκευή και ομαλή διεξαγωγή των εκλογών.
4. Την από 15.05.2014 Γνώμη του Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο Υπουργείο Εσωτερικών.
5. Την υπάρχουσα ανάγκη παροχής έκτακτης εκλογικής εργασίας από τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνική Ακτοφυλακή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, για την αντιμετώπιση των αυξημένων εργασιών προπαρασκευής, διενέργειας, κ.τ.λ. των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.
6. Το γεγονός ότι οι εργασίες αυτές, λόγω της φύσης και του όγκου τους δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν από το προσωπικό Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ. εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας τους και παρίσταται ανάγκη απασχόλησης τους πέραν του ωραρίου αυτού και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες, πέραν των κυρίων καθηκόντων απασχόλησής τους.
7. Τα αριθμ. πρωτ. 361.27-2/13777/14-4-2014 και 341.4/ 13903/17-4-2014 έγγραφα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.
8. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, του Ειδικού Φορέα 41-140 «ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ-ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗ», ΚΑΕ 5262, του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, το ύψος της οποίας ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων χιλιάδων (1.500.000,00) ΕΥΡΩ, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την καταβολή ειδικής εκλογικής αποζημίωσης κατά το χρονικό διάστημα από 25.4.2014 έως και 25.5.2014 για την παροχή έκτακτης εκλογικής εργασίας, στα πλαίσια της προπαρασκευής και της διενέργειας των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014 και των επαναληπτικών της 25ης Μαΐου 2014 καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014, σε:

α. επτά χιλιάδες τριακόσιους τριάντα τέσσερις (7.334) εν ενεργεία Αξιωματικούς, Ανθυπασπιστές, Υπαξιωματικούς, Λιμενοφύλακες καθώς και τους Δόκιμους Αξιωματικούς-Υπαξιωματικούς-Λιμενοφύλακες του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και

β. δέκα έξι (16) πολιτικούς υπαλλήλους της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου και της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, οι οποίοι λαμβάνουν εκλογική αποζημίωση πεντακοσίων (500) ΕΥΡΩ και η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 41-140 «Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή», ΚΑΕ 5262, του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου.

2. Δεν λαμβάνουν την ειδική εκλογική αποζημίωση όσοι δεν παρέχουν σχετικές υπηρεσίες κατά την προεκλογική περίοδο, ήτοι από 25.4.2014 έως και 25.5.2014 και ειδικότερα:

α. όσοι από το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό ευρίσκονται σε κατάσταση τέτοια, ένεκα της οποίας δεν εκτελούν ή απαγορεύεται να εκτελούν υπηρεσία.
β. όσοι από το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό είναι τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή εκπαιδεύονται στο εξωτερικό.
γ. όσοι από το ένστολο και το πολιτικό προσωπικό βρίσκονται σε οποιαδήποτε άδεια, πλην αυτής που θα χορηγηθεί για την άσκηση εκλογικού δικαιώματος, της προβλεπόμενης ειδικής άδειας αιμοδοσίας και της συνδικαλιστικής άδειας.
δ. οι ευρισκόμενοι σε κατάσταση “οίκοι νοσηλείας” και νοσηλευόμενοι σε νοσοκομεία.
ε. για όσους εκ των ανωτέρω δικαιούχων θα υπάρξει κώλυμα κατά την εκλογική περίοδο, για οποιονδήποτε λόγο, το επίδομα θα περικόπτεται ανάλογα με τις ημέρες κωλύματος.

3. Με την επιφύλαξη της διάταξης του στοιχείου β του άρθρου 1, καθορίζουμε την ειδική εκλογική αποζημίωση για τον καθένα από τους παραπάνω στο ποσό των διακοσίων (200,00 €) ΕΥΡΩ για όλο το χρονικό διάστημα της έκτακτης εκλογικής εργασίας. Η καταβολή της εν λόγω εκλογικής αποζημίωσης στο προσωπικό των εκλογικών συνεργείων της απόφασης αυτής θα πραγματοποιηθεί, μετά την λήξη της παραπάνω χρονικής περιόδου, και θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και του ΚΑΕ 5262 του Ειδικού Φορέα 41-140 «Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.» (ποσό 1.500.000,00 €).

4. Το εκλογικό αυτό επίδομα καταβάλλεται υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει ληφθεί και άλλη εκλογική αποζημίωση για τις ίδιες εκλογές.

5. Η εν λόγω αποζημίωση υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις καθώς και σε φορολογία εισοδήματος.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Aθήνα, 15 Μαΐου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ