Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 166/2014ΦΕΚ A 250 – 20.11.2014
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/38/ΕΕ (EE L 218/14.8.2013) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013, τροποποίηση του π.δ. 16/2011 «Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα» (Α 36) και του π.δ. 159/2006 «Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων» (Α 168).

Σκοπός του παρόντος είναι η προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/38/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Αυγούστου 2013 σχετικά με τους ελέγχους των πλοίων από τις Αρχές του κράτους λιμένα (L 218/14.08.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης).