Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή Παρνασσίδας

Αριθμ. 1385/183986  – ΦΕΚ Β 2614 – 16.10.2013

Έγκριση προγράμματος κυνηγίου Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας Κυνηγετικής περιόδου 2013-2014

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤEΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
αποφασίζουμε:

Εγκρίνουμε το πρόγραμμα της Ελεγχόμενης Κυνηγετικής Περιοχής Παρνασσίδας Κυνηγετικής περιόδου 2013-2014 ως ακολούθως:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΝΗΓ. ΠΕΡΙΟΔΟ 2013-2014

Άρθρο 1ο
ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ
1.1. Για να αποκτήσει κάποιος δικαίωμα κυνηγίου στην Ελεγχόμενη Κυνηγετική Περιοχή (ΕΚΠ) Παρνασσίδας, απαιτούνται:
α. Κατοχή κοινής άδειας κυνηγίου που να ισχύει για την περιφέρεια του Νομού Φωκίδας (Τοπική, Περιφερειακή ή Γενική) και
β. Ειδική άδεια για το κυνήγι στην ΕΚΠ Παρνασσίδας.

Άρθρο 2ο
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
2.1. Για να αποκτήσει ο κυνηγός την ειδική άδεια κυνηγίου, πρέπει να υποβάλλει στο Δασαρχείο Άμφισσας –
Γραφείο Θήρας (Γκούρα 5, 331 00 Άμφισσα, τηλ. 22650-79092, FAX 22650-22650), τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται το Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Διεύθυνση κατοικίας, Αριθμός Αστυνομικής Ταυτότητας, Αριθμός άδειας κυνηγίου, με τον χαρακτηρισμό της σε Τοπική-Περιφερειακή-Γενική, η Δασική Αρχή από την οποία πήρε την άδεια κυνηγίου, τα θηράματα για τα οποία ενδιαφέρεται, προαιρετικά η περιοχή ή ο τομέας της ΕΚΠ, για τον οποίο ενδιαφέρεται και οι συγκεκριμένες πρώτες μέρες που επιθυμεί να κυνηγήσει, οι οποίες, κατά την έκδοση της άδειας, θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά για συνεχόμενο κυνήγι δύο (2) ημερών.
β. Κοινή άδεια κυνηγίου, θεωρημένη για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής, στην οποία θα φαίνονται όλα τα στοιχεία.
γ. Απόδειξη καταβολής του, αντίστοιχου για κάθε περίπτωση, χρηματικού τέλους, που ορίζεται στο 3ο άρθρο, για την έκδοση της ειδικής άδειας.
2.2. Η έκδοση των ειδικών αδειών, και η καταχώριση των ημερομηνιών κυνηγίου, για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο, θα αρχίσει επτά (7) μέρες πριν την έναρξη του κυνηγίου στην ΕΚΠ.
2.3. Για την έκδοση της ειδικής άδειας και τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου, θα πρέπει ο κυνηγός να προσκομίσει (ο ίδιος ή άλλο γνωστό του πρόσωπο) στο Γραφείο Θήρας στο Δασαρχείο Άμφισσας ή να αποστείλει με FAX στο Δασαρχείο Άμφισσας – Γραφείο Θήρας, τα δικαιολογητικά του άρθρου 2.1.(α και β) (αίτηση, άδεια κυνηγίου ή θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής, απόδειξη ΕΛΤΑ περί αποστολής επιταγής κ.λπ.) και να καταβάλλει ή να αποστείλει, με ταχυδρομική αποκλειστικά επιταγή, τα τέλη έκδοσης της ειδικής άδειας με ΦΠΑ (ακριβές ποσό).
2.4. Τηλεφωνικά αιτήματα για τον καθορισμό των ημερών κυνηγίου και της σειράς προτεραιότητας, από κυνηγούς που κατοικούν εκτός του Νομού Φωκίδας, θα γίνονται δεκτά, μόνον εφόσον υπάρχει σχετική δυνατότητα (ελεύθερη θέση στον τομέα κ.λπ.), ύστερα από συνεννόηση με τους υπεύθυνους της ΕΚΠ.

Άρθρο 3ο
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΛΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Άρθρο 4ο
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Άρθρο 5ο
ΜΕΣΑ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΟΠΛΑ-ΣΚΥΛΙΑ)

Άρθρο 6ο
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Άρθρο 7ο
ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΥΝΗΓΙΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ

Άρθρο 8ο
ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΥΝΗΓΙΟΥ

Άρθρο 9ο
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ – ΤΙΜΕΣ

Άρθρο 10ο
ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΗΡΑΜΑΤΩΝ

Άρθρο 11ο
ΑΓΩΝΕΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ (Α.Κ.Ι.)
ΣΚΥΛΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

Άρθρο 12ο
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ – ΠΟΙΝΕΣ
12.1. Κυνηγοί που δεν εφαρμόζουν το πρόγραμμα κυνηγίου της ΕΚΠ Παρνασσίδας και δεν συμμορφώνονται με τις εντολές και τις υποδείξεις των οργάνων της, θα στερούνται του κυνηγίου, μέχρι δέκα (10) κυνηγετικές μέρες, μετά από πρόταση του Επόπτη της ΕΚΠ και απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας. Σε περίπτωση υποτροπής, θα κατάσχονται οι άδειες κυνηγίου (Κοινή και Ειδική) και το κυνηγετικό όπλο και, οι κυνηγοί, θα διώκονται ποινικά για παράβαση της ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, κατά το άρθρ.287 παρ. 18 του Ν.Δ. 86/69.
12.2. Εάν από κυνηγό ή ομάδα κυνηγών, φονευθεί θήραμα του οποίου το κυνήγι απαγορεύεται, κατά το χρόνο εκείνο, η πράξη αυτή θεωρείται παράνομη θήρα. Οι διενεργούντες παράνομη θήρα της περίπτωσης αυτής καθώς και των περιπτώσεων (10.5), (10.6), (10.7) και (10.8), θα διώκονται ποινικά, με τις διατάξεις περί θήρας και για παράβαση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου (άρθρ.287 παρ.18 Ν.Δ. 86/69), τα θηράματα και μέσα κυνηγίου θα κατάσχονται και, πέραν των άλλων επιπτώσεων, θα στερούνται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο. Τα κατασχεμένα θηράματα θα εκποιούνται, οι δε παραβάτες θα αποκλείονται της δημοπρασίας.
12.3. Σε περίπτωση που από κυνηγό, θανατωθεί θήραμα του οποίου ο αριθμός συμπληρώθηκε για την παρούσα κυνηγετική περίοδο, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ο κυνηγός δε, στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
12.4. Σε περίπτωση που κυνηγός, θανατώσει θήραμα και το αποκρύψει, το θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ο κυνηγός δε, διώκεται ποινικά και στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
12.5. Σε περίπτωση που κυνηγός, σε κυνήγι ζαρκαδιού, χρησιμοποιήσει εννεάβολα φυσίγγια (σφαιρίδια) ή οποιαδήποτε άλλα φυσίγγια, πλην των μονόβολων (βλημάτων), το τυχόν θηρευθέν θήραμα κατάσχεται και εκποιείται επί τόπου ή εκτός της ΕΚΠ, ολόκληρη η ομάδα στερείται του κυνηγίου στην ΕΚΠ επί πέντε (5) συνεχείς μέρες και, ο παραβάτης κυνηγός, στερείται της ειδικής άδειας κυνηγίου, για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο.
12.6. Κυνηγός που πυροβολεί θηράματα, από απόσταση μεγαλύτερη των 40 μέτρων, πέραν των ποινικών του ευθυνών, απομακρύνεται άμεσα από την ΕΚΠ.
12.7. Σε περίπτωση που κυνηγός, θηρεύσει περισσότερα των επιτρεπομένων, για κάθε ημέρα κυνηγίου, θηράματα, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τα άρθρα (10.5), (10.6), (10.7).
12.8. Κυνηγοί, που έχουν απομακρυνθεί από την ομάδα τους, απομακρύνονται από την ΕΚΠ και στερούνται του κυνηγίου, χωρίς καμία άλλη διατύπωση ή αποζημίωση.

Άρθρο 13ο
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
13.1. Με απόφαση του Διευθυντή Δασών Ν. Φωκίδας, ύστερα από εισήγηση του Επόπτη της ΕΚΠ και σύμφωνη γνώμη του Δασάρχη Άμφισσας, είναι δυνατόν:
α. να τροποποιηθεί το παρόν πρόγραμμα κυνηγίου κατά χώρο,
β. να παραταθεί κατά χρόνο, μέχρι ένα μήνα
γ. να διακοπεί το κυνήγι στην ΕΚΠ, για το υπόλοιπο της κυνηγετικής περιόδου
Επίσης, με απόφαση του Δασάρχη Άμφισσας, είναι δυνατόν να διακοπεί το κυνήγι προσωρινά, λόγω χιονοκάλυψης ή άλλης αιτίας, ή να λήξει το κυνήγι για κάποιο θήραμα, του οποίου ο αριθμός, σύμφωνα με τον πίνακα (10.1), συμπληρώθηκε. Επίσης να μην πραγματοποιείται κάποιες ημέρες δια λόγους αναγόμενους στις λειτουργικές δυνατότητες της Υπηρεσίας.
13.2. Αν, για οποιονδήποτε λόγο, απαγορευτεί το κυνήγι στην ΕΚΠ και υπάρχει κυνηγός με ειδική άδεια και καθορισμένες ημέρες κυνηγίου που, λόγω της απαγόρευσης, δεν έχει το χρόνο για να κυνηγήσει, έστω και μία φορά, η Υπηρεσία υποχρεούται να του επιστρέψει το χρηματικό ποσό που κατέβαλε, για την έκδοση της ειδικής άδειας.
13.3. Τα όργανα της ΕΚΠ θα φροντίζουν τα μέγιστα για τη σωστή ενημέρωση και τη λήψη των αναγκαίων, κατά τη γνώμη τους, μέτρων για την ασφάλεια των Κυνηγών. Η ασφάλεια όμως αυτή, δεν παύει να είναι ευθύνη των ίδιων των κυνηγών και, για το λόγο αυτό, θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό των όπλων, στο ασφαλές βάδισμα στις ορεινές περιοχές και στην ασφαλή αναγνώριση του θηράματος που θα πυροβολήσουν. Έτσι, θα αποφευχθούν τα οποιαδήποτε ατυχήματα, που μπορούν να μετατρέψουν ένα δημοφιλές σπορ, σε αιτία τραγωδίας.
13.4. Επισκέπτες της ΕΚΠ δεν καταβάλλουν τέλη εισόδου, οφείλουν όμως να προστατεύουν τα θηράματα και να μην διαταράσσουν την ησυχία τους. Ακόμη, πρέπει να προσέχουν για την ασφάλειά τους και την πρόληψη ατυχήματος, πράγμα που αποτελεί φροντίδα και ευθύνη τους.
13.5. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται με το παρόν πρόγραμμα, το οποίο υπέχει θέση ρυθμιστικής διάταξης κυνηγίου, ισχύουν οι γενικές «περί Θήρας» διατάξεις.
13.6. Το ημερήσιο πρόγραμμα προσαρμόζεται ανάλογα με το διαθέσιμο προσωπικό κατά την απόλυτη κρίση του Επόπτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Άμφισσα, 25 Σεπτεμβρίου 2013
Με εντολή Γενικής Γραμματέως
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ο Δ/ντής Δασών Ν. Φωκίδας