Σημαντικές αλλαγές στο κυνήγι του αγριογούρουνου

Σημαντικές αλλαγές στο κυνήγι του αγριογούρουνου

Επιτρέπεται η ελεγχόμενη δίωξη αγριόχοιρων λόγω του υπερπληθυσμού τους και των ζημιών που προκαλούν στις καλλιέργειεςΑριθμ. 168588/1391 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 3418/10.08.2018
Δίωξη ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων και αγριόχοιρων.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Επιτρέπουμε – κατ’ εξαίρεση – την ελεγχόμενη δίωξη μη δεσποζόμενων ημίαιμων χοίρων και αγριόχοιρων λόγω του υπερπληθυσμού τους σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου, από ειδικά συνεργεία που θα συσταθούν κατά το άρθρο 259 του Δασικού Κώδικα, με αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων μετά τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ως εξής:

Ημερομηνίες συγκρότησης και διεξαγωγής της δίωξης 

Από την ημερομηνία έκδοσης της προαναφερόμενης απόφασης συγκρότησης των συνεργείων των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και μέχρι 14 Σεπτεμβρίου 2019, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

Όροι και Προϋποθέσεις

α. Η κατά τα ανωτέρω ρύθμιση των πληθυσμών θα γίνει ιεραρχικά με τις εξής τεχνικές:

αα. Εκδίωξη με τη μέθοδο της «παγάνας»: στη μέθοδο αυτή δεν χρησιμοποιείται κυνηγετικό όπλο, εντοπίζονται οι θέσεις των αγριόχοιρων από τα συνεργεία και γίνεται «παγάνα» με κυνηγετικούς σκύλους για την εκδίωξη τους. Η τεχνική προτείνεται να εφαρμοστεί κυρίως εκτός της νόμιμης κυνηγετικής περιόδου του αγριόχοιρου και μπορεί να γίνει παντού, ακόμα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής.

ββ. Ελεγχόμενη κάρπωση: εφόσον η προηγούμενη τεχνική δεν αποδώσει ή κρίνεται ακατάλληλη για την περιοχή δίωξης, γίνεται, μόνο σε αυτή την περίπτωση, ελεγχόμενη κάρπωση ημίαιμων μη δεσποζόμενων χοίρων καθώς και αγριόχοιρων, κατά την οποία δύναται να χρησιμοποιηθούν και κυνηγετικοί σκύλοι. Η κάρπωση μπορεί να γίνει παντού, εκτός περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως Καταφύγια Άγριας Ζωής.

β. Οι τεχνικές θα εφαρμόζονται από ειδικά συνεργεία ομάδων έμπειρων κυνηγών, μελών των οικείων συνεργαζόμενων με το Υπουργείο κυνηγετικών συλλόγων. Το σχεδιασμό (συγκρότηση συνεργείων, τεχνικές, περιοχές, επαναληψιμότητα, αξιολόγηση) αναλαμβάνει το Γραφείο θήρας της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων.

γ. Η επίβλεψη γίνεται με την υποχρεωτική παρουσία τουλάχιστον δύο δασικών υπαλλήλων (ένας εκ των οποίων θα είναι δασοφύλακας), ως υπευθύνων του συνεργείου, ενώ συστήνεται να υπάρχει και συμμετοχή ιδιωτικών φυλάκων θήρας των οικείων κυνηγετικών οργανώσεων ως επικουρικού προσωπικού.

δ. Οι μέρες, οι ώρες και οι περιοχές ρύθμισης, καθώς και ο αριθμός των μελών των συνεργείων, καθορίζονται κάθε φορά με απόφαση της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο τεχνικές θα χρησιμοποιούνται εκτός επιτρεπόμενης ημέρας κυνηγίου, κατά τη διάρκεια του συνήθους ωραρίου θήρας.

ε. Η επιλογή των περιοχών ρύθμισης και του ορίου κάρπωσης γίνεται αιτιολογημένα, στην παραπάνω απόφαση, με βάση διαθέσιμα στην υπηρεσία δεδομένα παραπόνων, καταγραφών του ΕΛΓΑ, άλλων συμβάντων ή λοιπών στοιχείων-προβλημάτων, αλλά και τη δυναμική και χωροκατανομή του πληθυσμού του αγριόχοιρου

στ. Για την αποφυγή πρόκλησης ατυχημάτων λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την γνωστοποίηση της δραστηριότητας των συνεργείων όπως, ανακοινώσεις σε έντυπο τύπο, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο, κινητοποίηση αρμόδιων φορέων κ.λπ.. Επίσης, με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων (αστυνομία, δήμοι, ενώσεις αγροτών, κυνηγετικές οργανώσεις, φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών κ.ά.) λαμβάνονται μέτρα επιτήρησης της περιοχής δράσης των συνεργείων ώστε να ελαχιστοποιηθεί η δυνατότητα προσβασιμότητας σε αυτήν.

ζ. Επιτρέπεται η χρήση λειόκανων κυνηγετικών όπλων, για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσης από τα μέλη των συνεργείων δίωξης που θα συγκροτηθούν.

η. Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση για την υλοποίηση των σκοπών της παρούσας και για το χρονικό διάστημα ισχύος της, η χρησιμοποίηση σκύλων ιχνηλατών.

θ. Εφιστάται η προσοχή των συνεργείων στις περιπτώσεις παρουσίας απειλούμενων πληθυσμών ή προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας, ιδιαίτερα απειλούμενων αρπακτικών πτηνών, κατά την περίοδο της φωλεοποίησης και ανατροφής των νεοσσών.

ι. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας τα μέλη των συνεργείων υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.ια. Οι κυνηγοί – μέλη των συνεργαζόμενων με το υπουργείο κυνηγετικών συλλόγων θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη έναντι τρίτων για το χρονικό διάστημα λειτουργίας των συνεργείων δίωξης, η οποία μπορεί να αποτελεί και δαπάνη των οικείων κυνηγετικών συλλόγων

ιβ. Πριν την έναρξη λειτουργίας των συνεργείων οι οικείες Δασικές Υπηρεσίες σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ), θα καθορίσουν κατά προτεραιότητα τις περιοχές δράσεις των συνεργείων δίνοντας έμφαση σε περιοχές που γειτονεύουν με αγροκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Με αποφάσεις των Συντονιστών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων διατίθενται δωρεάν, μετά από  σχετικό κτηνιατρικό έλεγχο, σε κοινωνικά παντοπωλεία και ιδρύματα της περιοχής, οι ποσότητες κρέατος που προκύπτουν, με βάση κατάλογο ενδιαφερομένων ιδρυμάτων που δημιουργείται στην οικεία Δασική Αρχή.

Από τη δημοσίευση της παρούσας, απαγορεύεται η παροχή τροφής σε ημίαιμους χοίρους ή αγριόχοιρους στον αστικό, ημιαστικό ή περιαστικό ιστό και σε περιοχές που δρουν τα συνεργεία δίωξης.

Η ισχύς της απόφασης άρχεται από τη δημοσίευση της.

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.