Ευρωεκλογές 2014. Εκλογική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων

ευρωεκλογές 2014Αριθ. 17433 – ΦΕΚ Β 1077 – 30.04.2014

Καθορισμός ποσού εκλογικής χρηματοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4220/2013 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014 (Α΄ 271).
2. Τις διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016 ? Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013?2016». (Α΄ 222).
3. Τις διατάξεις της περ. β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (Α΄ 146).
4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98)
5. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2362/ 1995 «Κώδικας Δημόσιου Λογιστικού, έλεγχος των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Α΄ 247), όπως τροποποιήθηκε από τον ν. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (Α΄ 141) και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 23 αυτού.
6. Τις διατάξεις του π.δ. 58/2014 «Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
7. Την από 25.4.2014 γνώμη της Διακομματικής Επιτροπής Εκλογών, η οποία συγκροτήθηκε με τη με αριθμ. 16138/23.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 1014).
8. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
9. Τη με αριμθ. Υ48/9.7.2012 απόφαση του Πρωθυπουργού περί καθορισμού αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα (Β΄ 2105).
10. Τη με αριθμ. 2/32854/00007000143/28.04.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
11. Το γεγονός ότι με την ανωτέρω απόφαση του Υπουργού Οικονομικών διατίθεται το ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000 €), που θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εσωτερικών, οικονομικού έτους 2014 και ειδικότερα τον Κ.Α.Ε. 2595 του Ειδ. Φορέα 07-130, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε την εκλογική χρηματοδότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3023/ 2002 (Α 146) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3242/2004 (Α 102), στο ποσό των επτά εκατομμυρίων ευρώ (7.000.000 €), η οποία θα χορηγηθεί στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα, όπως αυτά περιγράφονται στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ίδιου νόμου, για την αντιμετώπιση μέρους των εκλογικών τους δαπανών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

————–

Αριθ. 17434 – ΦΕΚ Β 1077 – 30.04.2014

Κατανομή ποσοστού 50%+10% της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα πολιτικά κόμματα για τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4220/2013 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2014 (Α΄ 271).
2. Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3023/2002 «Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων από το Κράτος. Έσοδα και δαπάνες, προβολή, δημοσιότητα και έλεγχος των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων και των υποψηφίων βουλευτών» (Α΄ 146) όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 12 του ν 4255/2014 «Εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και άλλες διατάξεις» (Α΄ 89).
3. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 “Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α΄).
4. Τη με αριθμ. 17433/30.04.2014 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών «Καθορισμός ποσού εκλογικής χρηματοδότησης των Πολιτικών Κομμάτων των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Μαΐου 2014».
5. Τις με αριθμ. 1/2009 και 2/2012 αποφάσεις της Ανωτάτης Εφορευτικής Επιτροπής, με τις οποίες κατανεμήθηκαν οι έδρες που ανήκουν στα πολιτικά κόμματα που εκπροσωπούνται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Εθνικό Κοινοβούλιο και από τις οποίες προκύπτει το ποσοστό εγκύρων ψηφοδελτίων που συγκέντρωσαν τα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν στις αντίστοιχες εκλογές.
6. Την από 25.4.2014 πρόταση, όπως αυτή εκφράσθηκε από τους εκπροσώπους των κομμάτων στη Διακομματική Επιτροπή Εκλογών.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 7 Α του ν 3023/2002, όπως αυτό προστέθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν 4203/2013 (Α` 235).
8. Την Απόφαση με αριθμ. πρωτ. 12415/19-12-2013
(Α` 281) της Ολομέλειας της Βουλής με θέμα: «Αναστολή κρατικής χρηματοδότησης και οικονομικής ενίσχυσης του κόμματος «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ»».
9. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 51776/23-12-2013 ΚΥΑ (Β` 3275) των Υπουργών Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί αναστολής κάθε είδους κρατικής χρηματοδότησης προς το πολιτικό κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ».
10. Την αριθμ. πρωτ. 2/32854/00007000143/28.4.2013 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών
11. Τη με αριθμ πρωτ. 16792/29.04.2014 απόφαση δέσμευσης πίστωσης με α/α έγκρισης της ΥΔΕ 40638 (ΑΔΑ: ΒΙ0ΡΝ-ΔΓ1)
12. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Α. Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα οποία θα λάβουν το 50% του κατανεμητέου ποσού των 7.000.000 € το οποίο ανέρχεται σε 3.500.000 €.
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
2. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
3. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
4. ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.)
5. ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» (ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ)
6. ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ

Α1. Κατανέμουμε το ποσό της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα κόμματα όπως παρακάτω:
Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΑ
1 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ) 1.384.696,82
2 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) 1.220.261,10
3 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 315.476,56
4 ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ Γ. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) 270.126,59
5 ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ» (ΑΝΑΝΕΩΤΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ – ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ) 177.550,66
6 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 131.888,27
ΣΥΝΟΛΟ 3.500.000,00

Β. Προσδιορίζουμε τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλέξει βουλευτές στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012, τα οποία θα λάβουν το 10% του κατανεμητέου ποσού των 7.000.000 € το οποίο ανέρχεται σε 700.000 €.
1. ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ)
2. ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Συνασπισμός της Αριστεράς, των Κινημάτων και της Οικολογίας – Ανανεωτική Κομμουνιστική και Οικολογική Αριστερά – Διεθνιστική Εργατική Αριστερά- ‘Ενωση Δημοκρατικού Κέντρου – Κίνηση Ενεργών Πολιτών – Κίνηση για την Ενότητα Δράσης της Αριστεράς – Κόκκινο – Κομμουνιστική Οργάνωση Ελλάδας – Οικοσοσιαλιστές Ελλάδας – Ομάδα Ριζοσπαστικής Αριστεράς ΡΟΖΑ – Σοσιαλιστική Αριστερά)
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ)
4. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
5. ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
6. ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ
7. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Β1. Κατανέμουμε το ποσό της εκλογικής χρηματοδότησης στα δικαιούχα κόμματα όπως παρακάτω:
Α/Α ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΣΑ
1 ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (ΝΔ) 220.807,07
2 ΣΥΡΙΖΑ ΕΝΩΤΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 200.187,45
3 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ (ΠΑ.ΣΟ.Κ.) 91.448,26
4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ 55.931,32
5 ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 51.530,57
6 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ 46.564,60
7 ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 33.530,73
ΣΥΝΟΛΟ 700.000,00

Γ. Δυνάμει των σχετικών 7, 8 και 9 αναστέλλεται η καταβολή ποσού 51.530,57 ευρώ για την εκλογική χρηματοδότηση στο δικαιούχο κόμμα «ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ –ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ». Το ανωτέρω ποσό παρακρατείται και θα καταβληθεί ατόκως στο δικαιούχο κόμμα σε περίπτωση συνδρομής των όρων της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 7Α του ν. 3023/2002, όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Απριλίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ