ΕΛΓΑ. Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής

Αριθμ. 2042/29553 – ΦΕΚ B 1065 – 05.06.2015
Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. 425/42522/20−5−2013 (ΦΕΚ Β 1239) κοινής υπουργικής απόφασης, «Διαδικασία υποβολής της ετήσιας Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας/Εκτροφής, σε εφαρμογή του νόμου 3877/2010 (ΦΕΚ Α ́ 160), τρόποι καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) και Ασφαλιστική Ενημερότητα»