Απόσταξη σύκων και αποσύκων στην Αγιά Λάρισας

Απόσταξη σύκων και αποσύκων στην Αγιά Λάρισας

Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς της ΠΕ ΛάρισαςΑπόσταξη σύκων (σούμα)

Το τσίπουρο γίνεται με βάση τα σταφύλια, ενώ η σούμα, γίνεται με βάση τα σύκα, τα οποία, αφού μαζευτούν τον Αύγουστο, αφήνονται να ξεραθούν στον ήλιο.

Στα μέσα του Οκτώβρη τα σύκα μεταφέρονται στα αποστακτήρια ή αλλιώς νεμπικαριά.

Εκεί τοποθετούνται σε βαρέλια με νερό όπου παραμένουν για δύο εβδομάδες ώστε να δημιουργηθούν οι μύκητες και να γίνει η ζύμωση.

Στη συνέχεια ακολουθεί η διαδικασία της απόσταξης.

Τα σύκα, μαζί με διάφορα αρωματικά φρούτα (κυδώνια, μανταρίνια, μήλα, πορτοκάλια), λίγη μαστίχα και γλυκάνισο, τοποθετούνται στα καζάνια μέσα στα οποία βράζουν για τρεις με τρεισήμισι ώρες

Αριθ. 30/003/000/348 – ΦΕΚ Τεύχος Β 212/01.02.2019
Απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς της ΠΕ Λάρισας

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
αποφασίζουμε:

Ι. Επιτρέπουμε την απόσταξη σύκων και αποσύκων από τους μικρούς αποσταγματοποιούς (διήμερους) του Δήμου Αγιάς του Ν. Λάρισας, για την περίοδο 2018-2019, επί καταβολή του προβλεπόμενου φόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. 1 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α ́) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, και υπό την προϋπόθεση της τηρήσεως και των λοιπών σχετικών διατάξεων του ν. 2969/2001 και του καν. (ΕΚ)110/2008.

Οι χωρικά αρμόδιες Υπηρεσίες της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. και του Γ.Χ.Κ., να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα, κατά λόγο αρμοδιότητας, για τη διασφάλιση των συμφερόντων του δημοσίου, ως και την τήρηση των διατάξεων του καν. (ΕΚ)110/2008.

II. Για τον προσδιορισμό της παραχθησόμενης ποσότητας «προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών», η οποία, για τον υπολογισμό του αντιστοιχούντος φόρου, τελικά θα αναχθεί σε χιλιόγραμμα προϊόντος με αλκοολικό τίτλο 40% vol και θα γνωστοποιηθεί στο αρμόδιο Τελωνείο Λάρισας, να ληφθεί υπόψη το ενεχόμενο στα προς απόσταξη σύκα και απόσυκα σάκχαρο (εκφραζόμενο σε ιμβερτοσάκχαρο), με βάση την προσδιορισθείσα από τη Χημική Υπηρεσία Λάρισας, περιεκτικότητα αυτών σε σάκχαρο.

III. Ως συντελεστής αποδόσεως σε αλκοόλη να ληφθεί ο ισχύων, για τα σύκα και απόσυκα, βάσει του από 10 Απριλίου 1953 β.δ. «περί διατιμήσεως του Οινοπνεύματος» (σχετική αριθμ. 17/1953 εγκύκλιος του ΓΧΚ).

Η απόφαση αυτή, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.